Contribution to International Economy

  • Застосування візуальних засобів навчання для підвищення ефективності навчального процесу у ПТНЗ
Застосування візуальних засобів навчання для підвищення ефективності навчального процесу у ПТНЗ


ПЛАН

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ Застосування візуальних засобів навчання для підвищення ефективності навчального процесу у ПТНЗ 5
  1.1. Загальна характеристика візуальних засобів навчання 5
  1.2. Візуальні засоби навчання при процесі навчання в ПТНЗ 13
  Висновки до теоретичного розділу 18
2. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ 19
  2.1. Тестування учнів ПТНЗ щодо можливості широкого впровадження візуальних засобів навчання 19
  2.2. Педагогічні ситуації, в яких доцільним буде використання візуальних  
засобів навчання 52
  Педагогічна ситуація № 1 52
  Педагогічна ситуація № 2 53
  Висновок до практичної частини 54
ВИСНОВКИ 55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56ВСТУП


Розвиток людини як особистості пов’язаний з системою соціальних зв'язків та відносин, існуючих у суспільстві. Процес взаємодії людини з навколишнім світом починається з раннього дитинства та продовжується на протязі всього життя індивіда. На життєвому шляху людина постійно опиняється у коловороті змінюваних умов життєдіяльності. Так, однією з таких змінюваних умов виступають вступ та подальша адаптація до умов навчання в професійно-технічному навчальному закладі. 
Метою роботи ПТНЗ є не лише формування навичок певного виду роботи в учнів, але й надання освіти та формування гармонічної, розвитої особистості.
Об'єктивна необхідність використання візуальних засобів у процесі навчання обумовлена їх великим впливом на процес розуміння і запам'ятовування: при дослідній перевірці ефективності запам'ятовування темпу встановлено, що при слуховому сприйманні засвоюється - 15% інформації, при зоровому – 25%, а в комплексі, тобто при зоровому і слуховому одночасно, – 65% [1].
Дослідження фізіологів показали, що 80% інформації людина одержує через зоровий аналізатор. Пропускна здатність каналів прийому й обробки інформації по лінії "вухо-мозок" дорівнює 50000 біт/с, а по лінії "око-мозок" - 50000000 біт/с.
Ці дані дозволяють зробити висновок про необхідність обов'язкового поєднання учителем словесних і несловесних (візуальних) методів навчання.
Уперше візуалізацію як принцип навчання було введено у теорію й практику навчання ще Яном Амосом Коменським та його послідовником Песталоцци, а також поглиблено та опрацьовано Константином Дмитровичем Ушинським та Готфрідом Вільгельмом Лейбніцем.
У сучасний період вагомий внесок у візуалізацію було зроблено польським дидактом В.Оконем.
Проте, подальша робота над засобами візуалізації триває: достатньо високого розвитку та значного розповсюдження набула комп’ютерна техніка і відповідні підходи до навчання [2].
Таким чином, не викликає сумнівів необхідність широкого застосування візуальних засовів навчання на різних рівнях освіти, зокрема, у ПТНЗ.

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ Застосування візуальних засобів навчання для підвищення ефективності навчального процесу в ПТНЗ1.1. Загальна характеристика візуальних засобів навчання


Формування загального, абстрактного поняття є складним багатоступінчатим процесом. Перш, ніж поняття буде усвідомлено повною мірою свого абстрактного змісту, воно повинне пройти стадію сприйняття (інформація на рівні відчуттів. 
Ось що говорить про зв'язок поняття й уявлення відома психолог С. Л. Рубинштейн: «Поняття й уявлення – нерозривно зв’язані один з одним. Вони не тотожні, але між ними існує єдність; вони виключають один одного як протилежності, оскільки уявлення образно-наочне, а поняття не наочне, уявлення - поєднане більш-менш безпосередньо з наочною одиничністю, відображає явище в більш-менш безпосередній даності, а в понятті долається обмеженість явища й розкриваються його істотні боки в їхньому взаємозв'язку» [3].
Таким чином, щоб сформувати поняття потрібно мати уявлення, яке, у свою чергу, має наочно-образну природу, і опирається на сприйняття. 
Формування понять – це пріоритетне завдання навчання, тому що знання, без володіння поняттями, втрачають свою змістовність, а вміння й навички стають формальними. Психологічні механізми цього процесу такі, що навчання повинне спиратися на почуттєвий досвід або, говорячи педагогічними термінами, на візуалізація.
Історично склалося так, що необхідність звертання до візуальних образів була постульована, як педагогічний принцип ще в XVІІ столітті. Уперше візуалізація як принцип навчання ввів у теорію й практику навчання Ян Амос Коменський. Сформульоване Яном Амосом Коменським «золоте правило» говорить, що все підлягаюче засвоєнню треба дати учням для попереднього сприйняття, якому підлягає все те, що сприймається органами почуттів. 
Ян Амос Коменський уважав візуальність джерелом накопичення знань. Його послідовник, Песталоцци, уважав візуальність ще й засобом розвитку здібностей і духовних сил дитини. Він усвідомлював, що не всяка візуалізація служить джерелом знань і не всяка візуалізація сприяє розвиткові. 
Російський педагог Константин Дмитрович Ушинський вказував, що візуалізація відповідає психологічним особливостям дітей, що мислять «формами, звуками, фарбами, відчуттями». Наочне навчання Ушинський визначав як «таке навчання, яке будується не на далеких від дійсності уявленнях і словах, а на конкретних образах, безпосередньо сприйнятих дитиною» [4]. 
До вивчення наочності і її ролі в процесі навчання й пізнання зверталися відомі дидакти, психологи, фахівці в галузі теорії й методики навчання.
Видатний філософ і математик Готфрід Вільгельм Лейбніц казав, що «візуалізація гарний засіб проти невизначеності слів» [5].
Педагогіка запозичила ідеї відомих педагогів, мислителів і їх послідовників, тому пояснення вчителя зв'язувалися з необхідністю демонструвати предмет засвоєння, представлений у почуттєвій формі, у вигляді речі, картини й т.п., за допомогою наочних приладдя. 
Спробу математично точно визначити візуальність зробив В. Г. Болтянський [6]. Він стверджував, що візуальність складається із двох основних властивостей: ізоморфізму й простоти, тобто може бути виражена наступною формулою: візуалізація = ізоморфізм + простота (ізоморфізм - відповідність між об'єктами тотожність, що виражає, їх структур). Тобто це правильне ізоморфне відображення істотних рис явища й простота сприйняття.
Дидактичні засоби, як і методи, форми, є частиною педагогічної системи. Вони виконують такі основні функції: інформаційну, засвоєння нового матеріалу, контрольну. Вибір засобів навчання залежить від дидактичної концепції, мети, змісту, методів і умов навчального процесу [7].
В науці немає загальноприйнятої класифікації дидактичних засобів [8]. Згідно однієї з найвідоміших класифікацій – класифікації польського дидакта В.Оконя, засоби навчання розташовані відповідно до наростання можливості замінювати дії учителя й автоматизувати дії учня [9].

Прості засоби.
Словесні: підручники, навчальні посібники, тощо. 
Прості візуальні засоби: реальні предмети, моделі, картини, тощо.

Складні засоби.
1. Механічні візуальні пристрої: діаскоп, мікроскоп, кодоскоп та інші. 
2. Аудіальні засоби: програвач, магнітофон, радіо.
3. Аудіовізуальні: звуковий фільм, телебачення, відео. 
4. Засоби, які автоматизують процес навчання: лінгвістичні кабінети, комп'ютери, інформаційні системи, телекомунікаційні мережі.

Прості візуальні засоби включають групу засобів, називаних науковою допомогою. Із фізіолого-психологічної точки зору – як у повному значенні цього слова оглядові засоби – вони відіграють значну роль у дидактичному процесі: зв'язують між собою розумове і почуттєве пізнання, зміст роботи нашого розуму із дійсністю [9]. 
Розумове пізнання, засноване на мові і мисленні, має сенс настільки, наскільки воно зв'язано із предметами і явищами. З цього випливає, що в дидактичному процесі завжди повинні бути в достатній кількості візуальні засоби, щоб за словами, що використовує учень, як казав Павлов, "ховалася дійсність". 
Ця дійсність, експонована в ході викладання за допомогою візуальних засобів, може виявлятися в безпосередньому, непрямому чи узагальненому вигляді. 
Візуальні засоби відображають дійсність у безпосередньому вигляді, коли вони становлять [8]: 
- природні об'єкти в природному середовищі, наприклад дерева в лісі, у саду й у полі, тварин на лоні природи або принаймні в зоопарку, географічні чи геологічні об'єкти в місці їхнього постійного перебування. 
Пізнаючи природні предмети в їхньому звичайному середовищі, учень може одержати самі точні враження і поняття про них, зрозуміти зв'язки і залежності, що мають місце між досліджуваними предметами і навколишнім середовищем. Такому пізнанню особливо сприяють добре організовані екскурсії, а також індивідуальне або групове спостереження; 
- природні об'єкти в штучному середовищі, наприклад екземпляри, перенесені в предметну лабораторію, на виставку або в музей; 
- предмети, приготовлені у вигляді сухих (муляж тварин або засушені рослини), мокрих (законсервованих у відповідних рідинах) або мікроскопіч-них препаратів. 
Непрямий вигляд візуальні засоби приймають у тому випадку, коли представляють дійсність у вигляді: 
- моделі, тобто засобів, що заміняють, по можливості точно відображає реальні предмети. Моделі застосовуються тоді, коли ми хочемо представити дійсність у зменшеному вигляді, наприклад модель міської забудови, селища, заводу, будинку, машини. Крім того, модель уживається там, де ми маємо у своєму розпорядженні не натуральний екземпляр, а тільки його репродукцією, що зображує, наприклад, частини людського організму, тварини, рослини, частини дорогих механізмів і т.п.; 
- картин, тобто плоского зображення, що апелює винятково до зору, у той час як перераховані вище засоби могли також служити вивченню об'єктів з використанням інших аналізаторів, наприклад, бути предметом маніпуляції. 
Візуальні засоби узагальнюючого характеру використовуються в школах у залежності від рівня розвитку учнів і характеру предмета. Чим старший клас, тим частіше учні можуть користуватися цими засобами, хоча в деяких предметах, як, наприклад, у математиці, вони можуть з'являтися вже в початковій стадії навчання. Ці засоби включають: 
- знаки, що символізують умовний зміст, наприклад дорожні знаки чи математичні символи; 
- карти, що показують дійсність за допомогою умовних візуальних знаків; 
- кібернетичні моделі, що умовно представляють відносини між інформа-цією, рішеннями і діями; 
- схеми, графіки і діаграми . 
Усі перераховані тут візуальні засоби, так само як і засоби вербальні, прості в експлуатації, не вимагають ні машин, ні електронних пристроїв. Однак ці засоби постійно удосконалюються: щорічно пишуться всі кращі підручники, для ведення записів із друкованих праць вводяться сегрегатори, книги заміняються мікрофільмами [9]. 
Сучасна промисловість випускає візуальні засоби навчання усе більш високої якості, використовуючи синтетичні матеріали. Навіть дошка, найбільш традиційний реквізит колективного викладання, почала піддаватися стрімким перетворенням. Спочатку з'явилися фланелеві дошки, що дозволяють вільно прикріплювати і пересувати відповідно підготовлені елементи. Потім стали вводити магнітні дошки, на яких можна вільно розміщати візуальні елементи із вбудованими в них дисками зі сталі. Нарешті, приступили до створення графоскопов, що дозволяють викладачеві експонувати тексти, малюнки, предмети або підготовлені заздалегідь фоліограми, не відходячи від кафедри або столу, а учням бачити їхнє зображення на екрані в природних фарбах і у відповідному збільшенні. 
Одночасно завдяки в основному раціоналізаторським зусиллям учителів, з'являються нові ідеї візуальної допомоги, більш коштовні з погляду дидактики допомагають учням вникнути в різні галузі науки, мистецтва і техніки глибше і з більшою економією часу. 
Дидактичні засоби, які ми називали простими, постійно удосконалюються, здобуваючи нову якість без принципових змін свого характеру. Деякі з них перетворяться в складні, потребуючі застосування електроустаткування, як, наприклад, що зчитують пристрої або графоскопи. 
Засоби, що відносяться до цієї групи, засновані на застосуванні механічних, а точніше, електротехнічних пристроїв. Вхідні в їхній склад візуальні, аудіювальні й аудіовізуальні засоби і засоби, що автоматизують дидактичний процес, існують порівняно недавно завдяки прогресові науки і техніки, причому темп їхнього розвитку дуже високий.
Щорічно з'являються все нові ідеї, а засоби навчання, введені раніше, піддаються модернізації. Від винаходу фотокамери Дагером протягом більш ста років ми прийшли до кольорового телебачення, до відеомагнітофонів, дидактичним машинам і комп'ютерам, і ці засоби знаходять усе більш широке застосування в шкільній практиці. 
Незалежно від того, на які аналізатори вони впливають, з певної точки зору вони аналогічні, тому що засновані на механізмах, що заміняють слухові і зорові дії людини, вони можуть ніби бачити і чути за нього. Завдяки фотоапаратові, діаскопові, кінокамері і проекційному апаратові ми одержуємо фотографії, показуємо діапозитиви, картини, кінофільми; завдяки програвачеві, магнітофонові і радіо ми одержуємо звукові записи, телебачення і відео передають нам озвучене зображення [9]. 
Механічні візуальні засоби являють собою відносно старою групою складних засобів. Свій початок вони беруть з моменту створення в 1839 р. так називаної дагерротипія. В даний час багатство ідей і їхнє застосування, наприклад, у вигляді фотоапарата, кінокамери, телеприймача або відеомагнітофона виходить за рамки звичайної уяви. 
Людство вже має у своєму розпорядженні знімки другої – невидимої із Землі – сторони Місяця, фотографуємо об'єкти мікроскопічних розмірів, а також явища із тривалістю в частки мікросекунд, більш того, за допомогою мікроапаратів, введених усередину людського організму, або апарата Рентгена ми одержуємо знімки всіх органів людини. 
Значного розвитку здобули комп’ютерні засоби візуалізації навчального матеріалу, існує значна кількість документально-навчальних фільмів.
У педагогіці виділяють декілька видів візуалізації. Розуміння ролі й значення кожного виду візуалізації на кожному етапі навчання необхідно для розробки оптимальної методики. Існує кілька принципів, по яких класифікуються види візуалізації. У цьому випадку види наочності класифікуються по градації прийомів діяльності, що відбивають способи моделювання окремого знання або організованого набору знань [10].
Операційна візуалізація - процес формування моделі в навчальній діяльності, що базується на опорних зовнішніх діях. До операційної наочності відносять демонстраційну візуалізація, застосування оперативної наочності розширює число каналів передачі й одержання інформації, прискорюючи й поглиблюючи сприйняття досліджуваного матеріалу. Застосування оперативної наочності може служити мотивацією творчої діяльності учня ПТНЗ, дозволяє побачити процеси в динамиці, сприяє встановленню міжпредметних зв'язків, важливих для покращення якості освіти у ПТНЗ [11].
Формалізована візуалізація - процес формування моделі в навчальній діяльності, що базується на структурних зовнішніх діях, процес формування «зовнішньої» структури, структури позначення, виділення або розміщення тексту на дошці або в навчальному посібнику. До цього виду візуалізації належать: використанні при запису курсив, рамки, виділення окремих формул, підкреслення важливих слів і пропозицій, позначення значимості тексту на полях різними знаками, використання кольору для виділення важливих частин, елементів. Цей вид візуалізації сприяє кращому сприйняттю, осмисленню й запам'ятовуванню матеріалу, допомогає учням ПТНЗ сконцентрувати увагу на головному [11].
Структурна візуалізація - процес формування моделі навчальної діяльності, що базується на структурних зовнішніх діях, процес формування «внутрішньої структури». До цього виду візуалізації належить виділення основного матеріалу, побудова моделі з опорою на стійкі асоціації, що характеризуються повнотою викладу основних понять, об'єкта сприйняття. Фонова візуалізація - процес моделювання специфічних особливостей даного організованого набору знань, що носить мотиваційний наскрізний характер, що забезпечує краще сприйняття й засвоєння. Фонова візуалізація характеризується тривалістю, неодномірністю асоціативно-рефлекторних функцій сприйняття, «ненав'язливістю» побічно застосовуваних дій [11].
Дистрибутивна візуалізація характеризується структурними зовнішніми діями при вивченні сформованої моделі в процесі навчальної діяльності. До цього виду належить структура розміщення матеріалу, виділення базових визначень, порцій матеріалу. Використання цього виду наочності дозволяє розставляти акценти на досліджуваному матеріалі, робить його доступним для сприйняття й засвоєння, учить логічно мислити, аналізувати, виділяти головне й встановлювати зв'язки між досліджуваними поняттями, уміти орієнтуватися у великому обсязі інформації, виховує критичне ставлення, учить бути зібраним [9, 11]. 
Візуалізація спадкоємності характеризується опірністю асоціативних зв'язків усередині предмета й між предметами. 
Застосування методів візуалізації в процесі навчання у школах, ПТНЗ, технікумах та вишах – тобто на різних рівнях освіти, сприяє розвитку образного мислення учнів, сприяє розвитку абстрактного мислення, а також активує різні форм розумової діяльності. В результаті чого підвищується ефективність навчання різним дисциплінам. 1.2. Візуальні засоби навчання при процесі навчання у ПТНЗРоль і місце застосування візуальних засобів в процесі навчання у ПТНЗ, а також ціль їх використання на уроці залежить, у першу чергу, від змісту предмета й наявних знань учнів. 
Професійно-трудове навчання повинне розбудовувати в учнів певне коло уявлень з ціллю надання їм необхідного запасу знань і навичок, а також навчити застосовувати отримані знання на практиці. Необхідно створювати на уроках обстановку, у якій учні зацікавилися б дисциплінами навчання, викликати в учнів прагнення до вивчення предметів [12]. 
Використання візуальних засобів на уроках полегшує сприйняття й усвідомлення учнями навчального матеріалу, допомагає розвити інтерес до навчання, а також тісніше зв'язати теоретичні відомості із практикою. Метод візуалізації навчання відіграє значну роль у важкій боротьбі з формалізмом знань як у школі, так і після неї – у ПТНЗ та технікумах і, навіть, вишах, і їх відірваністю від життєвої практики.
Психологи вважають, що для правильного підбору й використання візуальних засобів на уроці, необхідно визначити дії учнів стосовно засобів наочності, а також дії, які повинні будуть виконати учні, щоб опанувати матеріал свідомо.
Таким чином, використання візуальних засобів дозволяє з різних боків підходити до вивчення будь-якого питання, зосереджувати увагу учнів (довільне й мимовільне), підвищувати інтерес до досліджуваного предмета, полегшувати засвоєння суті питання й привчати до узагальнення й застосуванню знань [13].
Тому при підготовці до уроку у ПТНЗ вчитель повинен ретельно продумати, які візуальні засоби будуть використовуватися на уроці, а також методику їх використання. Також, необхідно з'ясувати, на якому етапі уроку слід показати модель, таблицю, як учням оформити її в зошиті. Треба також подумати з приводу можливості зробити саморобну модель на ту ж тему учням – це може бути доцільним саме для ПТНЗ, в зв’язку з необхідністю розвивати професійні навички, практичний підхід до виконання роботи, а також доцільністю розвитку в учнів поваги та прихільності до праці та творчого підходу до неї.
Первісне поняття візуальності належало лише до зорових сприйнять предмета або явища. Потім воно виросло в поняття почуттєвого сприйняття взагалі (слух, відчуття, зір, дотик) [14]. 
Пізніше до наочного методу навчання були віднесені спостереження, дослід і практичні прикладення, а навчальні моделі, таблиці, картини, схеми й т.п. стали вважати наочним приладдям [15]. 
Отже, візуальність – властивість, що виражає ступінь доступності й зрозумілості психічних образів об'єктів пізнання для суб'єкта, що пізнає; один із принципів навчання. У процесі створення образа сприйняття об'єкта поряд з відчуттям беруть участь пам'ять і мислення [14]. 
Образ сприйманого об'єкта є наочним тільки тоді, коли людина аналізує й осмислює об'єкт, співвідносить його із уже наявними в нього знаннями. 
Психологами встановлене, що візуалізація необхідна для забезпечення цілого ряду дидактичних функцій: прийняття учнями навчального завдання, мотивування її, «настроювання» учня на процес навчання, забезпечення загального професійного орієнтування для його майбутньої діяльності.
При викладанні у ПТНЗ ми можемо виділити декілька функцій візуалізаці:
1. Пізнавальна функція. Методичною метою реалізації цієї функції є формування пізнавального образу досліджуваного об'єкта. Це формування відбувається поступово від простого до складного, при цьому думка учня спрямовується по найкоротших і найбільш доступних шляхах до цілісного сприйняття об'єкта. Цінність цієї функції полягає в наданні учням найкоротшого й доступного шляху осмислення досліджуваного матеріалу, що особливо важливо для учнів у ПТНЗ в зв’язку з недостатньо високим рівнем їхньої освіти у школі.
2. Функція управління діяльністю учня. При реалізації цієї функції засоби й прийоми візуалізації беруть участь у наступних діях:
а) орієнтовних. Наприклад, побудова креслення деталі або моделі, відповідних до розглянутих умов, або внесення в дане креслення або модель додаткових елементів;
б) контролюючих, що спрямовані на виявлення помилок при порівнянні креслення (схеми, графіка), виконаного учнем або учнями, з наведеним в підручнику, або в з'ясуванні властивостей, які повинен зберегти об'єкт при тих або інших перетвореннях;
в) комунікаційних, які відповідають тієї стадії реалізації функції управління діяльністю учня, яка відповідає дослідженню отриманих їм результатів. Виконуючи ці дії, учень із власного досвіду пояснює іншим або самому собі суть досліджуваного явища або факту по побудованій моделі.
3. Інтерпретаційна функція. Суть цієї функції полягає в тому, що той самий об'єкт можна виразити за допомогою різних знаків і моделей. Наприклад, окружність можна задати за допомогою пари (центр і радіус), рівнянням щодо осей координат, за допомогою малюнка або креслення.
4. Естетична функція. Вона може бути формальною красою і інтелектуальною, доступною тільки розуму. Це доцільно при вивчені дисциплін, зв’язаних з природничим та гуманітарним напрямком ПТНЗ.
Різні малюнки, креслення, схеми, таблиці є естетичними об'єктами. Вони відображають логіку процесів, тому поглиблюють пізнання, сприяють розкриттю внутрішньої краси предмету, що також важливо для учнів ПТНЗ.
Візуализація має значне смислове навантаження під час викладання у ПТНЗ: часто учні не хочуть навчатися у ПТНЗ, або не хочуть вчитися зовсім. Застосування різних засобів візуалізації активізує учнів, збуджує їхню увагу й тим самим допомагає їхньому розвитку, сприяє більш міцному засвоєнню матеріалу, дає можливість заощаджувати час. 
Той факт, що ряду навчальних предметів властива значна абстрактність, це визначає та обумовлює й характер засобів віхуалізації, і особливості застосування їх. 
У таких навчальних предметах, що викладають у ПТНЗ, як екологія, історія, географія, хімія, астрономія, фізика наочні приладдя найчастіше використовуються для показу досліджуваних об'єктів. 
Щоб учні могли скласти найбільш правильне, найбільш повне уявлення про тварину, рослину, людину, про те або іншій події, про природне явище й т.п., усе це необхідно показати в як можливо більш природному виді й так, щоб добре були помітні всі потрібні деталі. 
Що стосується математики, то тут предмети, по-перше, виступають тільки як елементи множин, над якими можуть проводитися деякі операції й щодо яких може бути поставлене питання про їхню чисельність [16]. Тому, коли вчитель каже про яблука на гілці, або про пташок на дереві, то він не зупиняється на тім, які це яблука або пташки. Він звертає увагу учнів лише на кількість на кількісні відносини. 
Коли мова йде про різні предмети, то може бути поставлене питання про дослідження його форми або деяких числових характеристик, що носять назви величин. Але щоб досліджувати кількісні відносини й форми в чистому виді, необхідно зовсім відокремити їх від змісту. 
У цьому й надають допомогу вчителеві різні засоби візуалізації й у першу чергу моделі, креслення, схеми, які найбільше відповідають зазначеній вимозі [7]. Це також доцільно використовувати при навчанні учнів у ПТНЗ.Висновки до теоретичного розділуВізуальні засоби навчання – високоефективний підхід до покращення якості освіти на різних ъъ рівнях, зокрема, у ПТНЗ. Візуальний підхід має різні види та виконує багато функцій у процесі навчання.
Проте, ефективність застосування візуальних засобів у навчальному процесі ПТНЗ залежить не лише від якості та дидактичних можливостей відповідних засобів, але й від готовності викладача до самостійного проектування та практичного використання цих засобів у процесі навчання у ПТНЗ.ДОДАТОК А
2. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ 


2.1. Тестування учнів ПТНЗ щодо можливості широкого впровадження візуальних засобів навчання


Засоби навчання - це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені цілі навчання.
До засобів навчання належать: підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, технічні засоби (ТЗН), обладнання, станки, навчальні кабінети, лабораторії, ЕОМ, ТБ та інші засоби масової комунікації. Засобами навчання можуть також слугувати реальні об'єкти, виробництво, споруди.
Прості візуальні засоби (наочні засоби) допомагають повноцінному розкриттю і засвоєнню змісту навчального матеріалу. Інколи вони слугують самостійним джерелом інформації [17].
Основною функцією візуальних засобів є ілюстрація, допомога у найбільш повному, глибокому розумінні і сприйнятті того чи іншого предмета або явища.
Наочні засоби, що використовуються у процесі навчання, поділяються на два види:
зображення предметів і явищ,
самі предмети, макети, моделі, що діють.
До першого виду відносять схеми, діаграми, малюнки, картини, репродукції, креслення, фотографії, карти, глобуси, ноти. Ці засоби використовуються тоді, коли предмети, явища, процеси, що вивчаються на уроках, не можна продемонструвати безпосередньо [18, 19]. Наприклад, при викладанні географії учням не можна безпосередньо показати пустелю, океан, гори, вулкан, якщо їх немає поблизу; при викладанні історії -різні типи суспільно-економічних формацій; при викладанні літератури - особистість письменника і под. У таких випадках учнів знайомлять з предметами, явищами, процесами не прямо, а за допомогою зображень.
До другого виду належать реальні предмети: живі або засушені рослини, живі або законсервовані тварини, гербарії, колекції, прилади, інструменти, апарати, вироби, будь-яке виробництво, моделі (наприклад, мотор, парова машина), макети, до діють, (наприклад, пластична репродукція земної поверхні, рельєф місцевості) [18, 19].
Нами було проведено тест-опитування учнів ПТНЗ з приводу доцільності використання візуальних засобів навчання та модельовані педагогічні ситуації, де ці методи були б доцільні у використанні.


Анкета № 1
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 2
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 3
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 4
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 5
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 6
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 
Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 


Анкета № 7
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 8
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 9
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 10
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 11
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 12
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 13
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 14
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 15
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 16
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 
Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 
Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 
В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 17
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 
Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 
Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 
Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  
В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 
В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 18
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 19
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 20
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 21
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 22
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 23
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 

Анкета № 24
1. Рівень Вашого навчання у ПТНЗ
А. Низький (1-3 бали) 

Б. Достатній (4-6 балів) 

В. Середній (7-9 балів) 

Г. Високий (10-12 балів) 

2. Ви найбільш успішні з предметів 
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

3. Як часто при навчанні у ПТНЗ використовують візуальні засоби?
А. Ніколи 

Б. Періодично 

В. Часто 

4. Візуальні засоби частіше використовують з дисциплін
А. Гуманітарного циклу 

Б. Природничого циклу 

В. Фізико-математичного циклу 

Г. Циклу професійного спрямування 

5. Ви вважаєте доцільним використання візуальних засобів під час навчального процесу у ПТНЗ?
А. Так 

Б. Ні  

В. Не знаю 

6. Яка форма візуалізації здається Вам більш ефективною?
А. Схеми та таблиці 

Б. Рисунки та макети 

В. Мультимедійні презентації 


Питання № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6
№ анкети  
1 Б Г Б Г А А
2 В В В В А А
3 Б А Б Б А Б
4 А Г А - В А
5 В Б Б Г А В
6 Г Б В Б А Б
7 В Г Б Г А А
8 Б В Б Б А Б
9 Г В Б Б А Б
10 Г В Б Б А Б
11 Б А Б Г А Б
12 А Б Б Г А А
13 Б Г А - Б А
14 В В Б Г В В
15 Б А Б Г А А
16 В Г Б Б А А
17 Г Б Б Г А А
18 В Г Б А А Б
19 В Г Б В А В
20 Г В Б Б А А
21 В Г Б Г А А
22 В Г Б Г В Б
23 Б А В Б А В
24 Б Б Б Б А ВДОДАТК Б

 


Рис. 1. Рівень навчання учнів у ПТНЗ

Серед учнів ПТНЗ, яких опитували, лише 8% мали низький рівень навчання (мали хоча б 1 оцінку нижчу за 4 бали). Основна група складалась з учнів, яки мали достатній та середній рівень навчання – 32% та 38% відповідно. Біля 20% учнів мали високий рівень навчання.
Таким чином, основна частина учнів ПТНЗ (біля 92%) мала рівень навчання більший за початковий (низький).

 

Рис. 2. Цикл дисциплін, з якого учні проявляють найбільшу успішність

Найбільшу успішність учні ПТНЗ проявляли з предметів професійної орієнтації – 38%. Декілька меншою була успішність з фізико-математичного та природничого циклу дисциплін – 25% та 21% відповідно. Найменшою була успішність учнів з циклу гуманітарних дисциплін – 16%.
Таким чином, найбільша успішність учнів ПТНЗ з предметів професійної орієнтації підкреслює правильність спрямованості навчання у цих закладах. Достатньо висока успішність у сферах природничих та фізико-математичних дисциплін необхідна учням для кращого порозуміння обраного професійного навчання, а також необхідна у випадку подовження навчання у технікумі або вишах.
 
Рис. 3. Частота використання візуальних засобів при навчанні у ПТНЗ 
При опитуванні учнів ПТНЗ біля 8% вказали на те, що при навчанні у ПТНЗ ніколи не використовували візуальні засоби навчання. І лише при навчанні 12% учнів візуальні засоби навчання використовувалися часто. При навчанні 80% учнів ПТНЗ іноді використовували візуальні засоби.
Таким чином слід відмітити, що використання візуальних засобів навчання у ПТНЗ все ще залишається на недостатньому рівні: у 8% респондентів вони не застосовувалися, а у 80% - час від часу. Недостатня кількість візуальних засобів, якою зазвичай це пояснюють, у значній мірі демагогічна – творчими завданнями для учнів та груп учнів може стати виконання схеми, таблиці, малюнка або макета, і, навіть, мультимедійних презентацій, що не лише поглибить знання учня з предмету, позитивно вплине на творче та абстрактне мислення, а також буде важливе для актуалізації процесу навчання, надасть розвитку духу змагань між групами студентів. 
 

Рис. 4. Частота використання візуальних засобів з різних циклів дисциплін у ПТНЗ
При навчанні учнів ПТНЗ найчастіше використовували візуальні засоби з циклу професійної орієнтації (біля 42%) та природничих дисциплін (38%). Лише 8% та 4% учнів вказали на те, що візуальні засоби використовували при навчанні предметам з фізико-математичного та гуманітарного циклу дисциплін відповідно.
Отримані результати щодо частоти використання візуальних засобів під час викладанні дисциплін різних циклів корелюють з успішністю учнів з цих предметів – якщо візуальні засоби під час навчання гуманітарним дисциплінам майже не використовувалися, а при навчанні професійним предметам, навпаки, дуже часто, то й успішність учнів по гуманітарним предметам була значно нижче за професійні.
Таким чином використання візуальних засобів позитивно впливає на процес навчання у ПТНЗ.

 


Рис. 5. Доцільність використання візуальних засобів під час навчання у ПТНЗ

На питання щодо доцільності використання візуальних засобів під час навчання у ПТНЗ подавляючи кількість опитаних відповіла позитивно (83,3% учнів). 12,5% учнів ПТНЗ не визначились із відповіддю, або ніколи про це не замислювалися. І лише 4% учнів вважали такий засіб навчання недоцільним. 
Слід відмітити, що один учень, який відповів негативно мав лише достатній рівень навчання, а також відмітив, що при його навчанні у ПТНЗ візуальні засоби навчання ніколи не використовувались.
Таким чином, доцільність використання візуальних засобів навчання підтверджено не лише методистами та викладачами, а й самими учнями ПТНЗ.
 Рис. 6. Найбільш ефективна форма візуалізації 

Серед запропонованих учням ПТНЗ та найбільш доступних для ПТНЗ форм візуалізації навчального процесу схеми та таблиці як засіб візуалізації обрали 45,8%. Рисунки та макети як форму візуалізації обрало 33,3% респондентів. Біля 21% учнів вважають, що найкращою формою візуалізації навчального процесу було б використання мультимедійних презентацій, які, як відомо, сполучають в собі як графічне (схеми та таблиці), так і ілюстраційне (рисунки) подання навчальної інформації.
ДОДАТОК В

2.2. Педагогічні ситуації, в яких доцільним буде використання візуальних засобів навчання


Педагогічна ситуація № 1


Зміст та причини ситуації: В зв’язку з тривалим карантином у ПТНЗ дуже скорочено часи, відведені на вивчення теми. Треба зробити дуже стиснену лекцію і дати її на самостійне опрацювання учням вдома.
Питання, що постає перед викладачем: Як контролювати її вивчення та засвоєння учнями? Часу на проведення контрольних та самостійних робіт немає, домашня контрольна робота перетвориться у багатьох учнів на банальне переписування підручників.
Метод, який можна використати: Візуальні засоби навчання + самостійна робота учнів.
Можливий вихід з ситуації: Поділити клас або групу учнів на підгрупи та дати завдання зробити:
1 групі – таблицю (в ній можуть бути, в залежності від теми, яку розглядають: дати, етапи, причини, наслідки, тощо).
2 групі – схему, в якій будуть відображені взаємозв’язки матеріалу теми, яку вивчають.
3 група – рисунок, який може відображати будову, устрій, тощо.
Груп може бути різна кількість в залежності від того, який матеріал розглядається в темі, наприклад, якщо матеріал можна поділити на декілька схем або таблиць, то можна зробити декілька груп, які будуть виконувати різні таблиці або схеми.
Висновок: Застосування такого підходу надасть викладачу можливість вирішити багато питань: по-перше, виконання візуальних засобів навчання буде вимагати від учнів достатньо уважного опрацювання матеріалу теми; по-друге, вирішиться питання оцінювання учнів; по-третє, викладач отримає візуальні засоби для викладання цієї теми у наступні роки.


Педагогічна ситуація № 2


Зміст та причини ситуації: Розглядається дуже складна тема, яка, як правило, викликає складнощі при вивченні в учнів ПТНЗ.
Питання, що постає перед викладачем: Яким чином покращити розуміння теми та якість освіти учнів.
Метод, який можна використати: Візуальні засоби навчання.
Можливий вихід з ситуації: Викладач мусить детально проробити навчальний матеріал. Компактизувати його, висвітлити головне, те що необхідне для запам’ятовування, а також те, що можна опустити.
Зробити блок-схему, яка буде ілюструвати зв’язок теми, яку вивчають, з іншими темами цього предмету, а також з іншими дисциплінами – це збільшить актуалізацію необхідності вивчення цієї теми учнями.
Надати головний зміст (базові поняття, терміни, події, тощо) теми у вигляді таблиці, де буде наведено явище, причина, наслідки, тощо. Це полегшить самостійне опрацювання підручників, оскільки досить часто учням важко виділити головне та самостійно простежити зв’язки, що робить тему для них однорідно сірою та нецікавою.
Висновок: Використання візуальних засобів покращить порозуміння теми, а також надасть учням ПТНЗ можливість краще її запам’ятати. 


Висновок до практичної частини

Використання візуальних засобів позитивно впливає на процес навчання у ПТНЗ. Отримані результати щодо част


Другие работы по теме: