Contribution to International Economy

  • Нестандартні прийоми реклами

Нестандартні прийоми реклами

 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………...

2

1.Теоретичні аспекти рекламною діяльністю

на підприємстві

 

 

1.1.Сутність, задачі й призначення реклами……………………………….

5

1.2. Управління рекламною діяльністю на сучасному етапі

сутність і специфіка………………………………………………………….

 

14

1.3. Нестандартні прийоми реклами………………………………………..

24

2. Аналіз та удосконалення рекламної діяльності ТОВ ТФ «Гала-тур»

 

2.1.Загальна діяльність  ТОВ ТФ «Гала-тур»…………………………….

27

2.2. Управління рекламною діяльністю ТОВ ТФ «Гала-тур»

29

2.3.Удосконалення управління рекламною діяльністю ТОВ ТФ «Гала-тур» засобами нестандартної реклами

32

Висновки…………………………………………………………

35

Список використаних джерел……………………………………………..

36

 


ВСТУП

З розвитком ринкових відносин в Україні, посиленням конкуренції значення реклами зростає. Складніший ринок вимагає проведення адекватних рекламних кампаній, повнішого використання системи маркетингових комунікацій, підвищення ефективності рекламної діяльності, застосування нестандартних рекламних заходів.

Актуальність дослідження рекламної діяльністі та можливості застосування нестандартних рекламних заходів на туристичному підприємстві обумовлена складністю і невирішеністю ряду проблем, пов'язаних з процесом цілеспрямованої дії на рекламну діяльність.

По-перше, реклама, виступаюча необхідним атрибутом ринку, інструментом розвитку ринкових відносин, може істотно впливати на позицію туристської організації на ринку. Фірма, що слабо використовує засоби реклами, різко знижує свої можливості досягнення успіху в конкурентній боротьбі. Будучи засобом конкурентної боротьби, реклама загострює її і сприяє підвищенню якості обслуговування туристів.

По-друге, із зростанням значення рекламної діяльності для туристських організацій посилюється необхідність наукової обгрунтованості відповідних рішень. Від опису явищ, що відбуваються в області рекламной деятельности, необхідно перейти до їх узагальненню, аналізу, постановці і дозволу проблем. Рекламна діяльність туристських організацій повинна стати предметом активного регулювання.

По-трете, реклама є складовою частиною комерційної діяльності туристської організації. Тільки добре організована рекламна кампанія в стані передбаченого і може істотно вплинути на результативність туристського бізнесу. Саме ефективна реклама зробить можливою масовану дію на споживчу аудиторію.

По-четверте, великий вплив на рекламу інноваційних процесів. Новий стан туристського ринку, нові туристські послуги викликають необхідність здійснення нових рекламних технологій і адекватних управлінських дій.

По-п'яте, успішною рекламна кампанія зможе стати лише в тому випадку, якщо вона відповідатиме поставленим цілям туристської організації, комунікаційній стратегії, а також чіткому плану, що поєднується з дослідженнями туристського ринку.

По-шосте, реклама впливаючи на туристів, формує нові знання, міняє процес ухвалення рішення про покупку. Додання туристському продукту за допомогою реклами додаткової цінності є гарантією того, що клієнт отримає додаткове задоволення від придбання туристських послуг.

В-сьоме, у практиці деяких туристських фірм існує уявлення про простоту рекламної діяльності, що дозволяє здійснювати її без опори на науковий інструментарій. Дієвість реклами в значній мірі залежить від правильного застосування відповідних форм і засобів дії на споживача. А це, у свою чергу, вимагає від керівників і фахівців туристських організацій глибоких знань, що стосуються суті реклами, її особливостей в індустрії туризму, планування рекламної діяльності, розробки рекламних звернень, вибирання засобів розповсюдження реклами формування бюджету і оцінки ефективності реклами.

Проблеми реклами висвітлені в роботах учених, що досліджують туристську систему, а саме Азара Ст. І., Воськоловіч Н.А., Гуляєва Б.Г., Дуровіч А.П., Здорова А.Б., Моїсєєвої Н.К., Сеніна B.C.

Мета дослідження полягає в визначенні управління рекламною діяльністю та застосування нестандартних рекламних заходів в туризмі на сучасному етапі розвитку ринкових відносин. Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання:

-    досліджена сутність реклами;

- - досліджені особливості управління рекламної діяльністю  в туризмі

- обгрунтовані напрями застосування нестандартних рекламних заходів;

Об’є ктом дослідження є ТОВ ТФ «Гала-тур».

Предметом дослідження є застосування нестандартних рекламних заходів в туризмі. Методологічною основою дослідження послужили методологія наукового пізнання, ухвали, постанови і розпорядження Уряду України, законодавчі та нормативні акти, інструктивні та методичні документи.

 


1.Теоретичні аспекти рекламною діяльністю на підприємстві

1.1. Сутність, задачі й призначення реклами

Досягнення максимального ефекту реклами в реальній підприємницькій діяльності в нинішніх умовах уже неможливо без застосування досягнень і інструментарію багатьох наук. Важливе місце в ряді цих наук займає теорія комунікацій. Це наука (вірніше, навіть - цілий комплекс наук) розглядає найбільш загальні закономірності формування й функціонування людської комунікації.

            Науковий підхід до вивчення реклами вимагає розглядати рекламу як одну з форм людських комунікацій. Формування взаємозв'язку, спроба налагодити канали спілкування рекламодавця з його аудиторією є її сутністю. У противному випадку реклама сприймається з формальної сторони як накопичення різноманітних і численних рекламоносіїв і каналів їхньої передачі. При такому підході реклама безсистемна й, як результат, неефективно реалізується на практиці.

В сучасному трактуванні комунікація - соціально обумовлений процес передачі й сприйняття інформації в умовах міжособистісного й масового спілкування по різних каналах за допомогою різних комунікативних засобів. Рекламна комунікація повинна бути, безумовно, визначена як один з видів соціальної комунікації, тому що поза рамками людського суспільства існування реклами немислимо [2,с.41].

Сприяти ознайомленню з товаром і тим самим зростанню попиту на нього покликана реклама, що по праву вважається однією зі складових маркетингу, що є, в свою чергу, частиною загальної діяльності потенційного рекламодавця.

Об'єктом реклами служить товар або фірма. Незважаючи на основний принцип маркетингу «Немає поганого товару, є поганий маркетолог», варто ретельно відбирати товар для маркетингової діяльності й рекламної кампанії. Об'єктом реклами може служити тільки той товар, що розроблений або вдосконалений, виходячи з вимог ринку, точного визначення запитів конкретних споживачів, для продажу яким він розрахований. Саме структура реклами, уміння показати товар обличчям, помітність і оригінальність рекламного рішення багато в чому визначає попит і успіх продажу товару на всіх стадіях його життєвого циклу [12,с.14].

Є безліч визначень реклами. Одні вважають, що реклама являє собою неособисті форми комунікації, що здійснюються за посередництвом платних коштів поширення інформації, із чітко зазначеним джерелом фінансування.

У ряді літературних джерел рекламою називають публічне надання відомостей про товар або послуги за допомогою художніх, технічних і психологічних прийомів з метою спонукання попиту й здійснення продажів.

Найбільш ємним є визначення реклами як комерційної пропаганди споживчих властивостей товару з метою стимулювання його продажу, що містить вибірну інформацію про цей товар і формує певне уявлення покупця про нього.

Реклама сприяє реалізації товару, процесу перетворення товару в гроші, сприяє прискореному й успішному завершенню процесу обороту коштів, тобто процесу відтворення на рівні фірми. Реклама може конструювати попит і ринок і управляти ними.

Комерційна реклама - це лаконічна, яскрава й образна інформація для певної групи споживачів, спрямована на формування відповідного відношення до рекламованого товару, послуг, рекламодавцю шляхом неособистої комунікації між виробниками й споживачами. Реклама намагається перевести якість товарів і послуг, а також ідеї на мову потреб і запитів споживачів, формує суспільну думка про товаровиробника, сприяє подоланню «бар'єра недовіри» до товару. З цією метою в рекламі міститься інформація про спрямованість товару на підвищення добробуту людей, захист природи, поліпшення умов і побуту, про важливі дослідження фірми, престижних клієнтів і спонсорів.

Про рекламу своєї продукції піклується кожний підприємець незалежно від того, чи перебуває він у жорсткій кризі або процвітає.

Сьогодні комерційну рекламу треба розглядати як невід'ємну частину загального комерційного процесу. Вона, як його найважливіший комунікаційний інструмент, сприяє успішній підприємницькій діяльності. Здійснення рекламної функції несе на собі й соціальне навантаження, оскільки реклама бере участь у формуванні потреб і попиту на товари, правильної орієнтації населення у всьому різноманітті товарів, що перебувають в обігу[15,с.66].

Реклама викликає дію з боку клієнта трьома шляхами: вона може спонукати його до прямої дії, викликає негайну реакцію з боку покупця. Покупців просять прийти й купити, надіслати замовлення, зателефонувати або запросити додаткову інформацію.

Реклама, що викликає непряму дію, говорить: «Згадуйте про нас, коли ви підете купувати».

Реклама, що викликає як пряму, так і непряму дію, просить споживача зробити крок у напрямку покупки продукту, але вона не пропонує купувати негайно. Вона створює враження про торговельну марку, підготовляє читача стати майбутнім покупцем.

Форми й методи використання реклами настільки різноманітні, що зробити якісь загальні висновки про її специфічні якості, як складового елемента комплексу стимулювання, важко.

Однак, можна виділити наступні аспекти.

Суспільний характер. Реклама - сугубо суспільна форма комунікації. Ця її природа припускає, що товар є законним і суспільним. Оскільки одне і те саме звернення одержує безліч осіб, покупець знає, що мотив, яким він керується при покупці товару, зустріне суспільне розуміння.

Здатність до вмовляння. Реклама - це засоби вмовляння, що дозволяє продавцю багаторазово повторити своє звернення. Одночасно вона дає можливість покупцю одержувати й порівнювати між собою звернення різних конкурентів.

Експресивність. Завдяки мистецькому використанню шрифту, звуку й кольору реклама відкриває можливості для помітного, ефективного подання фірми і її товарів.

Знеособленість. Реклама не може бути актом настільки ж особистим, як спілкування із продавцем фірми. Реклама здатна тільки на монолог, але не діалог з аудиторією.

У самому загальному виді реклама покликана сприяти росту збуту товару й формуванню позитивного образа фірми. Однак, у цій постановці проблеми міститься ціла гама більш приватних завдань, які реклама вирішує залежно від ситуації на ринку, положення товару й стадії його життєвого циклу, дій конкурентів, віянь моди, впливів соціальних рухів.

Було б нереальним намагатися виділити всі цілі такого роду, тому сформулюємо лише три основних призначення реклами: інформаційне (про фірму, товарних ринках і вихід товару на ринок); формування попиту на товар (створення в покупця бажання придбати саме цей товар, визначення груп споживачів і їхніх потреб) і стимулювання збуту товару (повідомлення про споживчі властивості товару, формування спонукальних мотивів збуту: використання психологічних аспектів поводження ймовірних покупців)[19].

Реклама - це переконуючі засоби інформації про товар або фірму, комерційна пропаганда споживчих властивостей товару й гідностей діяльності фірми, що готовить активного й потенційного покупця до покупки. Споживачам надається інформація для того, щоб переконати їх у перевагах товару й фірми, розсіяти недовіру, створити психологічну готовність до проведення комерційних переговорів по купівлі-продажу й придбанню товару.

При формуванні попиту на новий або оновлений товар реклама повинна враховувати й розвивати деяку, ще неусвідомлену потребу певної групи потенційних покупців.

При стимулюванні попиту, причому залежно від стадії життєвого циклу, реклама вирішує завдання як розширення попиту (етапи впровадження й росту), так і підтримки попиту, спирається на деякі вжеуявлення про товар, що оформилися в споживача. У принципі збільшити збут можна й знижуючи ціни. Але історія розвитку ринку показує, що ефективна реклама виконує те ж завдання не гірше. Потенційний попит стимулюється так званою рекламою із зворотним зв'язком: скажемо, споживачеві дається можливість запросити додаткову інформацію, повідомити про свої наміри.

Ослаблення впливів конкуруючої реклами (або самого товару) досягається рекламою, що покликана переконати споживача в тому, що товар у тих або інших відносинах краще товару конкурента. Такого роду завдання вимагають особливого мистецтва маркетологів-рекламістів, оскільки законодавство й комерційна етика забороняють проводити антирекламу, тобто подавати негативну інформацію про конкурентів і їхні товари[14,с.55].

Непряма реклама має за мету не пряме стимулювання збуту, а залучення уваги споживача до чогось, що виконає саме це завдання надалі.

Різнопланова реклама вирішує ряд допоміжних завдань: залучення суспільної уваги до справ і задумів фірми, формування позитивної думки в законодавців або виконавців влади, створення привабливого образа тієї або іншої технології.

Основний закон реклами - пріоритет «позиції покупця», тобто знання потенційного покупця, розуміння його мотивів, інтересів, потреб, проблем; ідентифікація виробника товару із споживачем; активне сприяння йому.

Інтегральне завдання реклами - забезпечення покупців для виробників. Це завдання реклама вирішує в такий спосіб:

поширенням інформації про виробника товару, досягненнях фірми, про престижну клієнтуру;

формуванням реноме й іміджу фірми (створення позитивного відношення до фірми з боку суспільства; показ солідності фірми в досягненні соціальних цілей - добродійності, екології й т.д.);

впливом на покупця з метою придбання рекламованого товару;

подоланням негативних спонукань до покупки нових товарів або старих товарів на нових ринках;

підтримкою позитивного відношення до фірми в тих, хто вже зробив покупку.

            Рекламу можна використати для рішення цілого ряду завдань:

поширення знань про фірму, її історії, досягненнях, клієнтурі, створення престижу фірми;

вплив на осіб, які впливають на ухвалення рішення про закупівлю товару на користь фірми-рекламодавця;

сприяння появі потреб у даному товарі, тобто стимулювання попиту;

надання споживачеві необхідної інформації про товар;

підвищення конкурентоспроможності товару;

підтримки позитивних емоцій в осіб, що купили товар, зміцненням свідомості того, що ними зроблений правильний вибір;

повідомлення про поліпшення товару заради покупця;

поширення відомостей про сервіс, тобто про те, що фірма піклується про покупця й після придбання їм товару;

популяризації зовсім нової ідеї або методу;

вселяння довіри до товару і його виробника.

            Реклама всебічно охоплює всю діяльність підприємства, починаючи із зовнішнього вигляду підприємства, поводження його співробітників, голосу секретаря по телефону й закінчуючи назвою товару, упаковкою, обслуговуванням клієнтів.

Із усього вищесказаного ясно, наскільки важливо включити рекламу у вихідну стратегію маркетингу й заздалегідь визначати масштаби її використання [5,с.69].

Призначення реклами тісно пов'язане з метою в бізнесі. Ціль бізнесу, розповсюджена в нас у країні, складається в одержанні максимального прибутку. У розвинених закордонних країнах ця мета трохи видозмінена й спрямована на залучення найбільшої кількості клієнтів. В свою чергу, збільшення кількості клієнтів приводить до росту обсягів продажів і, як наслідок, до зростання прибутку. Здавалося б, що ці дві мети ідентичні. Насправді між ними є істотна різниця, що полягає в тому, що максимальний прибуток можна одержати будь-якими засобами, у тому числі й протизаконними. Залучення ж клієнтів пов'язане з репутацією фірми, а досягти стійкої репутації можна тільки шляхом здійснення чесного бізнесу.

Ціль реклами в Україні також складається в залученні клієнтів і тому відповідає цілі бізнесу у варіанті передових закордонних країн. Цей факт логічний у тому плані, що найбагатший досвід з менеджменту й маркетингу прийшов до нас саме звідти.

Призначення реклами, яке на початку включало створення оголошень для залучення нових покупців, останнім часом збагатилося новим змістом. Сфери її застосування істотно розширилися. Відбулося це через наявність властивості багатогранності й універсальності реклами.

Зараз можна виділити вже три окремих напрямки розвитку реклами (див. рис. 1.1):

залучення клієнтів;

участь у процесі аналізу ринку;

формування умов для досягнення успіху в бізнесі;

а також їхній комплексний вплив.

Кожне із цих трьох напрямків вимагає досягнення ефективності свого роду.

            Залучення клієнтів відбувається за рахунок подачі іміджевої або прямої реклами у вигляді модульних або рядкових оголошень у періодичну пресу, довідники, а також у вигляді інформації, що поміщається на зовнішніх щитах, у транспорті, на предметах, в Інтернеті й переданої по телебаченню й радіо, розповсюджуваної листками по будинках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1.1 Напрямки розвитку реклами

Крім того, клієнти залучаються корпоративною рекламою,  розповсюджується по прямих зв'язках і адресах у вигляді прямих поштових відправлень (Direct-Mail), через електронну пошту (E-Mail), Інтернет (Internet). Останнім часом стала поширюватися PR (Public Relation) - інформація, що виконує роль реклами у вигляді стислої форми (прес-релізів).

Частка іміджевої реклами для більшості товарів народного споживання становить гнітючу частину, а корпоративної - не більше 5%. Для спеціальних товарів технологічного й складного призначення, як правило, і великих габаритів, частка корпоративної реклами може бути в десятки разів більше.

Залучення клієнтів може здійснюватися за рахунок активізації й зацікавленості нових клієнтів, але може відбуватися й шляхом переманювання клієнтів інших фірм. Цей процес може бути особливо активний в умовах різких макроекономічних змін, пов'язаних з ростом цін на енергоносії, матеріали або споживчі товари. У результаті формуються маси мігруючих клієнтів ослаблених фірм. Ці маси можна залучити на свою сторону шляхом всебічного поліпшення сервісу, цін, якості, новими споживчими властивостями товарів і розкручуванням торговельної марки. Сприяють процесу залучення нових клієнтів розширення інформації, що дається в оголошеннях, а також зменшення впливу конкурентних переваг[12,с.58].

Роль реклами в аналізі ринку істотна. З урахуванням її впливу здійснюють якісну оцінку кон'юнктури ринку по товарах, по фірмах-виробниках, по торговельних фірмах, по брендах. Крім того, на основі всебічного вивчення й зіставлення оголошень можна оцінити лідерів по галузі, виявити найближчих конкурентів. На основі самої інформації, що міститься в оголошеннях, роблять попередній висновок про рівень цін і якість, моду, повноту асортименту, величину номенклатури, рівень сервісу.

Реклама служить одним з елементів виявлення критеріїв або умов досягнення успіху в бізнесі. Оскільки цей успіх складається не з будь-яких окремих показників і властивостей, а на основі їхнього технологічного сполучення, то можливе застосування самих несподіваних видів реклами.

Величезний вплив реклами на швидкість і ефективність розкручування фірми або її філій, просування торговельної марки, можливість зайняття лідируючого положення на ринку й навіть зайняття нової ніші ринку. У цих питаннях важливі всі основні складові й нюанси реклами: вибір загальних або спеціалізованих видань, частота й обсяг реклами, способи поширення видань або оголошень, час подачі оголошень по днях тижня й місяця, співвідношення рекламної частки з конкурентами. Сполучення всіх зазначених сторін застосування становить категорію комплексного впливу реклами, що визначає суму її всебічних можливостей [13,с.69].

1.2.Управління рекламною діяльністю на сучасному етапі: сутність і специфіка

Велике значення з погляду обґрунтованого підходу до дослідження управління рекламною діяльністю має чітке визначення цього поняття. Управління рекламною діяльністю являє собою процес цілеспрямованого впливу на цільову аудиторію - споживачів реклами з метою збільшення збуту за допомогою визначення й реалізації цілей, вибору напрямків і засобів реклами й визначення загального бюджету на її здійснення.

Сучасний підхід до управління рекламною діяльністю нинішнього підприємства докорінно відрізняється від колишнього, що використовувалось в умовах централізованого управління торгівлею. Основними засобами управління рекламою в часи адміністративно-командної системи були централізовані рекламні заходи, які планувалися й фінансувалися спеціальними рекламними комбінатами.

В умовах роздержавлення й комерціалізації торгівлі підприємства одержали організаційну й фінансову самостійність. При цьому кардинально змінилася система керування рекламною діяльністю. Підприємства самостійно визначають цілі реклами, форми й засоби, планують рекламні кампанії й визначають необхідні асигнування.

Виникає необхідність використання системного підходу, при якому реклама розглядається як одна з функціональних підсистем маркетингу, а він, у свою чергу, є однією із складових великої системи - загальної системи функціонування фірми в цілому. У зв'язку із цим керування рекламою варто розглядати як невід'ємний елемент системи керування маркетингом комунікатора в тісному взаємозв'язку з іншими елементами маркетингової діяльності (товарною, ціновою й збутовою політикою).

З іншого боку, керування рекламою можна розглядати як процес взаємодії основних учасників рекламної діяльності. Суб'єктами керування рекламною діяльністю (тобто учасниками, що приймають управлінські рішення в даній сфері) є вище керівництво підприємства-рекламодавця, керівники її маркетингової служби, співробітники рекламних підрозділів і інших.

Об'єктами керування (тобто тих, на кого спрямовані управлінські рішення з метою досягти певного результату) можна розглядати потенційних споживачів, торговельних посередників, широку суспільну думку й ін. Вплив на об'єкти керування здійснюється за допомогою рекламних оголошень, рекламних кампаній, рекламної політики комунікатора в цілому [9,с.44].

Не менш важливим у рекламному керуванні є функціональний аспект. Серед основних функцій керування, що були визначені ще класиком менеджменту Анрі Файолєм, назвемо наступні:

інформаційне забезпечення процесу керування;

цілеполягання, або планування;

організація й керівництво практичною реалізацією поставлених цілей;

контроль.

Принципову схему взаємозв'язку основних функцій керування рекламою можна представити, як це показано на рисунку 1.2.

При цьому зазначені функції керування рекламою необхідно розглядати не як окремі, механічно зв'язані між собою частини, а як взаємозалежного й взаємообумовленого складового єдиного управлінського процесу.

Систему рекламного керування можна представити як складний комплекс елементів, учасників, процесів і прийомів з визначення цілей, організації, контролю й інформаційного забезпечення реклами в єдиній системі з іншими елементами маркетингу комунікатора.

Дослідження є необхідною умовою ефективного ухвалення рішення в галузі маркетингу, а відповідно, і комунікацій.

Рекламне дослідження ринку передбачає збір, систематизацію й аналіз даних, які необхідні фірмі або організації для рішення комунікативних завдань, задоволення потреб людей у товарах, послугах або ідеях.

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


КОРЕКТУВАННЯ

 

Рис. 1.2. Система функцій рекламного керування

Рекламне дослідження ринку здійснюється за такими основними напрямками:

дослідження мотивацій споживача;

вивчення, на якій стадії готовності до покупки перебуває аудиторія споживачів;

прогноз рекламного бюджету, тобто витрат на те, щоб споживачі перейшли з однієї стадії готовності в іншу, більш високу;

дослідження рекламних текстів фірми і її конкурентів;

дослідження досвіду проведення рекламних кампаній;

вивчення засобів реклами;

визначення ефективності окремих носіїв реклами;

дослідження ефективності рекламних звернень;

дослідження перспектив розвитку рекламного бізнесу.

Інформаційне забезпечення реклами є підсистемою більшої системи маркетингової інформації фірми-комунікатора. Фірма постійно повинна займатися збиранням маркетингової інформації для того, щоб об'єктивно оцінювати ситуацію в зовнішньому маркетинговому середовищі, здійснювати аналіз власної діяльності, знижувати маркетингові небезпеки, знаходити найбільш вигідні цільові ринки, визначати відношення до себе з боку споживачів, вивчати поточний і потенційний попит і т.д. [17].

Вся маркетингова інформація, у тому числі, інформація із забезпечення керування рекламою, умовно ділиться на такі види (рис.1.3):

а) внутріфірмова поточна інформація;

б) зовнішня поточна маркетингова інформація;

в) первинна інформація, одержання якої вимагає проведення спеціальних досліджень.

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 1.3. Структурна схема інформаційного забезпечення у рекламному керуванні

 

При розробці й здійсненні плану реклами необхідно, насамперед, погодити її принципи із загальним маркетинговим планом підприємства.

Концепція реклами повинна входити в концепцію маркетингу, а планування рекламних заходів є частиною плану маркетингу. Даний підхід дозволяє вести рекламну діяльність фірми на якісно більш високому рівні.

Наявність маркетингового плану дозволяє одержати цілий ряд важливих переваг.

            Основні з них такі:

здійснюється система заходів для комплексного аналізу, оцінки й контролю всієї роботи фірми, у тому числі, її рекламної діяльності;

чітко визначається місце реклами в комплексі маркетингу в тісному вв'язуванні з товарною, збутовою й ціновою стратегією;

ресурси реклами концентруються на найважливіших напрямках їхнього використання;

визначаються перспективи реклами на довгостроковому рівні;

створюються передумови більш чіткого й різнобічного контролю рекламної діяльності й більш ефективної витрати рекламного бюджету.

У найбільш широкому змісті планування розуміється як управлінський процес визначення цілей і шляхів їхнього досягнення. Питання цілеполягання самим безпосереднім чином зв'язані з усіма найважливішими характеристиками фірми, її можливостями й обмеженнями, факторами навколишнього середовища й т.д.

Формування системи планування дає можливість фірмі ефективно вирішувати її проблеми:

планування дозволяє фірмі реалізувати свою індивідуальність як в очах власних співробітників, так і з погляду її споживачів, партнерів і т.п.;

постановка цілей визначає перспективу фірми й дозволяє одержати критерії для оцінки її діяльності;

досягнення поставлених цілей поєднує всіх співробітників і підрозділи фірми, координує їхню діяльність;

плани роблять фірму більш підготовленою до раптових змін, дозволяють заздалегідь визначити програму дій внаслідок конкретних небезпек і можливостей.

Так само, як маркетингова стратегія реалізується через формування комплексу маркетингу, комунікативна стратегія - за допомогою комунікаційної суміші, так і рекламна стратегія має свою структуру.

            Основні складові рекламної стратегії:

цільова аудиторія;

предмет реклами, концепція товару;

розробка каналів рекламних комунікацій;

рекламне звернення.

Рекламна стратегія може бути реалізована в детальних оперативних планах проведення рекламних кампаній.

На цьому етапі планування здійснюється оцінка результатів планування на більш ранніх етапах. При можливості оперативно здійснюється коректування планів або розробляються заходи щодо вдосконалення маркетингової роботи [13].

Подробніше проаналізуємо специфіку організації рекламної діяльності. Якщо ми розглянемо її головних учасників, то з їхнього числа зможемо виділити наступні типи суб'єктів рекламної діяльності:

рекламодавці - організації й фірми, які рекламують себе, свої товари або послуги;

рекламні агентства - незалежні фірми, що виконують за замовленням специфічні рекламні функції: рекламні дослідження, розробку й проведення рекламних кампаній, виготовлення й розміщення рекламних матеріалів і т.п.;

засоби масової інформації, що надають місце й час для рекламних оголошень з метою повідомлення їх до цільової аудиторії;

допоміжні, що забезпечують учасники рекламної діяльності: фото- і кіностудії, художники, друкарні й всі інші, хто допомагає рекламодавцям і рекламним агентствам у підготовці рекламних матеріалів.

Реалізація практично всіх функцій керування рекламою тісно пов'язана із проблемою фінансування, розробкою й виконанням рекламного бюджету. Формування бюджету сприяє більш чіткому визначенню цілей рекламної діяльності й розробці програм по їхньому досягненню. Розроблений бюджет дозволяє більш ефективно розподіляти ресурси в процесі практичної реалізації планів, чітко визначити основних виконавців. Він же допомагає забезпечити контроль не тільки за витратою коштів на рекламу, але й за ефективністю рекламної діяльності в цілому.

Видатки на рекламу по їхній економічній природі є поточними витратами. У той же час даний вид витрат є одним з головних факторів росту обсягу збуту товарів і рентабельності рекламодавця. Іноді значні суми, що витрачаються на рекламу товару на перших етапах його життєвого циклу, можуть сприяти одержанню прибутку від рекламованого товару через досить великий проміжок часу. Виходячи із цього, можна говорити про рекламу, як про одну з форм інвестиційних видатків, які окупаються іноді багато років.

Процес розробки рекламного бюджету, як і вся рекламна діяльність, у значній мірі містить суб'єктивний, творчий елемент і багато в чому залежить від інтуїції «чуття», наявного досвіду, індивідуальних характеристик, відповідальних за цей процес фахівців.

Весь комплекс рішень по розробці рекламного бюджету можна умовно розділити на два більших блоки:

а) визначення загального обсягу коштів, що асигнуються на рекламу;

б) розподіл коштів рекламного бюджету за статтями його видатків.

Основними факторами, що визначають обсяг рекламних витрат, є наступні: обсяг і розміри ринку; специфіка рекламованого товару й етап життєвого циклу, на якому він перебуває; розміри й міць рекламодавця; роль, що грає реклама в маркетинговій стратегії рекламодавця, обсяг рекламних витрат його головних конкурентів і ін.

Можна виділити трохи найбільше часто застосовуваних підходів до визначення обсягів рекламного бюджету.

Розробка бюджету, виходячи з наявності коштів, - фірма виділяє на рекламу стільки коштів, скільки, на думку її керівництва,  вона може собі дозволити. Метод є єдино можливим для дрібних, тільки початківців свою діяльність фірм.

Формування рекламного бюджету, базуючись на його обсязі за попередній період, що коректується відповідно до мінливих умов («від факту»).

Планування асигнувань на рекламу шляхом установлення фіксованого відсотка до обсягу продажів. Тут признається взаємозв'язок між обсягом рекламних витрат і обсягом товарообігу.

Розрахунок рекламного бюджету з урахуванням практики конкуруючих фірм.

Розробка рекламного бюджету на основі моделювання залежності між рівнем комунікації й поводженням споживача.

Використання математичної моделі М. Вайделя-Х. Вольфа - ця модель заснована на припущенні, що зміна обсягу збуту товару в період t є функція 4-х факторів: витрат на рекламу; константи, що виражає реакцію збуту на рекламу; рівня насичення ринку рекламованими товарами й константи, що виражає зменшення обсягу реалізації.

Розробка рекламного бюджету на основі планування витрат. План рекламних витрат являє собою кошторис видатків на різні заплановані рекламні заходи, спрямовані на досягнення поставлених цілей. Основними статтями рекламного бюджету залежно від функціонального призначення є наступні:

адміністративні видатки - заробітна плата працівників рекламної служби, накладні видатки й ін.;

видатки на придбання рекламного простору (одна із самих великих статей) - закупівля місця на газетних полосах і сторінках журналів, ефірного часу на ТВ і радіо, площ на спеціальних стендах, місця під розклеювання листівок і розміщення різних рекламних носіїв на транспорті й т.д.;

матеріальні витрати на виробництво рекламоносіїв: відеороликів, плакатів, інших засобів друкованої реклами, носіїв зовнішньої реклами;

гонорари рекламним агентам;

інші рекламні витрати (наприклад, на закупівлю інформаційних баз, поштові видатки, транспорт).

Можна сказати, що вся рекламна діяльність рекламодавця є сукупністю рекламних кампаній. Під терміном «рекламна кампанія» розуміється комплекс рекламних заходів, спрямованих на досягнення конкретної маркетингової мети в рамках маркетингової стратегії рекламодавця.

Проведення рекламної кампанії проходить кілька основних етапів:

Визначається її мета, дається чітка відповідь на питання, для чого вона проводиться. При цьому необхідно забезпечити відповідність цієї мети маркетингової й рекламної стратегії фірми.

Визначається й вивчається цільова аудиторія рекламного впливу. У переважній більшості випадків вона збігається із цільовим ринком продукції рекламодавця.

З'ясовується попередня сума, що асигнується на проведення рекламної кампанії.

Рекламодавець обов'язково повинен визначити із числа своїх співробітників відповідальних за проведення рекламної кампанії, делегувати їм необхідні повноваження й визначити ступінь відповідальності за успіх кампанії. Одночасно приймається рішення про залучення до проведення кампанії зовнішніх рекламних агентств і функцій, здійснення яких їм поручається.

Визначається рекламна ідея, основна думка, стрижень, навколо якого поєднуються всі заходи рекламної кампанії. На її основі розробляється концепція рекламної кампанії.

Визначаються засоби реклами й оптимальні канали комунікації, які будуть використані в ході кампанії.

Розробляються рекламні звернення й заходи інших форм маркетингових комунікацій: комерційної пропаганди, сейлз промоушн і т.п.

Формується кошторис видатків на проведення кампанії, що зіставляється з попередніми асигнуваннями.

Складається детальний розгорнутий план основних заходів рекламної кампанії із вказівкою строків проведення.

 Виробництво рекламоносіїв, закупівля місця й часу в засобах масової інформації.

 Практична реалізація заходів рекламної кампанії.

 Визначення ефективності рекламної кампанії. 

Контроль являє собою невід'ємний елемент будь-якого управлінського процесу. У найбільш загальному виді метою контролю є визначення ступеня відповідності фактично досягнутих організацією результатів тим завданням, які були розроблені на етапі планування.

Специфічними цілями контролю рекламної діяльності є такі цілі:

забезпечення відповідності головних напрямків рекламної діяльності цілям маркетингової й комунікативної політики фірми;

визначення ефекту конкретного результату рекламної діяльності;

забезпечення максимальної ефективності реклами (у самому широкому смислі: від вибору найбільш ефективних варіантів рекламного звернення, засобів реклами й рекламоносіїв до вироблення цілей рекламної політики);

визначення ефективності витрати фінансових коштів на рекламу;

забезпечення відповідності форми й змісту реклами вимогам державного регулювання й морально-етичних норм суспільства й ін.

Цілі, які ставлять перед собою контролери, широта охоплення контрольних заходів, рівні, на яких здійснюється контроль реклами, дозволяють виділити кілька основних видів контролю реклами:

Залежно від часу проведення, розрізняються попередній і послідовний контроль. Так, інструментом попереднього проведення контролю рекламного звернення служить предтестування. Після здійснення рекламної кампанії виміряється фактичний ефект - проводиться посттестування.

За характером цілі, що ставляться перед контролем, виділяються стратегічний контроль рекламної діяльності й тактичний контроль.

Залежно від об'єкта контролю, можна виділити - контроль економічної й комунікативної ефективності реклами; контроль рекламного бюджету; контроль ефективності засобів реклами й т.д.

Тип суб'єкта контролю (тобто особи або організації, що здійснюють контрольні функції в рекламі). Цей критерій визначає наявність таких видів контролю, як внутріфірмовий (самоконтроль) і зовнішній.

Таким чином, у сучасних умовах, що характеризуються швидкою змінюваністю ринкової ситуації, відсутністю в більшості випадків необхідної об'єктивної інформації, наявністю конкуренції взаємозамінних і взаємодоповнювальних товарів різних виробників, рекламна діяльність повинна управлятися. Цьому покликана сприяти система управління рекламою й стимулюванням збуту (СУРСЗ).

1.3.Нестандартні прийоми реклами

Визначення нестандартної реклами не існує. Принаймні, строгого наукового визначення. Кожен фахівець розуміє під цим щось своє. Виходить, поняття вже є, активно використовується, але чіткого розмежування між стандартною і нестандартною рекламою немає. Один рекламіст сказав просто: "нестандартна реклама – це все, що немає в прайс-листі".

Проте, виділяються загальні риси нестандартної реклами. Як вже було сказано вище: цей спосіб просування припускає незвичайне креативне рішення або нестандартне розміщення. Або і те, і інше разом. Епатірующая реклама теж є нестандартною.

Нестандартну рекламу застосовують давно, більше 100 років. Використання незвичайних способів просування може дати колосальний ефект навіть при дуже скоромному бюджеті.

Більшість сучасних ринків підрозділяють на безліч сегментів. Багато товарів і послуги мають вузьку нішу і обмежений круг споживачів, охопити який за допомогою традиційної реклами складно і витратний. Все одно, що бити з гармати по горобцях. На допомогу приходити нестандартна реклама. Так в останні декілька років почали називати рекламу, яка виділяється із загального потоку оголошень, роликів, постерів або новизною в подачі інформації, або незвичайним розміщенням.

Фахівці підрахували: щодня на людину обрушується потік з 3500 рекламних повідомлень. Якщо не враховувати 8 годин сну, то кожні 60 хвилин люди отримують більше 200 рекламних повідомлень! Але це зовсім не означає, що все з них вони сприймають і запам'ятовують. Велика частина інформації пропускається мимо очей, мимо свідомості. Вона не сприймається. І часто серед "клаптевої ковдри" буденної реклами чоловік фокусує увагу на декількох яскравих плакатах. Або незвичайних акціях, епатажних роликах на ТБ і радіо. Одним словом - на нестандартній рекламі. Вона виділяється і тому привертає.

Переваги нестандартної реклами полягають в ефективнішій дії на споживачів. Вона виділяється і привертає увагу. Часто споживач не сприймає нестандартну рекламу як рекламу, тому довіра до такої інформації підвищується. Наприклад, в США для реклами нового телефону Sony| Ericsson T68i виробник застосував незвичайний хід. Були найняті актори, які спеціально відвідували визначні пам'ятки найбільших міст Америки і просили туристів сфотографувати їх допомогою камери, вбудованої в Sony Ericsson T68i. Кампанія дала ефект і продажі виросли. Але згодом громадськість дізналася, яким чином рекламували нову модель. Багато американцям не сподобався даний спосіб просування – вони порахували себе "обдуреними" рекламою[20].

Тому один з недоліків нестандартної реклами – необхідність ретельно планувати і готувати майбутню кампанію. Потрібно детально опрацьовувати сценарій і його реалізацію. Часто нестандартна реклама пов'язана з ризиком. Адже на відміну від традиційних способів просування, нові рекламні ходи застосовуються вперше. І оцінити реакцію споживачів на них складно.

В той же час нестандартна реклама дозволяє добитися значних результатів при роботі з невеликими бюджетами. Пригадаємо рекламу компанії "Євромережа", коли за допомогою епатуючих акцій (роздягнися, щоб отримати телефон) були досягнуті блискучі результати. За допомогою нестандартної реклами можна охопити вузьку аудиторію, корисну для нишевого продукту. Наприклад, багатих людей, які рідко дивляться телевізор і читають пресу. Зате їх можна "зловити" за допомогою реклами в аеропортах. Адже забезпечені люди часто літають на літаках: у відрядження, на відпочинок за межу.

Незвичайні рекламні ходи часто застосовують для просування відомих брендів. Наприклад "підземне кіно" компанії Coca-Cola: у метро, в темних тунелях розміщуються світлові табло. В результаті у пасажирів поїзда, який пролітає мимо табло з величезною швидкістю, складається враження, ніби вони подивилися рекламний ролик. Страхова компанія Bradesco Seguros використовувала для реклами своїх послуг стовпи на парковках з характерними слідами автомобілів, що "не вписалися". У рекламі мовилося про переваги страхування транспорту[21].


2. Аналіз та удосконалення рекламної діяльності ТОВ ТФ «Гала-тур»

2.1. Загальна діяльність  ТОВ ТФ «Гала-тур»

Товариство з обмеженою відповідальністю  туристична фірма «Гала-тур» (далі – ТОВ ТФ «Гала-тур») було засновано  в 1994 р. на підставі рішення Учасників (5 засновників, що внесли в статутний капітал  підприємства по 20 %, що склало 1680 (одна тисяча шістсот ) грн. 00 коп. Ліцензія Держкомітету України по туризму АВ № 158075 від 10.11.2007 р. Штат співробітників нараховує 117 чоловік.

Організаційна структура ТОВ ТФ «Гала-тур» наведена на рис.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ “Гала-тур”

 

Фірма надає наступні види послуг:

послуги  в галузі туризму, організація й участь в організації й експлуатації готелів, турбаз, мотелів, послуги з організації екскурсій, обслуговування приватних і ділових поїздок, культурних, гастрольних, благодійних і інших заходів;

організація  туристичних поїздок, відряджень фахівців;

 участь міжнародної туристичної діяльності в ближнім і далекому зарубіжжі;

продаж авіаквитків на внутрішні і закордонні рейси авіакомпаній різних країн;

реалізація путівок у санаторії  і будинку відпочинку.

ТОВ ТФ «Гала-тур» здійснює відправлення клієнтів більш ніж  у 30 країн світу і є туроператором  по напрямках:  Чехія, Угорщина, Італія, Голландія, Франція, Австрія, Англія, Швейцарія.

Так само ТОВ ТФ «Гала-тур» надає послуги з продажу  авіаквитків  практично в будь-які точки світу, більш  ніж  на  20 авіакомпаніях, у тому числі такі як: “Аерофлот”, CSA, KLM, Malev, AirFrance   та ін.

На сьогоднішній  день ТОВ ТФ «Гала-тур» має велику агентську мережу, як  Києві, так і в багатьох регіонах України.

Основні показники, що характеризують результативність діяльності ТОВ ТФ «Гала-тур» протягом останніх 3 років, наведені у табл.2.1.

Таблиця 2.1.

Динаміка показників господарської діяльності ТОВ ТФ «Гала-тур» за 2005-2007 рр., тис.грн.

Показник

 2005 р.

2006 р.

 2007 р.

Відхилення 2007 р. від 2005 р.

Відхилення 2007 від 2006 р.

Абс.

%

Абс.

%

Виручка від реалізації продукції товарів, робіт, послуг

95564,9

154308,8

277620,2

182055,3

190,50

123311,4

79,91

Чистий дохід

78905,0

128384,0

230517,3

151612,3

192,15

102133,3

79,55

Собівартість реалізованої продукції товарів, робіт, послуг

66335,1

105758,1

176540,0

110204,9

166,13

70781,9

66,93

Валовий прибуток

12569,9

22625,9

53977,3

41407,4

329,42

31351,4

138,56

Інші операційні доходи

1092,4

3084,3

5430,5

4338,1

397,11

2346,3

76,07

Адміністративні витрати

3729,6

4878,7

6231,9

2502,3

67,09

1353,2

27,74

Витрати на збут

7678,8

14856,5

26714,3

19035,5

247,90

11857,8

79,82

Продовження табл. 2.1

Інші операційні витрати

2079,0

7541,5

10124,4

8045,4

386,98

2582,9

34,25

Чистий прибуток

-366,9

-2667,3

7699,7

8066,6

 

10367,0

 

Середньооблікова чисель-ність робітників, чол.

93

96

104

11

111,83

8

108,33

Фонд оплати праці

513,36

714,24

1010,88

497,52

196,91

296,64

141,53

Середня заробітна плата (грн./чол./міс.)

460

620

810

350

176,09

190

130,65

Середньорічна вартість основних фондів

13928,92

26865,04

43773,50

29844,59

314,26

16908,46

162,94

Фондовіддача (грн./грн.)

6,86

5,74

6,34

-0,52

92,44

0,60

110,42

 

Аналіз даних табл. 2.1 свідчить про збитковість діяльності ТОВ ТФ «Гала-тур» в 2005-2007 рр., що підтверджується наступними розрахунками.

Як свідчать дані табл. 2.1, дохід від реалізації продукції протягом усього періоду збільшився на 182055,3 тис. грн., або на 190 %. При цьому чистий дохід збільшився на 151612,3 тис.грн. або на 192,15 %.

2.2.Управління рекламною діяльністю ТОВ ТФ «Гала-тур»

У сучасних умовах необхідно використовувати кожну можливість по розміщенню реклами ТОВ ТФ «Гала-Тур» в мережі Інтернет. Активними користувачами реклами в Інтернет є туристичні агентства. В даний час мається тенденція замовлення туристичних послуг через мережу Інтернет, що, по оцінках експертів, буде активно розвиватися. Крім того як сучасний засіб реклами необхідно мати мультимедійний CD-диск, за допомогою якого потенційним клієнтам можна наочно показати можливості ТОВ ТФ «Гала-Тур».

Таблиця 2.2.

Види та зміст реклами, яка застосовується у ТОВ ТФ «Гала-Тур»

Вид реклами

Зміст

2.друкована реклама

журнал «Капітал», газети «7 днів» (для реклами спеціальних пропозицій), «Діло», «Столиця». Необхідно розміщати рекламу, як у спеціалізованих довідниках, так і в різного роду ділових довідниках і довідниках по Києву. Наприклад: «Усі туристичні оператори Києва»,«100 кращих турфірм Києва», «Довідник ділової людини», «Kiyv Express Directory»;

3.пряме поштове розсилання

поширення листівок і буклетів в офісах, номерах готелів, на стійках порт’є, на заходах, серед великих фірм; поширення листівок з нагадуванням про можливості ТОВ ТФ «Гала-Тур»;

 

4.реклама в Інтернет

- особливо ефективна при проведенні спеціальних акцій (наприклад, святкування Нового року, дня Святого Валентина)

5.профільні виставки

Важливо продовжувати участь ТОВ ТФ «Гала-Тур» у профільних міжнародних виставках, симпозіумах і семінарах і т.д. , тому що в конгрессно-виставоковому бізнесі при виборі місця проведення чергового заходу й одержання замовлень на їхнє проведення велику роль грають особисті ділові контакти.

Представляється доцільним активніше залучати середню ланку менеджерів підприємства для участі у виставках, тому що безпосередньо вони працюють із клієнтами і володіють повною інформацією для проведення переговорів на одержання замовлень. Крім того, необхідно розширювати контакти з організаціями, що займаються конференц-бізнесом. Конкретний інтерес представляє MPI (Meeting Professionals Іntеrnаtіоnаl's). Спілкування з представниками MPI, участь у їхніх семінарах буде сприяти підвищенню професійних навичок працівників, освоєнню нових форм і методів роботи, а також приведе до розширення кола замовників заходів.

6. листівки з інформацією про можливості і послуги

необхідно регулярно розсилати листівки з інформацією про можливості і послуги ТОВ ТФ «Гала-Тур». Варто регулярно проводити спеціальні маркетингові дослідження серед потенційних замовників з метою розширення їх кола. Цих замовників треба залучати знижками і додатковими послугами.

7.фірмовий знак

При рекламі підприємства обов'язково потрібно сполучити фірмовий знак. У рекламному тексті обов'язково повинні бути відбиті всі слушні моменти, включаючи місце розташування, автостоянку, можливість оренди автомобіля, наявність площ для проведення урочистостей і т.д.

8.невеликі подарунки із символікою закладу

Привабливим рекламним ходом може бути: невеликі подарунки із символікою закладу на честь національного свята, подарунки для тисячного гостя і т.д., безкоштовні напої з нагоди свят (Різдво, Новий рік, наприклад) або комплементарна шоколадка для VIP-персон.

9.дизайнерське оформлення

Великі резерви підвищення іміджу ТОВ ТФ «Гала-Тур» утримуються в поліпшенні дизайнерського оформлення: потрібно відмовитися від штучних квітів, забезпечити фірмове оформлення інформаційних стендів на вході, плакатів, оголошень, вивісок і т.д. в інтер'єрах. Оформлення інтер'єрів до свят обов'язково повинне бути фірмовим. Необхідно вивчити варіанти різдвяного й ін. оформлення висококласних закладів відпочинку і закупити відповідне оформлення.

Конференц-виставкова діяльність

Конференц-виставкова діяльність є одним з основних напрямків діяльності ТОВ ТФ «Гала-Тур». Проведення заходів на площах підприємства повинне забезпечувати його завантаження і значно збільшувати товарообіг ресторану й барів. Від кількості заходів, їхнього характеру і масштабності в чималому ступені залежить як благополуччя, так і престиж підприємства. Основними заходами є виставки, конференції, конгреси, семінари, ділові зустрічі, презентації російських і закордонних фірм, шоу-покази і т.д.

 

У результаті активної рекламно-маркетингової діяльності росте число заходів, проведених у ТОВ ТФ «Гала-Тур», визначилося коло постійних замовників заходів. На жаль, площі підприємства обмежені, і часто приходиться відмовлятися від вигідних заходів через відсутність відповідних площ.

Найбільш перспективними об'єктами рекламної діяльності є українські і закордонні фірми, банки, асоціації, фонди, творчі союзи, органи влади і т.д. Зараз у Києві існує ряд організацій, що займаються конференц-виставковим бізнесом. Для збереження конкурентоздатності і зміцнення престижу треба активізувати діяльність по пошуку нових перспективних тематик виставок (типу «Весілля»), що повинні стати щорічними. Подібні заходи повинні активно рекламуватися.

В даний час у силу об'єктивних причин скоротилася частка іноземних і міжнародних заходів, у порівнянні з національними, але проте цей сегмент залишається досить перспективним. Адже саме міжнародні заходи (і особливо великі) приносять найбільший доход і формують імідж. На світовому конгресному ринку боротьба за великі міжнародні заходи дуже гостра, і якщо не приймати в ній участі (виставки, трейд-шоус, реклама), те шанси на отримання заходу будуть зведені до нуля.

Досвід рекламування ТОВ ТФ «Гала-Тур» показує, що в рекламному забезпеченні даного напрямку можна виділити:

- комплексну рекламу (у рамках загальної реклами ТОВ ТФ «Гала-Тур» оперативну рекламу (присвячену до свят, спеціальним акціям)

- рекламу якогось одного туристичного продукту (послуги)

2.3.Удосконалення управління рекламною діяльністю ТОВ ТФ «Гала-тур» засобами нестандартної реклами

У рекламній стратегії ТОВ ТФ «Гала-Тур» важливе місце повинні займати акції паблік рилейшнс (ПР.). Створення і зміцнення позитивного іміджу ТОВ ТФ «Гала-Тур» через заходи, акції, зустрічі повинне стати основною задачею ПР.

Метою ПР є встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних інтересів або загальних представлень, і досягнення взаєморозуміння. Тому в сфері ПР дуже важливі постійні особисті контакти керівників і фахівців підприємства з представниками Адміністрації Президента, Уряду України, Верховної ради, міністерств і відомств, громадських організацій, творчих Союзів.

Необхідно проводити кропітку роботу з метою розширення кола ділових і суспільно-політичних заходів, проведених у ТОВ ТФ «Гала-Тур». Саме такого роду заходу допоможуть зміцнити імідж фірми.

При здійсненні рекламно-інформаційної політики ТОВ ТФ «Гала-Тур» важливо постійно підтримувати і розвивати конструктивний діалог з провідними засобами масової інформації. В даний час рекламно-видавничим відділом час від часу розміщаються іміджеві статті в ЗМІ і регулярно дається безкоштовна в реклама у великій кількості видань. Але ця діяльність повинна бути постійною. Необхідно вести роботу з журналістами, щоб у своїх репортажах про заходи в ТОВ ТФ «Гала-Тур» вони обов'язково згадували де проводиться цей захід, давали позитивну оцінку підприємству, розширювали довіру клієнтів до компанії та її діяльності. Таки ефективним засобом спілкування з журналістамиДругие работы по теме: