Contribution to International Economy

  • Основні напрями діяльності бібліотеки ООН імені Дага Хаммаршельда
Основні напрями діяльності бібліотеки ООН імені Дага Хаммаршельда
 
Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ООН ЯК ОБ’ЄКТ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1.Інформаційні підрозділи ООН 6
1.2. Основні напрями діяльності бібліотеки та перелік послуг 10
1.3. Спеціальні послуги в бібліотеці 13
1.4. ЮНБИС інформаційно-бібліографічна система 15
1.5. UN-I-QUE: United Nations Info Quest 17
Розділ 2. Напрмяки діяльності біблотеки ООН 23
2.1.Бібліотека забезпечує категорії видань для продажу 23
2.2.Офіційні звіти 24
2.3.Бібліографічні покажчики 25
2.4. Тезаурус ЮНБІС 25
2.5. Довідник по документації ООН 26
2.6. Виступи і звіти про засідання Генеральної Асамблеї 28
2.7. Виступи і звіти про засідання Ради Безпеки 32
2.8. Звіти про засідання Ради Безпеки в електронному форматі 33
Система нумерації 35
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ В БІБЛІОТЕКАХ ООН 36
3.1.Дослідження інформаційних потреб користувачів, база даних 36
3.2. Варіанти пошуку СОД 38
3.3. Бібліотеки-депозитарії ООН 39
3.4. Історичні документи Генеральної Асамблеї ООН 42
Висновки 43
ДОДАТКИ 50
Додатки 1. Історія бібліотеки 50
Додатки2. Питання, що часто ставляться 52
Додатки 3. Презентації 56
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Головними завданнями діяльності бібліотек є забезпечення систематичної і оперативної інформації про літературу з екологічної тематики, формування цілісного уявлення про документні масиви діяльності ООН, задоволення і формування інформаційних потреб користувачів.
Після створення ООН у світі відбулися глибокі зміни, що проявилося, зокрема, в зростанні ролі інформації: сукупний вплив інформаційної технології і електронної торгівлі справляє такий перетворюючий ефект, який викликала промислова революція, а Інтернет став найбільш швидко зростаючим засобом комунікації за всю історію цивілізації. В останні роки роль інформації ще більше посилилася: вона є рушійною силою, що сприяє порозумінню між культурами і розширенню участі людей у прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя.
Діяльність ООН має велике значення для розвитку інформаційного суспільства. Ще на початковому етапі діяльності Організації, Генеральна Асамблея проголосила свободу преси, а також право на інформацію в Загальній декларації прав людини. Одним з головних чинників, що на сьогоднішньому етапі перетворюють світ є глобалізація, а вона спирається на революцію в області інформаційних технологій. 
Запорукою успішної діяльності ООН є широкомасштабна підтримка народів світу. У цьому зв'язку винятково важливу роль для ООН відіграє комунікаційна робота. Без інформаційного забезпечення та роботи низки бібліотек ООН неможливо досягти головних цілей ООН. Миротворча діяльність не буде успішною, якщо люди не розумітимуть мету миротворців та сутності їх дій. Інформаційне забезпечення дедалі стає все більш важливим аспектом покращення ефективності миротворчих операцій та інформаційної роботи.
Серед закордонних дослідників, що обґрунтовували загальну роль інформації у світі, необхідно виділити роботи 3. Бжезинського, Р. Брайтенштайна, М. Маклухана, У. Мартіна, Ж. Сервана-Шрайбера, А. Тоффлера та ін. Важливою є робота Л. Горденкера, який в 1960р. провів аналіз діяльності Управління публічної інформації та довів його дієвість та життєздатність. В роботах цілої низки західних вчених велика увага приділяється інформаційній діяльності ООН у зв’язку з миротворчістю. В цьому контексті суттєвими є роботи Е. Бермана, Г. Вайберга, Д. Гая, Дж. Мак Геррі, А. Ейде, М. Ланда, Б. Олірі, А. Солімано, та ін. 
Велику увагу інформаційному розвитку продовжують приділяти Генеральні Секретарі ООН, серед яких особливий внесок в зазначену проблематику зробили П. де Куельяр, Б. Галі та К. Аннан.
Серед українських вчених, що досліджують роль інформації, важливими є роботи Александрука В.Є., Білоруса О.Г., Гондюла В.П., Почепцова Г.Г., які відзначають увагу світового суспільства до проблем інформації та наголошують, що у сучасному суспільстві на перший план виходить діяльність в галузі міжнародної інформації.
Проведений аналіз джерел показав, що тема “Інформаційна діяльність ООН” є практично не розробленою.
Об'єкт дослідження – діяльність бібліотеки ООН імені Дага Хаммаршельда.
Предмет дослідження – основні напрями діяльності Библиотека ООН імені Дага Хаммаршельда. 
Мета дослідження – дослідити та узагальнити історичний досвід роботи бібліотеки ООН імені Дага Хаммаршельда.
Завдання дослідження: 
комплексно проаналізувати і дослідити історіографію та джерельну базу досліджуваної проблеми;
виявити соціально-історичні передумови діяльності бібліотеки ООН імені Дага Хаммаршельда в галузі інформаційного просвітництва;
розробити періодизацію діяльності бібліотеки ООН та проаналізувати сутність і зміст визначених етапів;
розробити класифікацію читачів за тематиками представленими на сайті бібліотеки тематику і форми роботи бібліотеки з читачами та користувачами інтернет;
здійснити порівняльний аналіз діяльності бібліотек України та бібліотеки ООН імені Дага Хаммаршельда;
Методи дослідження. Вирішення поставлених завдань здійснювалося за допомогою системи загальнонаукових методів: діалектичного (робота бібліотеки ОНН яка соціоаналізувалась як явище, елемент загальної культури особи і суспільства), дедукції та індукції, аналізу та синтезу, історико-порівняльного, історико-ретроспективного, проблемно-хронологічного, термінологічного, статистичного, порівняльного, модельного.
 

РОЗДІЛ 1. ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ ООН ЯК ОБ’ЄКТ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1.Інформаційні підрозділи ООН
Одна з головних причин створення ООН і основна частина її повноважень – забезпечення міжнародного миру і безпеки. Підтримання миру є частиною набагато ширших зусиль, яких докладає ООН для справи миру. ООН застосовує превентивну дипломатію для ліквідації конфлікту до того, як він вибухне, а також постконфліктне миробудівництво для створення умов стійкого миру та усунення причин нового конфлікту. На всіх цих етапах використання індустрії інформації є життєво необхідним.
Важлива роль ООН у сфері забезпечення миру неодноразово підкреслювалася Україною на всіх офіційних рівнях.
Інформаційні підрозділи ООН з самого початку були націлені на висвітлення таких важливих питань життя людства, як: підтримка міжнародного миру і безпеки, сприяння економічному, соціальному і гуманітарному розвитку, положення в галузі прав людини та ін. З перших кроків розбудови ООН проблемі інформації, її впливу на суспільство і використання комунікаційних технологій для поліпшення життя людей надавалося першочергове значення. ООН в одній з перших резолюцій (№ 59, 1946р.) відзначила, що свобода інформації належить до головних прав людини. Відповідно до принципів Статуту ООН право “шукати, одержувати і поширювати інформацію ” було закріплене в Загальній декларації прав людини 1948р . 
Інформаційний механізм Секретаріату ООН формувався у 1946 р., і мав складну структуру. Він складався з інформаційної служби Генерального секретаря; інформаційних служб ряду головних департаментів і управлінь та спеціалізованих установ ООН - ЮНЕСКО, ПРООН, та ін. Координація їх дій здійснюється Об'єднаним інформаційним комітетом, що відповідає за розробку єдиного підходу до інформаційної діяльності в межах системи ООН.
Найважливішою ланкою всієї інформаційної системи ООН є Департамент публічної інформації (ДПІ), що має розгалужену систему збору, опрацювання і поширення інформації. В 1997р. в ДПІ була створена Група стратегічного планування в області комунікації для розгляду всіх аспектів мандатів, механізмів і діяльності Департаменту. Серед досягнень ДПІ в 1990-х рр.. варто виділити: встановлення міцних зв'язків співробітництва із ЗМІ в усьому світі; освоєння новітніх інформаційних технічних засобів для підготовки і здійснення програм в області публічної інформації; вихід на нові рівні департаментського і міжустановчого співробітництва з метою підвищення уваги до питань, що стосуються потреб людей. 
Основна проблема ДПІ зв'язана з відсутністю чіткості в постановці його головного завдання, а також недостатньо чітким визначенням цільових аудиторій. Причина цього в тому, що він одержав від ГАООН більше 120 мандатів, проводить більше 60 офіційних заходів і виконує численні спеціальні прохання, що надходять від Секретаріату. До числа можливих рішень цих проблем відносяться розробка більш цілеспрямованих інформаційних повідомлень; більш чітке визначення цільових аудиторій; розстановка пріоритетів при розподілі ресурсів між видами діяльності; виявлення програм і видів діяльності, які можна зробити більш ефективними.
При підготовці ООН до рішення проблем ХХІ сторіччя сучасна технологія грає винятково важливу роль. Швидкий прогрес в області комунікаційно-інформаційної технології приводить до зміни сучасних методів компонування, передачі і споживання інформації. Інформаційна структура ООН намагається скористатися новими можливостями у пріоритетних областях роботи, оскільки всесвітня мережа має свої переваги: оперативність, скорочення витрат та прямий вихід на більш широкі аудиторії, такі, як молодь і особи, що відповідають за формування політики.  
Використання інформаційної технології приводить до корінної зміни комунікаційної стратегії ООН і її внутрішнього управління. Вона сприяє встановленню зв'язку між ООН і її партнерами. Разом з тим інформаційна технологія усе ще не є загальнодоступною, оскільки зміни дотепер відбувалися головним чином у конкретних регіонах. Завдання міжнародного співтовариства полягає в забезпеченні вільного руху поточної інформації, для того щоб перевагами цієї нової технології могло скористатися як можна більше число країн. Таким чином, в підрозділі досліджено основні етапи становлення інформаційної структури ООН та з’ясовані основні стратегії розвитку інформаційного комплексу ООН.
Теоретико-методологічну базу дослідження склали основні принципові підходи, теорії і концепції, викладені у фундаментальних працях з питань соціальних комунікацій, бібліотекознавства та бібліографознавства, інформатики, документознавства, інформології, соціології, філософії. Серед авторів цих праць провідне місце посідають вітчизняні і зарубіжні бібліотекознавці – В.О. Ільганаєва, М.С. Карташов, Н.М. Кушнаренко, Р.С. Мотульський, О.С. Оніщенко, М.І. Сенченко, М.С. Слободяник, Н.А. Сляднєва, А.В. Соколов, Дж. Солтон, Л.Я. Філіпова, А.С. Чачко, Г.М. Швецова-Водка, Я.Л. Шрайберг. 
Загальні проблеми інноваційних змін у діяльності бібліотек розглядалися в працях О.Ю. Качанової, С.Г. Матліної, Н.А. Толканюк, Н.Т. Чупріної. Різноманітні аспекти запровадження технічних і технологічних інновацій у бібліотеках висвітлюються в дослідженнях Л.І. Альошина, Ю.М. Арського, Ф.С. Воройського, Р.С. Гіляревського, О.І. Земскова, В.О. Ільганаєвої, М.С. Слободяника, І.С. Турова, Л.Я. Філіпової, О.І. Чорного, Я.Л. Шрайберга. 
Питання щодо впливу організаційних та управлінських інновацій на стан і розвиток бібліотек розглянуто в працях О.Г. Астапович, О.В. Башун, В.О. Ільганаєвої, О.Г. Кириленко, В.К. Клюєва, Н.В. Лопатіної, Л.Г. Петрової, І.С. Пилко, М.С. Слободяника, А.С. Чачко, О.М. Ястрєбової.  
Економічні проблеми адаптації бібліотеки до нових соціоекономічних умов розвитку висвітлено в дослідженнях Ю.А. Горшкова, В.К. Клюєва, С.Д. Колегаєвої, Н.М. Кушнаренко, Л.Г. Петрової, О.М. Ястребової. На розгляд сучасного стану ринку інформаційних продуктів і послуг спрямовані розвідки О.В. Башун, В.В. Брежнєвої, В.М. Брижко, Р.С. Гіляревського, Г.Р. Громова, Г.З. Залаєва, В.О. Мінкіної, Л.Г. Петрової, І.І. Родіонова, А.В. Цвєткової, А.І. Чорного, О.Ю. Чубукової, Н.Н. Єрмошенко. 
Прогнозуючим та стратегічним аспектам розвитку бібліотек в інформаційному суспільстві присвячені праці А. Галімора, М.Я. Дворкіної, В.Б. Дивинського, Н.В. Жадько, В.О. Ільганаєвої, Л.Й. Костенка, В.М. Резонової, М.І. Сенченка, М.С. Слободяника, В.К. Степанова, М.Б. Строки, І.М. Суслової, А.С. Чачко, Я.Л. Шрайберга, Т.В. Єршової.
Методологічним підґрунтям для з’ясування змісту інноваційної політики бібліотек в інформаційному суспільстві стали результати наукових досліджень з питань становлення глобального інформаційного суспільства, викладені в працях А.Б. Антопольського, Д. Белла, Г.В. Бєлова, К. Вербаха, А. Галлімора, В.М. Глушкова, Г.Р. Громова, П. Дракера, М. Кастельса, Р. Кана, Ю.М. Канигіна, А. Кінга, І. Масуди, І.С. Мелюхіна, Т. Меррилла, Ю.А. Нисневича, М. Пората, А.І. Ракітова, К. Робінзона, Т. Стоуньєра, Б. Тітца, Е. Тоффлера, А.Д. Урсула, А.А. Чернова, В.М. Шейка. 
Бібліотека ім. Дага Хаммаршельда була названа ім'ям загиблого Генерального секретаря 16 листопада 1961 року. Будівля бібліотеки — дар Фонду форда — примикає до Секретаріату в південно-західній частині комплексу Центральних установ. Даг Яльмар Агне Карл Хаммаршельд народився 29 липня 1905 на півдні центральної частини Швеції. Він посідав посаду Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з 10 квітня 1953 року по 18 вересня 1961 року.
У своїй промові перед Асоціацією по зовнішній політиці 21 жовтня 1953 року «Нові дипломатичні засоби на новому світі» Даг Хаммаршельд відмітив: «Технологічний розвиток змінив базу дипломатичної роботи... Так само як дипломат сьогоднішнього дня повинен виключити війну як інструмент політики, він так само повинен і визнати що при нинішньому стані взаємозалежності між народами, війна в будь-якому місці стосується всіх".
Він загинув в авіаційній катастрофі, знаходячись з миротворчою місією в Конго .
Бібліотека ім. Дага Хаммаршельда була відкрита 16 листопада 1961 року з надією що вона «могла б в деякій мірі послужити пам'яттю про життя пана Хаммаршельда». На церемонії відкриття президент Фонду форда пан Хилд нагадав про зацікавленість Дага Хаммаршельда в кожній деталі функціонування Бібліотеки і його вимогливості до найвищих стандартів її роботи. Він також виразив надію що «Бібліотека надаватиме факти і правду про обговорення тих, що мають тут [у ООН] місце». Ця подія розширює межі дискусій по зусиллях системи ООН в справі розвитку всеосяжних інформаційних і комунікаційних технологій на потреби розвитку.
Бібліотека ім. Дага Хаммаршельда обслуговує головним чином персонал Секретаріату, делегації при Організації Об'єднаних Націй, співробітників постійних представництв і інших офіційних користувачів.
1.2. Основні напрями діяльності бібліотеки та перелік послуг
Бібліотека що функціонувала в Центральних установах в Нью-Йорку з 1946 року бібліотека ООН, переїхала в 1961 році в нове приміщення, побудоване, завдяки щедрому фінансуванню Фонду форда і наполегливим зусиллям колишнього Генерального секретаря Дага Хаммаршельда. Бібліотека, що тому розмістилася в цій будівлі, була названа в його честь Бібліотекою імені Дага Хаммаршельда.
У фондах бібліотеки зберігається величезна колекція документів і публікацій ООН, представницька колекція матеріалів Ліги Націй і окремі колекції матеріалів спеціалізованих установ. Основна увага при формуванні її колекції виданих поза ООН матеріалів приділяється тим областям, які стосуються програми роботи Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки: роззброєнню, економічним і соціальним питанням, гуманітарним питанням, міжнародному праву, міжнародним відносинам, миру і безпеці, підтримці миру, статистиці тощо .
Система офіційної документації Організації Об'єднаних Націй (СОД) є системою зберігання і пошуку документів Організації Об'єднаних Націй, яка дозволяє користувачам шукати і отримувати документи через швидкісні мережі і Інтернет і забезпечує високошвидкісну передачу документів по лініях телезв'язку. Ця система забезпечує економічне і гарантоване зберігання і розповсюдження документів органів з усього світу і забезпечує своєчасний доступ до таких документів в електронній формі для відділень Організації Об'єднаних Націй, постійних представництв при Організації Об'єднаних Націй і в міру необхідності інших державних відомств, організацій системи Організації Об'єднаних Націй і міжнародних організацій, засобів масової інформації і таких зацікавлених установ, як бібліотеки і університети, а також широкій громадськості. Доступні в діалоговому режимі через внутрішню мережу Організації Об'єднаних Націй і через Інтернет документи провідних органів і офіційні звіти мають описи і індексуються відповідно до структури Бібліографічної інформаційної системи Організації Об'єднаних Націй (ЮНБІС). Вони вміщують передсесійну, сесійну документацію засідань Генеральної Асамблеї та її допоміжних органів, Ради Безпеки і його допоміжних органів, Економічної і Соціальної Ради і його допоміжних органів і Радого з Опіки, і для глобальних конференцій, скликаних Організацією Об'єднаних Націй, а також для інших засідань, включених в розклад конференцій і засідань, санкціонованих Генеральною Асамблеєю. Документи і офіційні звіти зберігаються на всіх офіційних мовах Організації Об'єднаних Націй: арабському, англійському, іспанському, китайському, російському і французькому. Деякі документи є німецькою мовою ; .
 Документи зберігаються в текстовому форматі (форматі програми для обробки текстів) і у форматі портативного документа (PDF) (конвертовані з текстового формату або відсканованих зображень). Документи поступають або з місцевих підрозділів, або по лініях зв'язку.
 Документи засідаючих органів і офіційні звіти, опубліковані в Центральних установах Організації Об'єднаних Націй і у Відділенні Організації Об'єднаних Націй в Женеві (ООН) з 1993 року, а також документи, опубліковані у Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Відні (ЮНОВ) і в Економічній і соціальній комісії для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО) з 1997 року зберігаються в текстовому форматі і у форматі PDF. Крім того, система містить всі резолюції і вирішення у форматі офіційних звітів Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, Економічної і Соціальної Ради і Радого з Опіки на всіх офіційних мовах за період з 1946 року.
Основним завданням спеціалізованої Бібліотеки ім. Дага Хаммаршельда є забезпечення необхідною інформацією співробітників постійних представництв, держав — членів Організації Об'єднаних Націй і Секретаріату ООН.
Години роботи, видача матеріалів і правила користування Бібліотекою – Бібліотека відкрита з понеділка по п'ятницю з 9.00 ч. до 17.30 ч. Під час основної частини сесії Генеральної Асамблеї (з середини вересня по грудень) — години роботи з 9.00 ч. до 18.00 ч. Доступ в Бібліотеку відкритий для тих, що всіх мають пропуск в штаб-квартиру ООН.
Абонементи – Більшість користувачів Бібліотеки співробітники Секретаріату, представництв і делегати, що діють, що мають, перепустку, можуть узяти на абонементі. Звичайний термін користування — два тижні. Періодичні видання, а також документи і публікації Організації Об'єднаних Націй і спеціалізованих установ можуть видаватися на абонементі на два тижні; останні ж випуски періодичних видань, що знаходяться на перегляді в читальному залі періодичних видань, а також останні документи Організації Об'єднаних Націй на абонементі не видаються. Терміни користування матеріалами, виданими на абонементі, можуть продовжуватися за умови, що на них не поступило інших заявок.
Міжбібліотечний абонемент – Матеріали, необхідні для офіційних досліджень, але колекції Бібліотеки, що знаходяться зовні, можуть бути запитані по міжбібліотечному абонементу (зазвичай на чотири тижні) з інших бібліотек. Довідкові видання і матеріали, опубліковані за останній рік, зазвичай по міжбібліотечному абонементу не видаються. Для сприяння поглибленим дослідженням і з метою діставання доступу до інших бібліотек, Бібліотека може оформляти спеціальні угоди і видавати рекомендаційні листи. За інформацією про умови користування цими послугами звертайтеся до Бібліотекаря МБА.
Довідкові послуги – Бібліотекарі Довідкового столу допомагають користувачам особисто або по телефону :
1.3. Спеціальні послуги в бібліотеці

Доступ до Системи офіційних документів
Термінали для доступу до Системи офіційних документів Організації Об'єднаних Націй (повнотекстовій базі даних документації ООН), є у всіх читальних залах Бібліотеки.
Відкритий доступ до Інтернету
Декілька терміналів в читальному залі загальної довідкової літератури (Кімната L-105) забезпечують доступ до Інтернету. Обслуговування по черзі.  
Інструктаж
Співробітникам Секретаріату і представництв, членам делегацій і акредитованим представникам НВО, Бібліотека пропонує пройти розширений інструктаж, куди входять курси по використанню онлайнового каталогу ЮНБІСНЕТ, Системи офіційних документів і довідкової бази даних документів UN-I-QUE, що полегшує знаходження умовних позначень/ номерів для продажу сотень тисяч документів ООН. На додаткових курсах можна отримати поради по роботі з документами ООН («Основи документації»), Інтернетом («Cyberseek»; «Пошук документів ООН»), ресурсами Бібліотеки в режимі онлайн («Вступ в бази даних Бібліотеки в Інтернеті»), інформацією, наявною в Картографічній колекції («Вступ в Картографічну колекцію»).
За інформацією по інструктажу і докладному їх описі, а також місячному календарю прохання звертатися до завідувачеві Відділом обслуговування читачів.  
Вибіркове розповсюдження інформації (SDI). Група польової підтримки, використовуючи онлайнові інформаційні послуги, на які підписана Бібліотека, за запитом, може щодня розсилати в електронній формі огляд новин і інформації по всьому світу. Делегати і співробітники можуть також зробити заявку на автоматичне повідомлення (у друкарському вигляді) про нові матеріали, отримані Бібліотекою ім. Дага Хаммаршельда з питань, що їх цікавлять.
Переклад документів в цифровий формат
В межах Програми по перекладу документів в цифровий формат, Бібліотека ім. Дага Хаммаршельда сканує документи ООН видані до 1992 року з мікрофіш або друкарських матеріалів і переводить їх в електронний формат (PDF). Ці електронні файли потім розміщуються в Системі офіційних документів (повнотекстовій базі даних документації ООН в електронному форматі). Основна мета Програми — це обробка в цифровий формат документів Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї на всіх шести офіційних мовах ООН.
Індексація документів ООН
Згідно своєму мандату, Бібліотека ім. Дага Хаммаршельда відповідає за підтримку бібліографічного контролю над документацією Організації Об'єднаних Націй. Бібліотека індексує документи і публікації, видані в Нью-Йорку, Женеві і Відні, а також матеріали регіональних комісій і інших органів ООН і розміщує їх в Бібліографічній інформаційній системі Організації Об'єднаних Націй (ЮНБІС).
1.4. ЮНБИС інформаційно-бібліографічна система
ЮНБІС надає інформацію про документи і офіційні видання Організації Об'єднаних Націй, а також про публікації комерційних видавництв що набувають Бібліотекою ім. Дага Хаммаршельда в Нью-Йорку або бібліотекою Відділення Організації Об'єднаних Націй в Женеві. Записи переважно з 1979 року по теперішній час, хоча деякі записи відносяться до радніших матеріалів. Робоча мова бази даних — англійський. Вільний доступ до баз даних ЮНБІС відкритий для користувачів Інтернету через ЮНБІСНЕТ. Додаткову інформацію можна отримати у Керівника бази даних. ЮНБІС складається з: Бібліографічних файлів, що містять бібліографічні дані про документи ООН і публікації для органів ООН, включаючи індексацію діяльності головних органів ООН; дані про монографії, інформаційні видання, журнальні статті і публікації урядів, міжнародних організацій, комерційних видавництв і інших джерел поза ООН.
Файли покажчика виступів, що містить бібліографічні дані про виступи на головних органах ООН
Файли результатів голосування по всіх резолюціях, прийнятих без голосування, поіменним голосуванням, або голосуванням, що заноситься в звіт, Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки.
ЮНБІСНЕТ (Вільний доступ до баз даних ЮНБІС відкритий для користувачів Інтернет)
У цій системі представлені Бібліографічні записи:
Каталог публікацій і документів ООН, що містяться в Бібліотеці ім. Дага Хаммаршельда і в Бібліотеці Відділення ООН в Женеві, а також видань, що вийшли в світ поза системою ООН, які має в своєму розпорядженні Бібліотека ім. Дага Хаммаршельда. У системі представлені запису переважно з 1979 року по теперішній час, проте завдяки ретроспективній конверсії і проекту Бібліотеки по перекладу документів в цифровий формат, додаткові документи за попередні роки включаються в каталог ЮНБІСНЕТ. Тексти все більшого числа документів доступні на шести офіційних мовах (англійському, арабському, іспанському, китайському, російському і французькому), включаючи резолюції Генеральної Асамблеї, Економічного і Соціального Радого, Ради Безпеки і Радого з Опіки, починаючи з 1946 року.
Пошук здійснюється  
Пошук за ключовими словами
Проглядання документів з Пошуком за категоріями
Звіти про голосування
Звіти про голосування по всіх резолюціях, прийнятих Генеральною Асамблеєю (без голосування, поіменним голосуванням і голованием, що заноситься в звіти засідань), починаючи з десятої сесії (1955 рік) і Радою Безпеки, починаючи з першого року його роботи (1946 рік). Є посилання на повний текст резолюцій.
Пошук за ключовими словами
Проглядання та пошук за категоріями
Покажчик виступів
Виступи на Генеральній Асамблеї, починаючи з її тридцять восьмій сесії (1983 рік), в Раді Безпеки, починаючи з 38-го року його роботи (1983 рік), Економічному і Соціальному Радому з 1983 року і Радому з Опіки, починаючи з його 15-ої спеціальної сесії (1982). Є посилання на повний текст виступів.
Пошук за ключовими словами
Проглядання та пошук за категоріями  
1.5. UN-I-QUE: United Nations Info Quest
UN-I-QUE (UN Info Quest) — електронний інформаційно-пошуковий інструмент, який є зручним для користування довідником умовних позначень / номерів для продажу, що містить десятки тисяч окремих видань і публікацій за період з 1946 року по теперішній час. UN-I-QUE містить інформацію про такі документи, що періодично виходять, і публікації, як: щорічні /сесійні доповіді комітетів/комісій; щорічні публікації; регулярні/нерегулярні доповіді; доповіді головних конференцій ООН; виступи в загальних дебатах в Генеральній Асамблеї тощо.
 Для зручності користування інформація в кожному записі представлена в зворотному хронологічному порядку, тобто найостанніша інформація мається в своєму розпорядженні першою.
Структура умовних позначень
Умовним позначенням є поєднання цифр і літер, яке виконує роль конкретного ідентифікатора стосовно визначення документу Організації Об'єднаних Націй. Воно, як правило, не містить ніяких значущих вказівок щодо змісту документа. Всі мовні варіанти документів мають одне і те ж позначення. Перший компонент зазвичай позначає головний орган, який випускає документ або якому цей документ належить.  
  A/- Генеральна Асамблея [General Assembly]
S/- Рада Безпеки [Security Council]
E/- Економічна і Соціальна Рада [Economic and Social Council]
T/- Радий з Опіки [Trusteeship Council]
ST/- Секретаріат [Secretariat]
Існують виключення, що стосуються органів, для яких було встановлено умовне позначення спеціальної серії, в якому не міститься вказівка на головний орган.  
Наприклад: CRC/C/- Комітет з прав дитини [Committee on the Rights of the Child]
DP/- Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй [United Nations Development Programme]
TD/- Конференція ООН з торгівлі і розвитку [United Nations Conference on Trade and Development]
UNEP/- Програма ООН по навколишньому середовищу [United Nations Environment Programme]
Другий і третій компоненти указують на допоміжні органи:  
  -/AC. .../- Спеціальний комітет або аналогічний орган [Ad hoc committee]
-/C. .../- Постійний комітет, головний сесійний комітет [Standing/permanent/main committee]
-/CN. .../- Комісія [Commission]
-/CONF. .../- Конференція [Conference]
-/GC. .../- Рада керівників [Governing council]
-/PC/. .../- Підготовчий комітет [Preparatory committee]
-/SC. .../- Підкомітет [Subcommittee]
-/Sub. .../- Підкомісія [Subcommission]
-/WG. .../- Робоча група [Working group]
Спеціальні компоненти указують на характер документа:  
  -/CRP. ... Документи залу засідань
[Conference Room Papers]
-/INF/- Інформаційна серія (напр., список учасників)  
[Information series]
-/L. ... Для обмеженого розповсюдження
(зазвичай відноситься до проектів документів)  
[Limited distribution]
-/NGO/- Документи, що містять повідомлення неурядових організацій
[Statements by non-governmental organizations]
-/PET/- Петиції [Petitions]
-/PRST/- Заяви Голови Ради Бесопасності [Statements by the President of the Security Council]
-/PV. ... Стенографічні звіти про засідання [Verbatim records of meetings (i.e., proces-verbaux)]
-/R. ... Документ обмеженого розповсюдження і доступу, якщо обмеження згодом не зняті [Restricted distribution, restricted access (unless subsequently derestricted) ]
-/RES/- Резолюції [Resolutions]
-/SR. ... Короткі звіти про засідання [Summary records of meetings]
-/WP. ... Робочі документи [Working papers]
На зміну тексту указують наступні елементи, додані до умовного позначення:  
  -/Add. ... Додавання (додавання тексту до основного документа) [Addendum]
-/Amend. ... Поправка (Зміна частині прийнятого офіційного тексту за рішенням компетентного органу) [Amendment]
-/Corr. ... Виправлення (зміна частині існуючого документа з метою виправлення помилки, зміни формулювання і редакції тексту, пов'язане з його істотою або по технічних причинах. Може відноситися не до всіх мовних варіантів.) [Corrigendum]
-/Rev. ... Переглянутий текст (замінює текст раніше випущеного документа) [Revision]
-/Summary Короткий виклад [Summarized version]
-/-* Перевидання документа по технічних причинах
Приклади:  
  A/52/1 Генеральна Асамблея, п'ятдесят друга сесія, документ № 1
A/CONF.151/PC/INF.8 Генеральна Асамблея, Конференція Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища і розвитку, Підготовчий комітет, інформаційна серія, документ № 8
E/CN.4/Sub.2/AC.2/1987/WP.4/Add.1 Економічний і Соціальний Радий, Підкомісія з попередження дискримінації і захисту меншин, Робоча група по сучасних формах рабства, рік: 1987, робочий документ № 4, додавання № 1
UNEP/GC.18/29/Corr.1 Програма Організації Об'єднаних Націй по навколишньому середовищу, Рада керівників, вісімнадцята сесія, документ № 29, виправлення № 1.
Починаючи з тридцять першої сесії (1976 рік) Генеральна Асамблея включає порядковий номер сесії в умовні позначення своїх документів (наприклад, A/31/99). Економічна і Соціальна Рада починаючи з 1978 року указує рік в умовних позначеннях своїх документів (наприклад, E/1978/99); Рада Безпеки робить те ж саме з 1994 року (наприклад, S/1994/99), за винятком резолюцій і звітів про засідання.  
Керівництво відносно умовних позначень.
Нижченаведені приклади оформлення виданнь можуть допомогти встановити комітети, комісії і інші органи з умовних позначень їх документів і навпаки:  
ST/LIB/SER.B/5/Rev.3 United Nations Document Series Symbols, 1946–1977;  
New York: UN, 1978 iv, 312 p. (Sales No.: 79.I.3) (Bibliographical Series/Dag Hammarskj ld Library; No. 5/Rev.3) ; 
ST/LIB/SER.B/5/Rev.3/Add.1 United Nations Document Series Symbols, 1978–1984 ; 
New York: UN, 1986 vii, 160 p. (Sales No.: 85.I.21) (Bibliographical Series/Dag Hammarskjоld Library; No. 5/Rev.3/Add.1) ; 
ST/LIB/SER.B/5/Rev.5 United Nations Document Series Symbols, 1946–1996;  
New York: UN, 1998 viii, 764 p.(Sales No.: 98.I.6) (Bibliographical Series/Dag Hammarskjоld Library; No. 5/Rev.5).  
Дата документа
Дата, що указується нижче за умовне позначення документа на бланку, позначає не дату публікації самого документа, а дату випуску документа основним департаментом. Цього дня документ реєструється в Секції контролю за документацією і починається його обробка (тобто переклад, технічне редагування, обробка в текстопроцессорном бюро і друкування). Поряд з номером роботи, що указується в лівому нижньому кутку документа, може указуватися у форматі ISO (день, місяць, рік) дата, яка позначає реальну дату завершення обробки документа. Залежно від об'єму документа проміжок часу між датою реєстрації і датою закінчення обробки документа може бути значним:  
Умовне позначення документа Умовне позначення документа Умовне позначення документа Умовне позначення документа
A/56/100 Анотований первинний перелік питань для включення в попередню повістку дня п'ятдесят четвертій черговій сесії Генеральної Асамблеї 15 червня  
2001 року 160801,  
тобто  
16 серпня  
2001 року

A/S-19/29 Доповідь Спеціального комітету повного складу дев'ятнадцятої спеціальної сесії [Генеральної Асамблеї для проведення всестороннього огляду і оцінки ходу здійснення Повістки дня на XXI століття] 27 червня  
1997 року 060897,  
тобто 6 серпня  
1997 року

A/48/824-  
S/26915 Лист Об'єднаної Республіки Танзанії [Руандійськоє, що супроводить, мирна угода] 
 23 грудня 1993 року 070294  
тобто 7 лютого 1994 року

Фактичною датою випуску вважається дата публікації конкретного номера в «Daily List of Documents» («Щоденний перелік документів»), в якому згадується даний документ. Оскільки важко з'ясувати, коли той або інший документ був опублікований в переліку, дата, що стоїть нижче за умовне позначення, зазвичай використовується як дата, що включається у вихідні дані. Бібліотека Організації Об'єднаних Націй також слідує цій традиції в своїх друкарських покажчиках і в електронних базах даних. Що стосується резолюцій Генеральної Асамблеї, то дату реєстрації, що указується нижче за умовне позначення, не слід плутати з датою ухвалення резолюції, яка ставиться після тексту резолюції. У бібліографічних покажчиках Бібліотеки Організації Об'єднаних Націй дата реєстрації указується серед вихідних даних, а дата ухвалення резолюції указується в анотації:  
Нижче приводиться бібліографічний запис документа A/RES/52/91 (текст резолюції 52/91 Генеральної Асамблеї від 12 грудня 1997 року, з бази даних UNBIS Plus on CD-ROM:  
  UNBIS Plus on CD-ROM  
Copyright (c) 1995–1998 Chadwyck-Healey Inc.  
Data copyright (c) 1995–1998 United Nations
A/RES/52/91 

Crime prevention and criminal justice. - Preparations for the 10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders : resolution / 
adopted by the General Assembly. - [New York] : UN, 4 Feb. 1998,3 p. 
Adopted at the 70th plenary meeting, 12 Dec. 1997. 
Issued in GAOR, 52nd sess., Suppl. no. 49. 
Language versions: Arabic; Chinese; English; French; Russian; Spanish. 
Distribution: General.


Дати випуску документів, що стосуються, правила, які застосовуються до документів для засідаючих органів (виключаючи звіти про засідання), були опубліковані в інструкції ST/CS/SER.A/35 з урахуванням мандата, викладеного в резолюції 46/190 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1991 року, в пункті 25 якою Асамблея просить Генерального секретаря і адміністративних керівників програм і фондів Організації Об'єднаних Націй і секретаріатів органів Організації Об'єднаних Націй «прийняти заходи до забезпечення того, щоб кожен офіційний документ мав на своїй титульній сторінці належним чином оформлену вказівку термінів наступних етапів процесу підготовки документації: випуску основним департаментом, завершення перекладу конкретною мовою, друкуваннями, виданнями».  
Розділ 2. Напрмяки діяльності біблотеки ООН
2.1.Бібліотека забезпечує категорії видань для продажу

Видання для продажу є відособленою категорією видань, які викликають всеобщий/широкий інтерес і які Організація Об'єднаних Націй пропонує до продажу в цілях забезпечення їх максимально широкого розповсюдження за межами системи Організації Об'єднаних Націй; вони позначаються кодовими номерами. Кодовим номером є поєднання літер і цифр (як арабських, так і римських). Перший компонент (літера) позначає мова; другий компонент (дві арабські цифри) позначає рік видання; третій компонент (римські цифри) позначає тему, до якої відноситься це видання, або, в деяких випадках, орган, що випускає це видання (див. перелік категорій видань для продажу). Останній компонент (арабські цифри) є лише порядковим номером, який не має особливого значення.  

Приклад: E.95.XIII.12 означає World urbanization prospects: the 1994 revision (тобто назва англійського варіанту опублікованої в 1995 році роботи, присвяченій демографії)  

Комерційна секція Організації Об'єднаних Націй поширює офіційні документи, видання і електронні продукти Організації Об'єднаних Націй і її установ за запитом.


2.2.Офіційні звіти

Офіційні звіти, які завжди мають відповідну назву на титульній сторінці, складають первинну категорію документів, що представляються основним органам Організації Об'єднаних Націй або що випускаються ними на даній сесії або протягом даного року. Вони включають звіти про засідання, резолюції, звіти головних органів, комітетів і комісій, а також бюджетні і фінансові звіти (кожен випускається у вигляді окремого нумерованого «доповнення», сПошуки яких можна отримати з бази даних UN-I-QUE. У них також включається передрук важливих документів (випускаються на сесійній основі як «додатки». Ці документи розташовуються по номерах пунктів порядку денного, у випадку з Генеральною Асамблеєю, або по кварталах року у випадку з Радою Безпеки). Офіційні звіти випускаються також в межах деяких крупних конференцій (наприклад, Дипломатичній конференції повноважних представників під егідою ООН по установі міжнародного кримінального суду).  

Роботу дослідників по пошуку документів, випущених на бланках, і офіційних звітів Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, Економічної і Соціальної Ради і Радого з Опіки можуть полегшити вузькоспеціалізовані покажчики «Indexes to Proceedings» .  

2.3.Бібліографічні покажчики

ST/LIB/34/Rev.2+Corr.1-2  
Документація Організації Об'єднаних Націй: Короткий довідник  
Нью-Йорк: Організація Об'єднаних Націй, 1994 рік  
64 стор.  
  Визначення -«Документ — це текст, представлений головному або допоміжному органу Організації Об'єднаних Націй для розгляду, зазвичай у зв'язку з пунктом (пунктами) його порядку денного». Джерело: ST/AI/189/Add.3/Rev.2, пункт 2
«Термін «видання Організації Об'єднаних Націй» означає будь-який письмовий матеріал, що випускається Організацією Об'єднаних Націй або на користь Організації Об'єднаних Націй для широкого розповсюдження, як правило, з санкції Видавничої ради». Джерело: ST/AI/189/Add.3/Rev.2, пункт
2.4. Тезаурус ЮНБІС
Багатомовний Тезаурус ЮНБІС містить термінологію, використовувану як дескриптори при аналізі документів і інших матеріалів, що відносяться до програм і діяльності ООН. Він використовується як список наочних рубрик бібліографічно-інформаційної системи ООН (ЮНБІС) і включений в список тематичних термінів Системи офіційної документації.
Офіційна документація Організації Об'єднаних Націй – СОД охоплює всі види офіційної документації ООН починаючи з 1993 р. При цьому в систему щодня заносяться і старіші документи ООН . СОД дає також доступ до резолюцій Генеральної Асамблеї, Радого Безпеки, Економічної і Соціальної Ради і Радого з Опіки починаючи з 1946 р. У систему не потрапляють прес-релізи, комерційні видання ООН, публікована ООН «Серія договорів», ознайомлювальні брошури, що видаються Департаментом суспільної інформації. Докладніші відомості можна отримати, зайшовши в розділ «Допомога».
У Систему офіційної документації завантажено більше 30 000 оцифрованих документів, переданих в дар Японією.
СОД — багатомовна система, і тому для користування нею необхідні интернет-браузеры, що базуються на UNICODE, наприклад MS Internet Explorer 5.5, Netscape 6.21 або пізніші версії. Для доступу в СОД необхідно упевнитися, що інтернет-браузер відповідає даній вимозі.З будь-якими питаннями або проблемами прохання звертатися в бюро допомоги (UN Help desk, тіл. 212-963-3157, эл. пошта Helpdeskitsd@un.org.)
Будучи багатогалузевим, Тезаурус відображає широкий круг питань, якими займається ООН і терміни призначені для їх точного, чіткого і позначення з урахуванням специфіки предмету. Тезаурус ЮНБІС доступний на всіх офіційних мовах Організації Об'єднаних Націй: англійському, арабському, іспанському, китайському, російському і французькому. (Додаток 2.)
2.5. Довідник по документації ООН
Довідник містить огляд різних видів документів і публікацій, випущених Організацією (таких як доповіді, резолюції, звіти про засідання, публікації для продажу і прес-релізи) і пояснює порядок роботи з ними.
Довідник також дає інформацію про резолюції, прийняті Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки. Спеціальні розділи присвячені документації з прав людини, міжнародного права і операцій по підтримці миру. Довідник доступний на всіх офіційних мовах Організації Об'єднаних Націй: англійському, арабському, іспанському, китайському, російському і французькому.
Покажчик документів ООН
Покажчик всіх документів і публікацій Організації Об'єднаних Націй, що отримуються Бібліотекою з відділень Організації Об'єднаних Націй по всьому світу. Організована відповідно до умовних позначень документів ООН, публікація включає покажчики по наочних рубриках, авторах і заголовках. Ця публікація замінює собою UNDOC: Current Index. Виходить щокварталу. (ST/LIB/SER.N).
Довідники про діяльність головних органів Організації Об'єднаних Націй
Покажчики дебатів і ухвалених рішень по питаннях порядку денного сесій органів, включаючи результати голосування. Також містять покажчики виступів на сесії. Довідники випускаються для наступних органів:
Генеральної Асамблеї (ST/LIB/SER.B/A-)
Ради Безпеки (ST/LIB/SER.B/S-)
Економічної і Соціальної Ради (ST/LIB/SER.B/E-)
Радого з Опіки (ST/LIB/SER.B/T-)
Додаткові матеріали
United Nations Document Series Symbols, 1946-1996 (ST/LIB/SER.B/5/Rev.5)
New York, 1998
Покажчик умовних позначень серіїв документів Організації Об'єднаних Націй. Він організований по умовному позначенню серії, предмету, відповідальному за серію агентству і найменуванню серіїв. Є англійською мовою тільки в режимі онлайн.
Документація Організації Об'єднаних Націй: короткий довідник (ST/LIB/34/Rev.2)
Нью-Йорк, 1995. Список довідкових джерел, які за бажанням можна використовувати для створення базової довідкової колекції про діяльність Організації Об'єднаних Націй. Є на арабській, англійській, іспанській, російській і французькій мовах.
Документація Організації Об'єднаних Націй: перелік головних довідкових джерел (ST/LIB/34/Rev.2/Add.1)
Нью-Йорк, 1995. Короткий покажчик довідкових джерел ООН. Є англійською мовою тільки в режимі онлайн.
2.6. Виступи і звіти про засідання Генеральної Асамблеї
Заяви і виступи, зроблені в ході засідань ООН, і ухвалені на них рішення можуть відбиваються або в стенографічних звітах (позначаються суфіксом «/PV.» у умовному позначенні документа), або в коротких звітах (позначаються суфіксом «/SR.» у умовному позначенні документа).  
Стенографічним звітом (тобто PV) є повний звіт про роботу засідання у викладі від першої особи, тоді як коротким звітом (тобто SR) є стислий варіант звіту у викладі від третьої особи.  
Засідання головних органів, а також окремих допоміжних органів, як правило, забезпечуються або стенографічними, або короткими звітами, але не звітами обох видів одночасно. У тих випадках, коли який-небудь орган не має права на забезпечення якими б то не було письмовими звітами, іноді готується прес-реліз про яке-небудь його конкретному засіданні до публікації резюме обговорень в межах сессионного/годового доповіді.  

Система нумерації
Пленарні засідання Генеральної Асамблеї незмінно забезпечувалися стенографічними звітами (позначаються суфіксом «/PV.» у умовному позначенні документа) починаючи з п'ятої сесії, а засідання Першого комітету — починаючи з двадцять другій сесії (за винятком сорок восьмій сесії). Перші 2444 пленарних засідання і перші 2108 засідань Першого комітету мали послідовну нумерацію.  
Приклади:
  A/PV.29 Стенографічний звіт про 29-е пленарне засідання, 12 лютого 1946 року
(1-а регулярна сесія)
A/PV.734 Стенографічний звіт про 734-е пленарне засідання, 14 серпня 1958 року
(3-а надзвичайна спеціальна сесія)
A/PV.1502 Стенографічний звіт про 1502-е пленарне засідання, 21 квітня 1967 року
(5-а спеціальна сесія)
Починаючи з тридцять першій сесії (1976 рік) система змінилася: на початку кожної сесії вводиться новий порядок нумерації, при якому арабські цифри є другим компонентом символу документа для позначення чергової (наприклад, 56), спеціальної (наприклад, S-26) або надзвичайної спеціальної (наприклад, ES-8) сесії, в ході якої відбулося пленарне засідання.  
Приклади:
  A/49/PV.92 Стенографічний звіт про 92-е пленарне засідання  
49-а чергова сесія, 19 грудня 1994 року
A/C.1/55/PV.11 Стенографічний звіт про 11-е засідання Першого комітету
55-а регулярна сесія, 11 жовтня 2000 року
A/ES-10/PV.13 Стенографічний звіт про 13-е пленарне засідання
10-а надзвичайна спеціальна сесія, 18 жовтня 2000 року
A/S-27/PV.6 Стенографічний звіт про 6-е пленарне засідання
27-а спеціальна сесія, 10 травня 2002 року
Прес-релізи про пленарні засідання видаються під серійним умовним позначенням GA/-; прес-релізи про засідання Першого комітету в даний час видаються під серійним умовним позначенням GA/DIS/-.  
За винятком Першого комітету (якому передаються пункти порядки денні, що стосуються питань роззброєння і міжнародної безпеки), засідання головних комітетів, а також Генерального комітету забезпечуються тільки короткими звітами (позначаються суфіксом «/SR.» у умовному позначенні документа).  
Короткі звіти Другого комітету (якому передаються пункти порядки денні, що стосуються економічних і фінансових питань) позначаються префіксом A/C.2/-; його прес-релізи видаються під серійним умовним позначенням GA/EF/-.  
Короткі звіти Третього комітету (якому передаються пункти порядки денні, що стосуються соціальних, гуманітарних і культурних питань) позначаються префіксом A/C.3/-; його прес-релізи видаються під серійним умовним позначенням GA/SHC/-.  
Короткі звіти Четвертого комітету (якому передаються пункти порядки денні, що стосуються спеціальних політичних питань і питань деколонізації) позначаються префіксом A/C.4/-; його прес-релізи в даний час видаються під серійним умовним позначенням GA/SPD/-. (До сорок восьмій сесії Четвертий комітет займався тільки питаннями деколонізації. Додатковий головний комітет — Комітет із спеціальних політичних питань — займався політичними питаннями; звіти про його засідання позначалися префіксом A/SPC/-, а його прес-релізи видавалися під серійним умовним позначенням GA/SPC/-).  
Короткі звіти П'ятого комітету (якому передаються пункти порядки денні, що стосуються адміністративних і бюджетних питань) позначаються префіксом A/C.5/-; його прес-релізи видаються під серійним умовним позначенням GA/AB/-.  
Короткі звіти Шостого комітету (якому передаються пункти порядки денні, що стосуються правових питань) позначаються префіксом A/C.6/-; його прес-релізи видаються під серійним умовним позначенням GA/L/-.  
Короткі звіти Генерального комітету (який відповідає за організацію сесій) позначаються префіксом A/BUR/-; його прес-релізи видаються під серійним умовним позначенням GA/-.  
Доступ до повних текстів останніх прес-релізів англійською мовою можна отримати через пошукову систему прес-релізів на веб-сайті ООН.
З 1946 року (1-а сесія) до 1975 року (30-а сесія) включно всі короткі звіти Генеральної Асамблеї мали послідовну нумерацію.  
Приклади:
  A/BUR/SR.97 Короткий звіт про 97-е засідання Генерального комітету  
2 листопада 1954 року (9-а чергова сесія)
A/C.2/SR.1075 Короткий звіт про 1075-е засідання Другого комітету  
25 листопада 1966 року (21-а чергова сесія)
A/C.3/SR.1869 Короткий звіт про 1869-е засідання Третього комітету  
12 листопада 1971 року (26-а чергова сесія)
Починаючи з тридцять першій сесії (1976 рік) система змінилася: на початку кожної сесії вводиться новий порядок нумерації, при якому арабські цифри є третім компонентом символу документа, що позначає сесію, в ході якої відбулося дане засідання.  
Приклади:
  A/C.4/49/SR.7 Короткий звіт про 7-е засідання Четвертого комітету
40-а чергова сесія, 18 жовтня 1984 року
A/C.5/51/SR.68 Короткий звіт про 68-е засідання П'ятого комітету
51-а чергова сесія, 4 червня 1997 року
A/C.6/55/SR.30 Короткий звіт про 30-е засідання Шостого комітету
55-а чергова сесія, 15 листопада 2000 року
Звіти про засідання представлені в електронному формат.і
Повний текст засідань Генеральної Асамблеї і її головних комітетів може бути отриманий через ЮНБІСНЕТ або через Систему офіційних документів (необхідна реєстрація). З 55-ої сесії по теперішній час повний текст звітів про засідання розміщений також на сторінці документів Генеральної Асамблеї.
Покажчики
Виступи в Генеральній Асамблеї індексуються на посесійній основі в Покажчику до роботи Генеральної Асамблеї (Index to Proceedings of the General Assembly). Починаючи з тридцять четвертій сесії(1979 рік) покажчик виступів (Index to Speeches) видається у вигляді окремого тому (Частина II). ЮНБІСНЕТ дає доступ до покажчика до виступів з 38-ої сесії (1983 рік) і до повного текту недавніх виступів.
Бібліографічна інформаційна система Організації Об'єднаних Націй на компакт-дисках (UNBIS Plus on CD-ROM) також забезпечує бібліографічний доступ до всіх виступів в Генеральній Асамблеї починаючи з тридцять восьмій сесії (1983 рік).  
Умовні позначення звітів про засідання, в яких містяться виступи, зроблені в ході загальних дебатів (починаючи з 1946 року), також можна відшукати в базі даних UN-I-QUE. Повні тексти цих звітів можна викликати або по нинішній назві країни (наприклад, Канада), або по номеру сесії (наприклад, перша сесія (1946 рік) або п'ятдесят восьма сесія, 2003 рік). Інформація по країнах (Наприклад, Російська Федерація, включає також виступи розділів держав або урядів, зроблені як під час загальних дебатів, так і на інших засіданнях органів ООН. У базі даних UN-I-QUE можна також знайти перелік виступів, зроблених на ювілейних сесіях Генеральної Асамблеї (25-й (1970 рік), 40-й (1985-й рік), 50-й (1995 рік), Асамблеї тисячоліття (2000 рік), а також Усесвітньому саміті (2005 рік).
2.7. Виступи і звіти про засідання Ради Безпеки

Заяви і виступи, зроблені в ході засідань, і прийняті на них рішення відбиваються або в стенографічних звітах (позначаються суфіксом «/PV.» у умовному позначенні документа), або в коротких звітах (позначаються суфіксом «/SR.» у умовному позначенні документа).
Стенографічним звітом (тобто PV) є повний звіт про роботу засідання у викладі від першої особи, тоді як коротким звітом (тобто SR) є стислий варіант звіту у викладі від третьої особи.
Засідання головних органів, а також окремих допоміжних органів, як правило, забезпечуються або стенографічними, або короткими звітами, але не звітами обох видів одночасно. У тих випадках, коли який-небудь орган не має права на забезпечення якими б то не було письмовими звітами, іноді готується прес-реліз про яке-небудь його конкретному засіданні до публікації резюме обговорень в межах сессионного/годового доповіді.

Система нумерації  

Офіційні засідання Ради Безпеки, які завжди забезпечувалися стенографічними звітами (позначаються префіксом «/PV.» у умовному позначенні документа), мають послідовну нумерацію. (Робота з підготовки офіційних засідань проводиться на неофіційних консультаціях, про які ніяких відкритих звітів не немає.) Роботою засідань Ради Безпеки керує Голова.  
Председательствованіє в Раді Безпеки здійснюється Головою Ради Безпеки. Цей пост займається державами — членами Ради по черзі на щомісячній основі в англійському алфавітному порядку їх найменувань. (Див. Тимчасові правила процедури Ради Безпеки.)  
Приклад: S/PV.4493 Стенографічний звіт про 4493-е засідання, 15 березня 2002 року
Прес-релізи про засідання Ради Безпеки видаються під серійним умовним позначенням SC/-. У них містяться короткий виклад обговорень, що відбулися на засіданнях, а також неофіційні тексти резолюцій і заяв Голови, прийнятих на засіданнях. Доступ до повних текстів останніх прес-релізів англійською мовою можна отримати за допомогою пошукової системи прес-релізів на сторінці Новин ООН.
Приклад: SC/8169 Прес-реліз 5022-го засідання СБ, що відбулося 17 серпня 2004 року (на англ. мові)
2.8. Звіти про засідання Ради Безпеки в електронному форматі

Повний текст звітів про засідання Ради Безпеки з 2000 року є на веб-сайті ООН російською мовою. Звіти про засідання на всіх офіційних мовах ООН з 1993 року по теперішній час доступні для зареєстрованих користувачів через Систему офіційних документів Організації Об'єднаних Націй.  

Покажчики  
Виступи в Раді Безпеки починаючи з 1964 року індексуються на щорічній основі в Покажчику до роботи Ради Безпеки (Index to Proceedings of the Security Council). Бібліографічна інформаційна система Організації Об'єднаних Націй на компактних дисках (UNBIS Plus on CD-ROM) забезпечує бібліографічний доступ до всіх виступів в Раді Безпеки починаючи з 1983 року.
Голови Ради Безпеки (на англ. мові)
Presidents of the Security Council in ...
2000- 1990-1999 1980-1989 1970-1979 1960-1969 1950-1959 1946-1949 
Виступи і звіти про засідання Економічної і Соціальної Ради  
Заяви і виступи, зроблені в ході засідань ООН, і ухвалені на них рішення можуть відбиваються або в стенографічних звітах (позначаються суфіксом «/PV.» у умовному позначенні документа), або в коротких звітах (позначаються суфіксом «/SR.» у умовному позначенні документа).
Стенографічним звітом (тобто PV) є повний звіт про роботу засідання у викладі від першої особи, тоді як коротким звітом (тобто SR) є стислий варіант звіту у викладі від третьої особи.
Засідання головних органів, а також окремих допоміжних органів, як правило, забезпечуються або стенографічними, або короткими звітами, але не звітами обох видів одночасно. У тих випадках, коли який-небудь орган не має права на забезпечення якими б то не було письмовими звітами, іноді готується прес-реліз про яке-небудь його конкретному засіданні до публікації резюме обговорень в межах сессионного/годового доповіді.
Система нумерації  
Пленарні засідання Економічної і Соціальної Ради забезпечуються короткими звітами (позначаються суфіксом «/SR.» у умовному позначенні документа). Перші 2090 пленарних засідань мали послідовну нумерацію.  
Приклад: E/SR.2051 Короткий звіт про 2051-е пленарне засідання, 25 квітня 1977 року
Починаючи з 1978 року система змінилася: на початку кожного року вводиться новий порядок нумерації, при якому чотирма арабськими цифрами позначається рік, в якому відбулося дане засідання.  
Приклад: E/2002/SR.45 Короткий звіт про 45-е пленарне засідання в 2002 році, 19 грудня 2002 року
Прес-релізи про засідання Ради видаються під серійним умовним позначенням ECOSOC/-. Доступ до повних текстів останніх прес-релізів англійською мовою можна отримати за допомогою пошукової системи прес-релізів на веб-сайті ООН.
До 1981 року включно видавалися короткі звіти про засідання сесійних комітетів ЕКОСОС.  
Приклади: E/C.1/SR.59 Короткий звіт про 59-е засідання Першого комітету, 20 липня 1949 року
E/1980/C.1/SR.6 Короткий звіт про 6-е засідання Першого комітету, 18 квітня 1980 року
Звіти про засідання в електронному форматі
Повний текст недавніх звітів про засідання ЕКОСОС мочет бути отриманий через ЮНБІСНЕТ (безкоштовний доступ) і через Систему офіційних документів Організації Об'єднаних Націй (United Nations Official Document System) (необхідна реєстрація).
Покажчики  
Виступи в ЕКОСОС починаючи з десятої сесії (1950 рік) індексуються на посесійній основі в Покажчику до роботи Економічної і Соціальної Ради (Index to Proceedings of the Economic and Social Council).  
ЮНБІСНЕТ забезпечує бібліографічний доступ до всіх виступів в Економічній і Соціальній Раді починаючи з 1983 року і посилання на повний текст недавніх виступів.

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ В БІБЛІОТЕКАХ ООН

3.1.Дослідження інформаційних потреб користувачів, база даних 
Документація Організациі Об'єднаних Наций– Ця база даних містить повні тексти всіх документів засідаючих органів Організації Об'єднаних Націй, включаючи резолюції і рішення, опубліковані в Центральних установах Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку і у Відділенні Організації Об'єднаних Націй в Женеві з 1993 року (в окремих випадках охоплений і раніший період) і у Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Відні з 1997 року, а також документи Економічної і соціальної комісії для Азії і Тихого океану з 1997 року. Крім документації засідаючих органів ця база даних містить всі адміністративні інструкції Організації Об'єднаних Націй, що діють в даний час (ST/AI/-, ST/IC- і ST/SGB/-). Резолюції і вирішення Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, Економічної і Соціальної Ради і Радого з Опіки за період з 1946 року у форматі офіційних звітів зберігаються в окремій базі даної СОД «Резолюції Організації Об'єднаних Націй» .
Документи зберігаються в текстовому форматі таких програм для обробки текстів, як “MS Word” або “WordPerfect” і/або у форматі портативного документа (PDF), отриманому після конверсії з текстового формату або відсканованих зображень.
Документи є на офіційних мовах органів або підрозділів, для яких вони були випущені.
По цій базі даних як і у інших бібліотеках можна проводити пошук поодинці або декільком з наступних видів: по умовному позначенню документа; по даті публікації або випуску; по словах в назві; за темою; за номером порядку денного; за сесією; за номером роботи; повнотекстовою пошук .
Резолюції Організації Об'єднаних Націй за період з 1946 року.
База даних по резолюціях містить включені в офіційні звіти остаточні варіанти всіх резолюцій і рішень, прийнятих Генеральною Асамблеєю, Радою Безпеки, Економічною і Соціальною Радою і Радим з Опіки за період з 1946 року. До появи варіанту для офіційних звітів окремі резолюції і рішення за період з 1993 року можна знайти в базі даних «Документація Організації Об'єднаних Націй».
Резолюції є на шести офіційних мовах Організації Об'єднаних Націй: арабському, англійському, іспанському, китайському, російському і французькому.
Арабська мова охоплює наступні періоди:
Генеральна Асамблея — з 1953 року;
Рада Безпеки і Економічна і Соціальна Рада — з 1983 року;
Радий з Опіки — відсутній.
По цій базі даних можна проводити пошук поодинці або декільком з наступних видів:
по умовному позначенню документа; по даті публікації; по словах в назві; по темі;
по номеру роботи
Журнал
Створений відповідний сайт Організації Об'єднаних Націй для пошуку по Журналу в Нью-Йорку, Женеві або Відні. Слід зазначити, що останній з них видається тільки для спеціальних сесій і конференцій у Відні. Ці публікації містять інформацію про засідання і основні заходи, що проводяться у відділеннях Організації Об'єднаних Націй.
Варіанти пошуку. По даній базі даних можна проводити пошук поодинці або декільком з наступних видів: по умовному позначенню документа; по даті публікації або даті випуску;
по словах в назві; по номеру роботи; повнотекстовою пошук .
3.2. Варіанти пошуку СОД
СОД має дві окремі форми пошуку:
• сторінка простого пошуку;
• сторінка розширеного пошуку
Сторінка простого пошуку дозволяє користувачам вести пошук по базі даних про документацію Організації Об'єднаних Націй тільки по умовному позначенню з варіантом його розширення (розширення умовного позначення тільки управо) і по даті публікації, а також вести повнотекстовою пошук на арабській, англійській, іспанській, китайській, російській і французькій мовах. Проте повнотекстовою пошук на арабській, іспанській, китайській і російській мовах можливий лише по документах, опублікованих в період з 1 січня 2001 року.
Сторінка розширеного пошуку дозволяє вибирати одну з наявних баз даних і вести пошук по всіх наявних критеріях пошуку, тобто по умовному позначенню документа з можливістю вибору типу його розширення, по даті публікації або даті випуску, по номеру роботи, по словах в назві, по темі, по сесії і порядку денному, а також вести повнотекстовою пошук на арабській, англійській, іспанській, китайській, російській і французькій мовах. Проте повнотекстовою пошук на арабській, іспанській, китайській і російській мовах можливий лише по документах, опублікованих в період з 1 січня 2001 року. Кожного разу пошук може здійснюватися лише по одній базі даних. Не всі варіанти пошуку доступні для конкретних баз даних .
Користувач може перемикатися між двома сторінками пошуку, натискаючи на відповідні кнопки у верхній частині кожної сторінки пошуку.
У разі використання два або більш за поля при пошуку, результати пошуку міститимуть документи, які відповідають всім критеріям пошуку. Опис критеріїв пошуку приводиться в розділах нижче.
Результати пошуку 
В результаті успішного пошуку буде отриманий перелік документів. Якщо в результаті пошуку ви отримали повідомлення «0 документ(ов) знайдено», то рекомендується перевірити ще раз інформацію, введену на сторінці пошуку.
3.3. Бібліотеки-депозитарії ООН
У 1946 роки Бібліотека ім. Дага Хаммаршельда заснувала систему библиотек-депозитарий для усесвітнього розподілу документів і публікацій ООН. В даний час, 405 библиотек-депозитарий в 146 країнах отримують ці матеріали з умовою що їх колекції підтримуються в хорошому робочому стані і відкриті широкій публіці безкоштовно.
Країни-учасниці, а також не-члены ООН, мають право на один депозитарій, ніж зазвичай є національна бібліотека. На додаток, національна парламентська бібліотека, якщо вона відкрита для широкої публіки, також має право на безкоштовне отримання видань. Інші бібліотеки-депозитарії роблять символічний грошовий внесок для отримання документів ООН. Країни, що розвиваються, роблять значно менші внески.
Відбір депозитаріїв знаходиться у веденні Видавничої колегії ООН, здійснюється по рекомендації Директора Бібліотеки ім. Дага Хаммаршельда і з урахуванням думки відповідного уряду. Одними з критеріїв відбору є рівень розвитку бібліотек і географічний розподіл библиотек-депозитарий в зацікавлених країнах.
Бібліотекарі і співробітники служби інформації ООН періодично відвідують бібліотеки-депозитарії, надають допомогу і проводять інструктаж по питаннях поводження із Зборами Бібліотеки. Крім того, Бібліотека і Відділення ООН в Женеві організовують періодичні учбові семінари для співробітників депозитарій.
Пошук по умовному позначенню документа
Умовне позначення документа служить унікальним ідентифікатором документа. Документи Організації Об'єднаних Націй мають умовні позначення, які складаються з літер і цифр, причому кожен елемент відділяється від наступного знайомий дробу (/).
Пошук по умовному позначенню документа є найбільш точним варіантом пошуку, оскільки він дозволяє вести пошук одного конкретного документа, включаючи будь-які його переглянуті варіанти, додавання і виправлення до нього.
Приклади
 A/52/100 — документ п'ятдесят друг


Другие работы по теме: