Contribution to International Economy

  • Рекреаційні ресурси Молдови

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ…………………………………………………………………………5

1.1 Поняття про рекреаційні ресурси…………………………………………....5

1.2 Класифікація рекреаційних ресурсів………………………………………..6

РОЗДІЛ 2. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ МОЛДОВИ…………………………….9

2.1 Природні рекреаційні ресурси……………………………………………….9

2.2 Суспільно-економічні рекреаційні ресурси Молдови…………………….14

2.3 Напрями і перспективи освоєння рекреаційних ресурсів Молдови……..22

ВИСНОВКИ……………………………………….……………………………..28

ЛІТЕРАТУРА……………………………………….……………………………30

 

 

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

 

Туризм – важливий напрям глобальної  економіки, який зберігає тенденцію постійного зростання на світовому рівні. Наскільки  добре використовується туристичний потенціал  якої-небудь країни, багато в чому залежить від економічної політики, що проводиться в країні.[3]

Молдова має великі рекреаційні ресурси, до яких належать географічні об'єкти, що використовуються чи можуть бути використані для відпочинку, туризму, лікування, оздоровлення населення

Туризм в Молдові знаходиться у стадії становлення. Росте ринок пропозицій і можливостей, з'являється більше громадян, які можуть дозволити собі відпочинок за кордоном. У свою чергу, вони побічно впливають і на збільшення потоку іноземних туристів.

Багатофункціональній рекреаційний комплекс можна умовно поділити на три групи:

1) лікувально-оздоровчий (санаторно-курортне лікування та оздоровлення);

2) пізнавальний (туризм);

3) економічний (регенерація робочої сили, сфера господарчої діяльності).

Комплекс слід розглядати як частину світового господарства, пов'язану з опануванням територій для відпочинку, профілактичного та реабілітаційного лікування, туризму. У окремих країнах він дає чималі прибутки у загальній економічній діяльності, випереджаючи іноді промисловість та сільське господарство.

Об’єктом дослідження є рекреаційно-туристичний комплекс Молдови. Предметом курсової роботи є кількісні і якісні характеристики структурних складових рекреаційно-туристичного продукту  Молдови.

 

Мета курсової роботи полягає в аналізі рекреаційних ресурсів Молдови.

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

дослідження поняття про рекреаційні ресурси;

визначення класифікації рекреаційних ресурсів;

аналіз природних та суспільно-економічних рекреаційних ресурсів Молдови;

визначення напрямів та перспектив розвитку рекреаційних ресурсів Молдови.

 


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

 

1.1 Поняття про рекреаційні ресурси

 

 

Рекреація (відновлення) - поняття, що охоплює усі види відпочинку, у тому числі санаторно-курортне лікування і туризм. Для короткочасного (щоденного, щотижневого) відпочинку використовуються, зокрема , парки і лісопарки, музеї, стадіони, зони відпочинку; для тривалого відпочинку - санаторії, будинку відпочинку, пансіонати, турбази, мотелі, кемпінги, будинки мисливця і рибалку, поїзди здоров'я, а також екскурсії на інших видах транспорту.

Поняття "природні ресурси" широко використовуються в науковій літературі. Суть цих термінів розкривається при розгляді відповідних елементів природи в певному відношенні до інтересів і потреб суспільства. Під природними ресурсами в сукупності з природними умовами розуміють весь навколишній матеріальний світ, взятий по відношенню до людського суспільства. Рекреаційні умови - це сукупність компонентів і властивостей природного середовища, які сприяють рекреаційній діяльності. Особливості ландшафту і клімату, наявність джерел лікувальних мінеральних вод, багатство і різноманіття рослинного і тваринного світу, природні можливості для занять спортом, мисливством, рибальством і т.д. визначають ступінь сприятливості розвитку тих чи інших форм рекреаційної діяльності.

Важливою складовою частиною рекреаційного потенціалу є рекреаційні ресурси, під якими розуміють об'єкти і явища природного і антропогенного походження, які використовуються для оздоровлення, відпочинку і туризму, впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності, формування рекреаційних районів (центрів), їхню спеціалізацію та економічну ефективність. Вони сприяють відновленню фізичних і духовних сил людини, її працездатності, використовуються для прямого й опосередненого споживання та виробництва курортних та туристичних послуг.

До рекреаційних ресурсів відносяться компоненти природного середовища: клімат, ландшафт, поверхневі і підземні води, у тому числі мінеральні, рослинність і т.п., використовувані для задоволення рекреаційних потреб лікувально-оздоровчих, пізнавальних, спортивних. Для проведення активного відпочинку використовуються також природні національні парки й окремі заповідники, а також території з пам'ятниками природи, історико-архітектурними й іншими визначними пам'ятками.

 

 

1.2 Класифікація рекреаційних ресурсів

 

 

Рекреаційні ресурси - це сукупність природних, природно-технічних, соціально-економічних комплексів та їх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини, її працездатності

Виділяють три типи рекреаційних ресурсів: природні, історико-культурні та соціально-економічні. Кожний з них відіграє певну роль у формуванні галузевої і територіальної організації рекреаційних комплексів.

Природні рекреаційні ресурси формують компоненти ландшафтних комплексів. Їхні властивості повинні мати сприятливі для рекреаційної діяльності якісні та кількісні параметрами, що відповідають потребам відпочинку, лікування та оздоровлення суб'єкта рекреації.

Рельєф залежно від ступеня розчленованості сприяє формуванню пішохідного, гірськолижного, водного та інших видів відпочинку, зумовлює естетичність території.

Кліматичні характеристики повинні враховувати сонячний, температурний, вітровий режими, вологість повітря та опади, що оцінюють з урахуванням теплового стану людини та її потреб [5. С.9]. Кліматичний комплекс також повинен охоплювати дані про стан повітря: чистоту, насиченість фітонцидами, ступінь іонізації. Кліматичні дані є основою для розрахунку середньорічної кількості сприятливих для кліматотерапії днів.

Гідрологічні складові потенційної рекреаційної зони також є сприятливим рекреаційним чинником. Ріки, озера, ставки, водосховища створюють можливість для водних видів спорту, прогулянок на воді, купання, любительського рибальства. Крім того, до водних плесів тяжіють водоплавні птахи, які є об'єктом спортивного мисливства. Наявність підземних мінеральних вод, пелоїдів свідчить про доцільність розвитку лікувально-оздоровчої рекреації на цій території. Доглянуті джерела стають для рекреанта під час походу головним постачальником питної води.

Лісові рекреаційні ресурси є однією з головних умов для визначення та формування рекреаційних зон. Важливе значення має ступінь благоустрою лісових територій, їхній видовий та віковий склад, продуктивність, загальна залісненість території [1, 2, 3]. Рекреаційне використання лісових ресурсів здебільшого залежить від їхньої приуроченості до відповідних місцевостей [2. С. 9]. Характеристики лісових ресурсів необхідні для територіальної організації оздоровчих видів рекреації.

Компоненти ландшафтних комплексів, їхні властивості можуть сприяти, обмежувати або перешкоджати організації чи проведенню рекреаційної діяльності. Ландшафт комплексно відображає потенційні властивості природного середовища, тому для будь-якого проекту необхідне ландшафтне обґрунтування [11. С. 10].

Історико-культурні рекреаційні ресурси мають пізнавальне значення і можуть бути використані для задоволення духовних потреб населення. Географічне довкілля - основа життєдіяльності етносу, тому пам'ятки культури, історії, архітектури, народної творчості є його надбанням, що відрізняється унікальністю і неповторністю, тож не може не привертати уваги туристів, адже людині завжди було притаманно цікавитися культурою та надбанням інших етнічних груп.

Соціально-економічні рекреаційні ресурси беруть участь у рекреаційній діяльності побічно. Вони формують матеріально-технічну базу перспективної території. Економічні параметри "продукції" рекреаційної діяльності залежать від різновиду рекреаційного ресурсу, його місцезнаходження, транспортної доступності, технології використання та екологічних характеристик, стану рекреаційного середовища [8. С. 33]. Ефективність рекреаційної діяльності функціональної зони значно залежить від розгалуженості об'єктів інфраструктури та кваліфікованих трудових ресурсів.

Зазначимо, що рекреаційні ресурси свідчать про потенційні можливості території, а не реалізацію. Усі рекреаційні ресурси за ступенем впливу на формування та розвиток рекреаційної діяльності на певній території можна розділити на такі групи:

1) ресурси, функціонально необхідні для конкретних видів відпочинку;

2) ресурси, що впливають на процес відпочинку та його ефективність;

3) ресурси, що впливають на можливість рекреаційного будівництва та функціонування інфраструктури [9. С. 84].

Рівень концентрації та комбінування рекреаційних ресурсів визначає масштаби перспективної рекреаційної зони та її спеціалізацію. Рекреаційна зона може бути інтегральною, що охоплює всі види рекреаційної діяльності, або спеціалізованою залежно від наявних рекреаційних ресурсів.

 

 

 


РОЗДІЛ 2. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ МОЛДОВИ

 

2.1 Природні рекреаційні ресурси

 

 

Республіка Молдова є невеликою країною в Південно-східній Європі, яка граничить на сході з Україною, а на заході – з Румунією. Її минуле має багату історію, повну тривожних і драматичних подій.

Республіка Молдова належить до групи країн, розташованих в басейні Чорного моря. Вона підтримує тісні взаємовигідні торгові зв'язки з вищезазначеними країнами, а також з країнами, розташованими в басейні Дунаю. Південна межа країни тягнеться майже до Чорного моря, до якого можливий доступ через Дністровський лиман і річку Дунай.

Физико-географічне положення Республіки Молдова визначає особливості її природних умов[16].

Рельєф республіки є горбистою рівниною, що має нахил з північного заходу на південний схід з середньою висотою над рівнем моря 147 м. Центральну частину країни займає Центрально-молдавська (Кодрінськая) піднесеність. Це сама підведена топографічна область з максимальною висотою 429,5 м над рівнем моря (горб Беленешть району Ніспорень) і ландшафтом, сильно порізаним долинами, балками і ярами з крутими схилами. Ерозійні і обвальні процеси, а також неотектонічні рухи привели до формування гіртопів. Багато сільських населених пунктів розташовуються в цих природних амфітеатрах. Живописний пейзаж Кодр, що нагадує предгірну місцевість, називав  Ландшафт південного заходу республіки і низовий Дністра є менш порізаною рівниною.

Корисні викопні Республіки Молдова представлені в основному осадковими гірськими породами, такими як вапняк, мів, гіпс, глина, пісок, пісковик, бентоніт, трепел і діатоміт. Вищеназвані породи можуть використовуватися в будівництві, виробництві цементу і скла, харчовій, хімічній, металургійній промисловості і так далі На території Республіки Молдова також виявлені графіт, фосфоріл, цеоліт, флюорит, барит, йод і бром і декілька промислових металів: залізо, свинець, цинк і мідь. Молдова має невеликі родовища лігніту, нафти і природного газу.

Географічне розташування Республіки Молдова, її кліматичні особливості і природні рекреаційні ресурси є передумовами для того, щоб туризм став однією з найприбутковіших галузей національної економіки. Останніми роками можна відзначити значні структурні зміни в цій галузі, а саме диверсифікацію країн, звідки прибувають туристи.

Молдова – невелика країна, протяжністю з півночі на південь - 350 км., зі сходу на захід – 150 км. Туристи, відвідуючі республіку, мають можливість подивитися всю країну в достатньо короткий термін.

Населення Республіки Молдова складає 4,2643 мільйона жителів. Молдова є одній з найщільніших заселених країн Європи. Щільність населення складає 126,2 чоловік на 1 км2. У Республіці Молдова проживають представники декількох народів і етнічних груп, з них: 64,5 % - Молдавія, 13,8 % - українці, 13 % - росіяни, інші етнічні групи (гагаузи, болгари, євреї, білоруси, німці і ін.).

Велика частина населення проживає в сільській місцевості, міське населення складає 45 %. Найбільшими містами Республіки Молдова є її столиця Кишинів (більше 700 тис. жителів); Тирасполь (приб. 200 тис.); Белць (160 тис.); Тігина (140 тис.).

Клімат Республіки Молдова – помірно-континентальний. Він характеризується тривалим без морозним періодом, короткою м'якою зимою, тривалим жарким літом, обмеженою кількістю опадів і тривалими посушливими періодами на півдні. Середньорічна температура повітря збільшується з 8-9°C на півночі до 10-11°C на півдні. Середньорічну кількість опадів складає 600-650 мм на півночі і в центрі країни і 500-550 мм на півдні і південному сході, що в значній мірі визначається особливостями рельєфу.

Гідрологічна мережа включає більше 3000 великих і малих річок, з яких 10 перевищують довжину 100 км. Головними річками країни є Дністер (1352 км., включаючи 657 км. в межах республіки), Пруть (976 км., включаючи 695 км. в межах республіки), Реут (286 км.), Когилник (243 км., включаючи 125 км. в межах республіки), Бик (155 км.) і Ботна (152 км.). На території Молдови знаходиться близько 60 природних озер і 3000 ставків і водосховищ. Найбільшими озерами є Белеу, Драчеле, Ротунда, Фонтан, Бик і Рошу, кожне з водною поверхнею, що перевищує 1 км2. Найбільшими водосховищами, кожне з водною місткістю, що перевищує 30 мільйонів м3, є Костешть-стинка, Дубесарь, Кучурган, Тараклія і Гидігич.

У Молдові є приблизно 2200 природних джерел. Знайдено і досліджено близько 20 родовищ мінеральних вод з більше 200 джерелами. Найціннішими є ті мінеральні води, які містять такі лікувальні компоненти, як сульфіди, йод, бром, бор і радон. По своїх терапевтичних властивостях молдавські мінеральні води схожі на такі відомі в світі мінеральні води як Карлови Вари в Чеській Республіці, Боржомі в Грузії і Єсентуки-17 в Северо-кавказськом регіоні Російської Федерації.[10]

Грунтовий покрив Молдови відрізняється родючістю і різноманітністю і включає більше 745 різновидів грунтів. Чорнозем займає приблизно 75% загальній земельній площі країни. Бурі і сірі лісові грунти покривають близько 11%. Заплавні і лугові грунти (часто засолені і заболочені) займають приблизно 12% загальній земельній площі Молдови.

Флора республіки багата і різноманітна і включає більше 5,5 тисяч видів диких рослин. Така ботанічна різноманітність країни обумовлена особливостями її географічного положення, рельєфу і клімату. На ландшафтному рівні територія Республіки Молдова розташована в межах трьох природних зон: ліси, лісостепи і степи. Ліси займають приблизно 11% територій країни. Переважають листяні ліси, типові для країн Центральної Європи. Основні лісові масиви, розташовані в центрі республіки, представлені лісовими заповідниками Кодрій і Плаюл Фагулуй. У лісових екосистемах країни виростає 45 місцевих видів дерев, 81 вид чагарників і 3 види деревних ліан. Серед основних місцевих видів деревних рослин наших лісів – дуб черешковий (Quercus robur), дуб скельний (Quercus petraea), дуб пухнастий (Quercus pubescens), ясен звичайний (Fraxinus excelsior), граб звичайний (Carpinus betulus), в'язнув гладкий (Ulmus laevis), явір (Acer pseudoplatanus), липа серцеподібна (Tilia cordata), береза бородавчаста (Betula pendula) і бук європейський (Fagus sylvatica).

Фауна республіки відносно багата і різноманітна і містить більше 15,5 тисяч видів тварин, включаючи 461 вид хребетних тварин і більше 15000 видів безхребетних. Хребетні представлені 70 видами ссавців, 281 видом птахів, 14 видами плазунів, 14 видами земноводних і 82 видами риб. Найпоширеніші місцеві види ссавців – ушан звичайний (Plecotus auritus), кажан пізній (Eptesicus serotinus), їжак звичайний (Erinaceus europaeus), кріт європейський (Talpa europaea), бурозубка звичайна (Sorex araneus), вечорниця руда (Nyctalus noctula), білка звичайна (Sciurus vulgaris), заєць-русак (Lepus europaeus), ховрах європейський (Citellus citellus), ховрах крапчастий (Citellus suslicus), миша будинкова (Mus musculus), щур сірий (Rattus norvegicus), миша лісова (Apodemus sylvaticus), миша желтогорлая (Apodemus flavicollis), полівка руда (Clethrionomys glareolus), полівка звичайна (Microtus arvalis), лисиця звичайна (Vulpes vulpes), косуля (Capreolus capreolus), кабан (Sus scrofa), борсук (Meles meles), куниця кам'яна (Martes foina), тхір лісової (Mustela putorius) і ласка (Mustela nivalis).

На території Республіки Молдова знаходиться 5 заповідників загальною площею близько 19,4 тисяч гектарів. Два лісові заповідники – Кодрій і Плаюл Фагулуй – розташовані в центральній частині Молдови. Два інших заповідника – Прутул де Жос і Педуря Домняське – розташовані в заплаві Лозини. П'ятий заповідник – Ягорлик з району Дубесарь – призначений для охорони і вивчення унікальної водної екосистеми річки Дністер.

Характеристика Республіка Молдова має в своєму розпорядженні багате природне надбання, який охороняється державою. Загальна площа територій, що охороняються державою, складає 66467,3 га, або 1,96% національній території. Згідно розрахункам екологів, необхідно, щоб площа територій, що охороняються державою, до 2010 року досягла не менше 5% національної території. В даний час в структурі фонду територій, що охороняються, 34200 га, або 51,5% даного фонду займають природні заповідники, (Требужень, який включає і середньовічне місто Орхеюл Векь, Ципова, Сахарна, Клімеуць, Холошніца, Рудь-аріонешть, Наславча, Коржеуць, Бринзень, Фетешть, Бутешть і ін.) і 19378 га, або 29,4%, - наукові заповідники із спеціальним режимом охорони. Інші категорії природних територій, що охороняються, складають: природні заповідники – 8009 га, заповідники ресурсів – 523 га, території багатофункціонального призначення – 1030 га, ботанічні сади – 104 га, пам'ятники садово-паркового мистецтва – 191,1 га. Найбільш представницьке природне багатство входить до фонду територій, що охороняються, але можна відзначити, що є безліч територій, які можна включити в параметри і в категорії представницьких природних цінностей. Основними ареалами на території Республіки Молдова, які своєю природною і антропогенною базою можуть скласти привабливу оферту для екологічного туризму зокрема і для національного туризму в цілому, є: ареал Кодр, ареал "Toltrele Prutului", ареал середнього і нижнього Дністра, ареал Тігечь[11].

У Республіці Молдова значна частина сільських регіонів – сільськогосподарські землі, ліси, паркі, річки, що знаходяться як в державній, так і в приватній власності, - хоча і не має статусу природних територій, що охороняються, утворює сегмент экотуристского пропозиції.

Лікувально-оздоровчий туризм.  У Республіці Молдова є бальнеоклиматические курорти і рекреаційні бази, що пропонують послуги в рамках оздоровчого туризму. Ці бази розташовані в живописних тихих місцях, де пропонуються різні оздоровчі процедури. Відпочивають на цих курортах місцеве населення і незначне число постійних клієнтів з-за кордону.

Слід зазначити найбільш важливі серед них:

бальнеоклиматические курорти: "Nufarul Alb" (Кахул), "Codru" (Унгень, Хиржаука), "Bucura-Sind", "Nistru" (Вадул луй Воде) і ін.

бази відпочинку: "Victoria" (Сорока), "Albinuta" (Унгень), "Codru" (Унгень, Бахмут), "Dumbrava Alba" (Белць), "Albasadorf" (Тараклія, Албота) і ін.

Найбільшою популярністю користуються курорти, розташовані поблизу водоймищ: Вадул луй Воде, Гидігич і Костешть, де є потенціал для розвитку і міжнародного туризму. Сприятливі кліматичні особливості Республіки Молдова дозволяють застосовувати на бальнео - кліматичних курортах різні методи лікування: геліотерапія, аеротерапія, таласотерапія, теренкуротерапія, ампелотерапія, пелоидотерапія, балнеотерапія і ін.

Джерела мінеральних вод, що володіють лікувальними властивостями, в Республіці Молдова (більше 47 джерел) є визначальним чинником розвитку оздоровчого туризму.

 

 

2.2 Суспільно - економічні рекреаційні ресурси

 

Побудоване надбання Республіки Молдова охоплює широку гамму об'єктів - від поселень доісторичного періоду до будівель ХХ століття. Воно включає пам'ятники доісторичної культури, середньовічні фортеці, скельні поселення, громадські будівлі, промислові корпуси, культові споруди. Деякі об'єкти збереглися у вигляді руїн, з різним ступенем збереження, інші є житловими будинками, музеями і ін[10].

До теперішнього часу на території Республіки Молдова ідентифіковано більше 15000 пам'ятників історії і культури різних історичних епох, що представляють практично 90% великих культур, які чергувалися в Європі. З них в Регістр пам'ятників, що охороняються державою, внесено лише 5698 об'єктів, зокрема 891 культову споруду, 2 середньовічних фортеці (Тігина і Сорока), 17 маєтків з парками і близько 700 пам'ятників міської і народної архітектури, останні є археологічними пам'ятниками європейського, регіонального і місцевого значення.

Перша оцінка побудованої спадщини виявила близько 115 об'єктів національного надбання, що мають важливе туристське значення.

 У Республіці Молдова існує мережа, що включає 66 музеїв. Дані музеї мають в своєму розпорядженні археологічні і етнографічні колекції, витвори мистецтва, історичними і природними експонатами або є меморіальними. У національних музеях зберігаються близько 700 000 предметів, що відносяться до національного надбання. Близько 20 музеїв представляють підвищений інтерес для значного числа відвідувачів.

Більшість співробітників музеїв мають високу кваліфікацію, але небагато з них володіють спеціальною підготовкою в області менеджменту відвідувачів і маркетингу музеїв.

Практично всі музеї потребують крупних інвестицій для виконання робіт по ремонту будівель, в яких вони розташовані, збереженню експонатів і організації виставок, для капітальної реконструкції прилеглої інфраструктури. Існують проблеми, пов'язані з інтерпретацією предметів, що виставляються.

Слід зазначити, що не дивлячись на те, що музеї Республіки Молдова є складовою і важливою частиною нашого туристського надбання, справжня Стратегія не може відобразити всі проблеми, з якими стикається цей сектор, і відповідно не може передбачити всі пропозиції по їх дозволу

Республіка Молдова має в своєму розпорядженні різноманітний культурний потенціал, який своєю цінністю представляє інтерес для туристської діяльності і може привернути потоки туристів.

Культурно-туристський потенціал Республіки Молдова, крім пам'ятників історії, яких налічується більше 15 тисяч, доповнюється установами культури і мистецтва, представленими колективами етнографічної і фольклорної творчості, народною архітектурою і технікою, центрами народних майстрів і умільців.

В даний час відомо понад 10 тисяч потенційних майстрів, серед яких 250 є членами Союзу народних майстрів.

Музичний фольклор має особливе значення і представлений 270 этнофольклорными ансамблями дорослих і 320 дитячими этнофольклорными ансамблями, близько 880 оркестрами народної музики. Проводяться різні фестивалі творчих колективів. Все це можна з успіхом використовувати в туризмі.

 Сільський туризм.  Сільське середовище з її співтовариствами, культурою і народними традиціями, сільськогосподарською діяльністю представляє основні елементи для розвитку сільського туризму. У Республіці Молдова ця форма туризму може принести прямий дохід сільським співтовариствам, де заробітки населення нижче середнього рівня, відкрити робочі місця і приносити додаткові доходи фермерам[11].

Жителі села можуть запропонувати послуги з розміщення туристів у власних господарствах. Проте немає ніякого обліку цих структур по розміщенню і не розроблена законодавча база, необхідна для підтримки розвитку сільського туризму.

Одним з найбільших паломнических центрів Молдови по праву вважається монастир "Свята Трійця". Він розташований на правом берегу Дністра в селі Сахарна приблизно в 110 км. від Кишинева. Тут зберігаються єдині в Молдові мощі Святого Мученика Макарія.

Проте це не все, що привертає гостей і самих жителів країни. Саме тут, згідно легенді, на одній з скель залишила свій слід Божа Матерь. По доданню одного разу одному з ченців старого скельного монастиря на одній з скель з'явилося лице Божої Матері, що світиться. Пізніше, дійшовши до цієї скелі, ченці виявили в камені слід від ноги. Вони сприйняли цей знак як божественну звістку і порахували це свідоцтвом "Божественної чистоти" цього місця. Тоді в 1777 році ближче до ущелини була споруджена нова дерев'яна церква і заснований монастир "Свята Трійця". Така легенда цього місця. Дуже багато людей вірять в неї і приходять сюди просити про допомогу, про прощення або просто в надії стикнутися зі святий силою.

Ципово – це маленьке село, в якому, здавалося б, нічого не змінилося ще з часів перших згадок про неї в літописах 1746 року. Не тільки природа, але і сама обстановка в цьому місці зберегли ту особливу атмосферу середньовічного села. Крихітні, такі, що фарбують яскравою фарбою будинку, домашнє господарство, оточене кам'яною огорожею, колодязь у кожної хвіртки – все це ніби переносить в далеке минуле молдавської культури[12].

Не дивує і та безліч легенд і оповідей, складених про ці святі місця. Згідно однієї з них великий господарь Молдови Штефан чіл Марі таємно повінчався тут зі своєю 3-ою дружиною Марією Войкицей. По іншій, ще стародавнішій легенді, серед круч загинув міфологічний поет Орфей і був похований в ніші одного з каскадів. Природа Ципово захоплює своєю красою і своєрідністю. Прибулі сюди туристи можуть відвідати вражаючу ущелину пейзажного заповідника Ципово і там помилуватися безліччю красивих водопадів. За словами багатьох відвідувачів і самих місцевих жителів побачивши такої краси дух захоплює, і завжди з'являється бажання знов повернутися в ці місця.

І, нарешті, про головну визначну пам'ятку Ципово. Тут знаходиться найбільший скельний православний монастир в Молдові і один з найбільш великих в Європі - це Успенський скельний монастир, висічений в гігантській кручі. З протилежного боку монастир, весь захований в скелі, виглядає беліючим посеред гори масивом вапняку з темними отворами вікон. Сьогодні тут можна побачити 18 достатньо просторих келій, розташованих в 3 рівні на прямовисній кручі. Скельний монастир Ципово є рідкісним зразком багаторівневої кам'яної споруди, і в 1975 році був узятий під державний захист. У 1994 році монастир відновив свою діяльність. Крім всього цього, Ципово привертає туристів ще і живописними видами річки Дністер.

Стародавнє місто Oрхей-Вечи (Оргєєв або Старий Oрхей), іноді званий Требушені, є одним з найстаріших поселень людей в Молдові. Місто має відносно трохи археологічних визначних пам'яток, не дивлячись на те, що в його землі знаходяться численні пам'ятники стародавніх цивілізацій, кам'яні інструменти високої складності і руїни середньовічного села. Залишки цього села, включаючи залишки мечеті, двох мавзолеїв, гарему, караван-сараю, три лазень і типових будинків молдавського типу, є відкритими для публіки. Решта частини комплексу включає стародавню фортецю, побудовану невтомним Стефаном Великим в XIV сторіччі і зруйновану яничарами в 1499 р., і стародавній монастир, вирізаний в тілі вапнякової кручі. Ермітаж Бутушені був побудований ченцями в XIII-ом сторіччя і є класичним прикладом середньовічної архітектури. Він був побудований не тільки як храм, але і як добре укріплений притулок в пору тяжких ситуацій. Інтер'єр його майже позбавлений геометричних ліній або гострих поворотів, зі світлом, проникаючим тільки через прямокутні двері, висічені в камені. У XVIII сторіччі прихожани з навколишніх сіл вирили тунель до каплиці, щоб молитися у відносній таємниці від турецьких загарбників.

"Північна столиця Молдови" - Белць, відомий з 1421 р. Це селище було назване так із-за болотистих місць, а пізніше перейняла ця назва і вся округа, відома як Белцкая степ.

У історичному центрі міста сконцентровано декілька старовинних парків і скверів, прекрасну церкву в стилі національного романтизму "Св. Костянтин і Олена", церква "Св. Микола", Вірменська церква, Музей Історії і Етнографії, Художній центр, Педагогічний Університет ім. А. Руссо. В околицях міста розташована прекрасна зона відпочинку. У 30 км. від Белць можна відвідати садибу боярина Хеснаш в селі Софія і Будинок-Музей молдавського поета Лівіу Делеану в селі Корлетень.

У місті-курорті Кахул знаходиться курортна зона, добре відома на просторах колишнього СРСР, – "Нуферул Алб" ("Біле Латаття").
Термальні мінеральні води і чисте повітря Нижньої Лозини тільки підвищують цілющі властивості цієї зони. Перша згадка про поселення відноситься до 1452 р., але археологічні дослідження указують, що воно значно стародавніше. З'явилося це селище недалеко від однієї з найстаріших переправ через річку Пруть, і було ареною багатьох військових зіткнень. Татари і турки в середньовічний період неодноразово спустошували цю місцевість, і лише в кінці XVIII ст., після Кагульськой битви між молдо – російськими військами і турецькими яничарами, ці атаки припиняються, а селище Кахул стає важливим комерційним і культурному центром півдня Молдови.[9]

В межі міста знаходиться санаторно-курортна зона "Нуферул Алб" з термальними мінеральними джерелами. В центрі міста розташований Музей історії. Біля Кахула створений прекрасний природний заповідник лікувальних трав, в 45 км. на південь від міста можна відвідати знаменитий науковий заповідник "Нижня Лозина". Недалеко від р. Вулкенешть знаходиться місце битви біля озера Кахул.

Селище Сорока завжди була укріпленим пунктом на переправі через річку Дністер. Генуезькі купці називали його Оліхонія, пізніше (1499 г) воно з'являється в документах вже як Сорока. Будучи стратегічним центром, багато господари укріплювали стіни фортеці: Штефан чіл Марі, Петру Рареш. У нинішнім вигляді, фортеця Сорока була побудована майстрами з Трансилванії в 1543 – 1546 рр. Сорока – кругла фортеця, з п'ятьма рівновіддаленими баштами.

З фортецею пов'язана стародавня молдавська легенда про білу лелеку. У ній мовиться про те, що під час однієї з тривалих облог місцеве населення змогло вистояти тільки завдяки сміливості і ... гроздям винограду, принесеною білою лелекою зголоднілим і спраглим захисникам фортеці. Сьогодні біла лелека з кетягом винограду в дзьобі – один з символів Молдови.

Значення цього поселення зростає до XIX сторіччя, коли місто пізнає період розквіту. Сорока стає центром повіту з великими ринками, модернізованими вулицями, гімназіями, лікарнями, стилізованими церквями і так далі У радянський період місто стає важливим промисловим центром півночі Молдови. Тут також цікаві такі місця, як ущелина Бекир з скельними келіями IX ст., "Горб осілих циганів", будівля колишньої жіночої гімназії (XIX ст.), колишня лікарня повіту (XIX ст.). Музей повіту, церкви "Т. Стратілат" і перше "Пречисте". На південь від міста на березі Дністра знаходиться зона відпочинку Тріфеуць. У 7 км. на північ від фортеці можна відвідати знамените село каменярів Косеуць, монастир і ландшафтний заповідник.

Бендери (Tигина) - одне з найстаріших міст в Молдові. Його красива фортеця XVII-го сторіччя, також як безпосередньо і саме місто, була серйозно пошкоджена протягом недавніх міжетнічних конфліктів.
Ще в III ст. д. н.е. біля однієї з найстаріших переправ через Дністер існував населений пункт. Пізніше з'являються і перші земляні зміцнення у цього поселення. Перші документальні згадки про фортецю Тігина відносять до 1408 р. У історичному центрі Бендер з будовами, характерними для XIX ст. можливі відвідини двох старих церков: "Преображенськой" і "Успенською".

Тут же знаходиться Музей історії. У передмісті Бендер, у Варніце, діє Музей "Карл XII", який нагадує про шведського короля, що знаходився у вигнанні після поразки, понесеної від російських військ під Полтавою. Тут же у Варніце розташовано і джерело з мінеральною водою, що володіє цілющими властивостями, визнаними далеко за межами Молдови. Можливі відвідини і інших туристичних об'єктів, розташованих недалеко від міста: дендрологічний парк в Хирбовец, монастир Ноул Нямц, "Турецький сад" в Талмазах, церква з настінними фресками в Кеушень і так далі

Тирасполь, в перекладі з грецького "місто на Дністрі", з'явився на карті Молдови в 1792 р. під час битви російських військ з турецькими яничарами, біля фортеці Бендер.

Тірасполь- це зелене місто з красивою зоною відпочинку на березі Дністра. В центрі міста знаходиться один із старих дендрологічних садів Молдови. Тут також збереглися руїни Володимирської башти. Можна відвідати Історичний музей, Університет ім. "Т. Шевченко", Драматичний театр, пам'ятники А. Суворову і декабристові С. Раєвському. Цікава екскурсія може бути зроблена в Колкотової балці – відомому гео - палеонтологічному пам'ятнику Молдови. Городяни уподобали собі велику зону відпочинку в околицях озера Кучурган.

Теплий і сухий клімат Молдови робить можливим виноградарство і плодівництво у великому масштабі. Це країна виноградників і виноробства. Крікова – найбільший винний підвал в світі, який знаходиться в 15 км. на північ від Кишинева і є відправною крапкою для «винних турів». Це практично повністю підземне місто, з лабіринтом підземних вулиць, що протягнулися більш ніж на 60 км. Всі вулиці названі по імені сортів вин, так що можна побродити по «вулиці Каберне» або «бульвару Ізабелли».

Автономна республіка Гагаузія в південній Молдові населена турецкоговорящим меншиною, чиї предки бігли від боїв російсько-турецьких воєн XVIII-го сторіччя. Гагаузи привнесли в культуру Молдови цілий культурний і релігійний "пласт", який до цих пір підтримує їх національну самобутність і дозволяє чинити опір асиміляції іншими національностями країни.

 

 

2.3 Напрями і перспективи освоєння рекреаційних ресурсів Молдови

 

Туризм в Молдові знаходиться у стадії становлення. Росте ринок пропозицій і можливостей, з'являється більше громадян, які можуть дозволити собі відпочинок за кордоном. У свою чергу, вони побічно впливають і на збільшення потоку іноземних туристів.

Першим кроком зробленим Молдовою в цілях адекватного розвитку туризму, стало ухвалення в 2000 році Закону про туризм і створення Національного агентства по туризму. Згодом агентство було реорганізоване до Департаменту по розвитку туризму. На сьогоднішній день статус центрального галузевого органу був підвищений до рівня міністерства, що є підтвердженням тієї підтримки, яку надає держава цієї однієї з найважливіших галузей національної економіки.

Основними завданнями Міністерства культури і туризму у сфері розвитку туризму є:

- цілісний, зважений і довгостроковий розвиток внутрішнього і міжнародного туризму;

- просування Молдови на міжнародному рівні, як туристичний напрям;

- інтеграція політик розвитку туризму в загальні політики і моделі розвитку країни;

- формування механізмів державної регламентації туристичної діяльності і їх застосування;

- створення інвестиційного клімату, сприятливого для залучення іноземних і місцевих інвестицій в туристичну сферу[16].

Туризм є важливим способом збереження культурної спадщини і природного середовища країни.

У Молдови істотні ресурси для розвитку туризму.

Просування національного туристичного продукту і іміджу Молдови є одному  з пріоритетних завдань Міністерства культури

і туризму. З метою систематизації і планування дій з просування національного  туристичного продукту на місцевому і міжнародному туристичному ринку була розроблена  Довгострокова маркетингова стратегія. Впровадження ефективних маркетингових стратегій було  строго пов'язане з можливістю їх фінансування, тому були докладені зусилля для залучення засобів від міжнародних організацій, а також були упроваджені галузеві програми за допомогою Спеціального фонду по просуванню і розвитку туризму.

Не дивлячись на масу проблем, перспективи у туристичної галузі Молдови є. І багато що вже для просування наший країни робиться. Міністерство культури і туризму за підтримки туроператорів і приватних компаній бере участь в міжнародних виставках. У  2007 стенд  республіки був представлений на форумах в Москві, Стамбулі, Берліні, Лондоні. Із столиці Великобританії повернулися з перемогою: про Молдову буде зняти промо -фильм, який покажуть в десяти країнах світу. У нашу країну приїде група іноземних журналістів і в зарубіжній пресі з'являться статті про Молдову. «Ми просуваємо, повірте мені, Молдову всіма можливими засобами, беремо участь у всіх виставках.

 Серед завоювань туристичної галузі країни в — збільшена кількість приїжджих. На Дні вина в 2007  до  прибуло близько 35 тисяч іноземних гостей. У 2008 — 55 тисяч. Немало людей привернув в країну і фестиваль «Мадам Батерфляя». Приїжджають і їздитимуть на «Мерцишор». Потрібні ідеї. Ще декілька таких крупних подій, декілька успішних виступів на «Євробаченні», ще одна перемога на конкурсі типу «Нова хвиля», постійна участь у виставках по туризму — і кількість гостей буде рости в геометричній прогресії. 

Декілька яскравих подій чекає нас в 2008, оголошеному Роком династії Кантеміров. У Кишиневі буде встановлений пам'ятник Дмитру Кантеміру, копію якого відправлять до підмосковного Царіцино. А 2009-й, підготовка до якого вже почалася — 650-ліття молдавської державності. До цієї дати планується відреставрувати Каушанськую церква і Сорокськую фортеця. Повним ходом йде ремонт монастиря Курки. У всій пишності сьогодні інша обитель — Капріяни

 Просувається питання і про створення туристичних зон, сприйнятий спочатку багатьма з чималою часткою скепсису. Пропонувалося ушляхетнювати туристичні об'єкти або красиві ландшафти, а держава узяла на себе обов'язок провести до меж такої зони електрику, воду, дорогу. Поки в Міністерстві культури і туризму обговорюються проекти двох зон — одна поблизу Старого Орхея, інша — в Сороках, на Дністрі.

Можливо, вже наступного року проекти будуть затверджені і з'являться в цих місцях необхідні для туристів лавки, кіоски, туалети, кафе.

Може поки туристична галузь Молдови і непрезентабельно виглядає в очах розпещеного відмінним сервісом іноземця. Але об нас всіх, що побували в країні, добре відгукуються. І у Молдови відмінні шанси зробити туризм однієї з провідних галузе

Унаслідок участі в міжнародних туристичних виставках і просування Молдови  як новий туристичний напрям,  в 2007 році:

1. Загальне число внутрішніх і іноземних туристів склало 61153 чоловік, що на 15,8 % вище в порівнянні з тим же періодом минулого року.

2. Загальні доходи від міжнародної туристичної діяльності склали 158362.6 тис. лей, що на 48,1 % вище в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

3. Середнє число штатних співробітників задіяних в туристичній області Республіки Молдова склало 2011 людина, що складає 3%-ый зростання в порівнянні з 2006 р.

4. Дохід від туристичної діяльності склав 24554,9 тис. лей, що на 73,1 % вище в порівнянні з  минулим року.

ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ

1. Кількість внутрішніх туристів склала 20923 чоловік, а дохід від внутрішньої туристичної діяльності склав 41173,3 тис. лей, або на 17,5 % більше порівняно з минулим аналогічним періодом.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Кількість іноземних туристів прибулих в Республіку Молдова в 2007 р. склав 7977 чоловік або на 15 % більше, ніж минулого року.

Географія іноземних туристів прибулих до Молдови Румунія – 23,1 %,, за якою слідує Туреччина –12,3 %, Росія – 11,2 %, Україна – 8,6 %, Італія – 4,8 %, Великобританія – 2,9 %, США – 3,7 %,Германия – 5,5 %, Білорусь – 2,6 %, інші держави – 25,3 %.

Залежно від мети візиту, прибуття до Молдови структуруються таким чином: Відновлення і відпочинок – 38.2 %; Бізнес і професійний – 60,3%; Лікування - 1,5%.

2. Кількість молдавських громадян відвідала інші країни за  2007 р. склало 3225 чоловік, на 42 % більше в порівнянні з 2006 р.

33,9 % із загального числа людей відвідали Румунію;

17,1 % - Україну;

15,2 % - Болгарію;

6,1 % - Росію;

3,2 % - Єгипет;

3,1% - Польщу;

1,4 % - Італію;

0,9 % - Грецію.

Із загальної кількості молдавських громадян що виїхали в інші країни, 84,4 % виїхали з метою відновлення і відпочинку; 7,2 % – з професійною метою і з метою бізнесу; 2,3 % – з метою лікування; 6,1 % з метою відпочинку.

3. Доходи від міжнародної туристичної діяльності зареєстровані у розмірі 117189,3 тис. лей, або на 63 % більше в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Число туристів розміщених в готельних структурах за перше півріччя 2007 р. склало 133,6 тис. чоловік, збільшившись на 2,8 % в порівнянні з минулим роком.

Загальна кількість доби проведених в структурах для розміщення туристів складає 686,4 тис., з яких 593,8 тис. доби провели громадяни Молдови (86,5 %) і 593,8 тис. – іноземні громадяни (13,5 %)[16].


 

У Республіці Молдова є безліч можливостей для заняття спеціальними видами туризму. Це – орнітологія, ботаніка, охота, рибалка, спелеологія, польоти на дельтаплані і ін.

Є можливість розвитку мисливського сектора і перетворення його в комерційну діяльність, яка може привернути мисливців з-за кордону.

Для розвитку мисливського туризму в Республіці Молдова необхідно ввести строгі заходи по управлінню дикою фауною і охороні навколишнього середовища в житлах тварин, строге регулювання і розвиток даного сектора під постійним контролем.

Республіка Молдова отримала міжнародне визнання як розвинена виноградно-виноробницька країна. Мистецтво виготовлення вина відоме місцевому населенню з давніх часів. В даний час в наший країні є близько 142 тис. га оброблюваних виноградників (107 тис. га виноградників товарної продукції) і 110 підприємств по переробці винограду. Щорічно проводиться близько 12-14 млн. декалітрів виноматериалов.

Молдавська виноробницька продукція користується заслуженим визнанням і високо цінується в багатьох країнах світу. Візитною карткою Республіки Молдова є вина, удостоєні високих нагород на престижних міжнародних виставках.

У бальнеоклиматических санаторіях широко використовується лікування виноградом і виноградним соком (увотерапия).

Вінотеки, виставкові центри, дегустаційні зали з винятковою архітектурою, підземні міста і льохи, різноманітність продукції (провина, шампанське, дивины, бальзамы, херес, ароматизовані вина і ін.), специализиро-ванные магазини – все це представляє особливий потенціал для просування виноградно-виноробницького туризму в Республіці Молдова і є прекрасною мотивацією, яка по гідності може включити виноградарсько-виноробницький туристський продукт Республіки Молдова в міжнародний туристський оборот.

ВИСНОВКИ

 

Географічне розташування Республіки Молдова, її кліматичні особливості і природні рекреаційні ресурси є передумовами для того, щоб туризм став однією з найприбутковіших галузей національної економіки. Останніми роками можна відзначити значні структурні зміни в цій галузі, а саме диверсифікацію країн, звідки прибувають туристи.

У Молдові є приблизно 2200 природних джерел. Знайдено і досліджено близько 20 родовищ мінеральних вод з більше 200 джерелами. Найціннішими є ті мінеральні води, які містять такі лікувальні компоненти, як сульфіди, йод, бром, бор і радон. По своїх терапевтичних властивостях молдавські мінеральні води схожі на такі відомі в світі мінеральні води як Карлови Вари в Чеській Республіці, Боржомі в Грузії і Єсентуки-17 в Северо-кавказськом регіоні Російської Федерації.

На території Республіки Молдова знаходиться 5 заповідників загальною площею близько 19,4 тисяч гектарів. Два лісові заповідники – Кодрій і Плаюл Фагулуй – розташовані в центральній частині Молдови. Два інших заповідника – Прутул де Жос і Педуря Домняське – розташовані в заплаві Лозини. П'ятий заповідник – Ягорлик з району Дубесарь – призначений для охорони і вивчення унікальної водної екосистеми річки Дністер

Побудоване надбання Республіки Молдова охоплює широку гамму об'єктів - від поселень доісторичного періоду до будівель ХХ століття. Воно включає пам'ятники доісторичної культури, середньовічні фортеці, скельні поселення, громадські будівлі, промислові корпуси, культові споруди. Деякі об'єкти збереглися у вигляді руїн, з різним ступенем збереження, інші є житловими будинками, музеями і ін.

До теперішнього часу на території Республіки Молдова ідентифіковано більше 15000 пам'ятників історії і культури різних історичних епох, що представляють практично 90% великих культур, які чергувалися в Європі

Культурно-туристський потенціал Республіки Молдова, крім пам'ятників історії, яких налічується більше 15 тисяч, доповнюється установами культури і мистецтва, представленими колективами етнографічної і фольклорної творчості, народною архітектурою і технікою, центрами народних майстрів і умільців.

Сприятливі кліматичні особливості Республіки Молдова дозволяють застосовувати на бальнео- кліматичних курортах різні методи лікування: геліотерапія, аеротерапія, таласотерапія, теренкуротерапія, ампелотерапія, пелоидотерапія, балнеотерапія і ін.

Джерела мінеральних вод, що володіють лікувальними властивостями, в Республіці Молдова (більше 47 джерел) є визначальним чинником розвитку оздоровчого туризму.

Республіка Молдова отримала міжнародне визнання як розвинена виноградновиноробницька країна. Мистецтво виготовлення вина відоме місцевому населенню з давніх часів. В даний час в наший країні є близько 142 тис. га оброблюваних виноградників (107 тис. га виноградників товарної продукції) і 110 підприємств по переробці винограду. Щорічно проводиться близько 12-14 млн. декалітрів виноматериалов.

Туризм в Молдові знаходиться у стадії становлення. Росте ринок пропозицій і можливостей, з'являється більше громадян, які можуть дозволити собі відпочинок за кордоном. У свою чергу, вони побічно впливають і на збільшення потоку іноземних туристів.

 

 


ЛІТЕРАТУРА

 

Александрова А. Ю. Структура туристского рынка: Учеб. пособие для вузов. М.: Соло-Пресс, 2002.

Головашенко О. Туризм як форма соціальної активності людини: соціально-філософський аналіз: Автореф. дис. канд. філос. наук. / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 18 с. 

Дмитрук О. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно- географічного дослідження / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. – 76 с. 16.

Елеева Зарина Тенденции развития международного туризма в 2005-2015 гг. Туризм №9, 2005

 Менеджмент туристичної індустрії /Школа. Київ. 2003

Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. — К. : Альтерпрес, 2003. — 352 с.

Рамш, А. Практические аспекти работи национального туристического офиса Молдови по управлению туризмом / А. Рамш; -2007– с  .112 – 114

Рекреационная география: идеи, методы, практика : сб. научных трудов/ отв. ред. А.А. Ткаченко. – Тверь: Научная книга, 2006. – 144 с.

Рекреаційні ресурси та рекреаційна система / Я. М. Дідик. - // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 7. - С. 150-153.

Смаль І.В. Основи географії рекреації та туризму: навч. посіб. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. – 264 с.

Стафійчук В.І. Рекреалогія. – К.: Альтепрес, 2006. – 264 с.

Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. – К.:  Центр навчальної літератури, 2007.

Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія і практика. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001.

Царик Л.П., Чернюк Г.О. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки і аналізу. – Тернопіль, 2001.

Храбовченко В. Экологический туризм. – М.: Финансы и Статистика, 2003. – 207 с

www.worldofmoldova.comДругие работы по теме: