Contribution to International Economy

  • Діяльність психолога в закладах освіти, у галузі спорту, в медичній сфері
ЗМІСТ:
ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ……………………….2
ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА У ГАЛУЗІ СПОРТУ……………………………5
ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА В МЕДИЧНІЙ СФЕРІ…………………………8ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Основною метою діяльності психолога в закладах освіти є: 
соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях; 
підвищення ефективності навчально-виховної діяльності закладів освіти; 
професійне сприяння саморозвитку особистості учня, вихованця, студента й, одночасно, захист психічного здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу шляхом здійснення психологічної експертизи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу. 
Основними задачами діяльності психологів в закладах освіти є: 
Забезпечення якісного психологічного супроводу процесу навчання школярів і студентів. Зокрема, здійснення діагностики готовності дітей до навчання в школі та проведення психолого-педагогічної корекції тих дітей, які виявились не готовими або відстають у навчанні. Виявлення та розвиток здібностей та обдарованості дитини і на цій основі побудова методик профільного навчання та особистісно-зорієнтованої професійної орієнтації. 
Науково-методичне і практичне забезпечення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи. Зокрема, діагностика особистісного розвитку, ціннісних орієнтацій та соціального статусу учнів (студентів), виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини; розробка й психологічне забезпечення розвивально-корекційної та реабілітаційної роботи з учнями (студентами).
Орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському та студентському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків. Зокрема, профілактика наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом, бродяжництва, безпритульності, насильства, незаконних форм дитячої праці тощо. 
Здійснення соціально-педагогічної реабілітації учнів і студентів, які зазнали різних форм насильства, були втягнуті у протиправні дії, наркоманію, незаконні види праці; які з тих чи інших причин не відвідують школу, підпали під вплив псевдо релігійних культів, знаходяться у скрутному життєвому становищі тощо. 
Основні напрями діяльності психолога в закладах освіти:
Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу – учнів (студентів), учителів (викладачів, вихователів), батьків, педагогічної громадськості. 
Соціально-психологічна діагностика, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку учнів (студентів), прогнозування змін освітньої ситуації та визначення її основних тенденцій. 
Проектування і соціально-психологічна корекція розвитку учнів (студентів) у навчально-виховному процесі. 
Психологічна експертиза педагогічних інновацій, методів і методик, оцінка ефективності впровадження програм і проектів. 
Соціально-психологічна і педагогічна реабілітація дітей та підлітків, які знаходяться в кризовій життєвій ситуації, соціально-незахищених дітей і дітей з особливими потребами. 
Консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу та керівникам освіти різних рівнів. 
Практичний психолог навчального закладу:
бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку вихованців, учнів, студентів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я;
проводить психолого-педагогічну діагностику готовності вихованця, учня, студента до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;
розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей вихованців, учнів, студентів;
сприяє вибору учнями і студентами професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки вихованців, учнів, студентів;
формує психологічну культуру вихованців, учнів, студентів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА У ГАЛУЗІ СПОРТУ
Оцінка поточного рівня психологічної підготовленості (базова психодіагностика). На цьому етапі (звичайно на початку циклу змагань) проводиться вивчення потенційних можливостей спортсмена, що домінують психічних станів і стійких переваг, як у змагальній діяльності, так і в поводженні в цілому. Оцінюються індивідуальні особливості нервової системи, когнітивних процесів - сприйняття, пам'яті, мислення, уваги, психомоторної сфери, рівень володіння засобами психорегуляції, ступінь розвитку властивостей характеру, зокрема мотивації й вольової сфери. Для ефективної групової роботи актуальна оцінка сумісності членів команди або спортивної групи. 
Головне завдання цієї роботи - виявити слабкі сторони спортсмена й визначити методи їхнього усунення або компенсації. 
Розробка індивідуальної програми впливів (програмування психологічної підготовки). Дані, отримані в процесі базової діагностики, стають обґрунтуванням комплексного впливу на спортсмена з метою досягнення його максимальної психологічної готовності до головних змагань циклу. Психолог розробляє конкретні завдання й вправи для розвитку потрібних психічних якостей і передає їхньому тренерові для включення в загальний план підготовки спортсмена. При необхідності плануються індивідуальна робота зі спортсменом і групові заходи, наприклад для зімкнення команди. 
Головне завдання цієї роботи - постановка далеких і ближніх цілей циклу змагань й створення з урахуванням індивідуальних особливостей спортсмена плану психологічної підготовки. 
Організація зворотного зв'язку про стан спортсмена (моніторинг і оперативна діагностика). Психологічний моніторинг як відстеження змін у стані спортсмена, його настрої, відносин з навколишніми - теж завдання психолога. Причому стандартні діагностичні процедури з інших областей психології можуть бути абсолютно незастосовні, тому що занадто громіздкі або не дають потрібної інформації. Саме проти такого втручання - відволікаючого і безглуздого найчастіше й заперечують тренери. 
Спортивний психолог - творча професія, коли постійно доводиться вирішувати нестандартні завдання. Спеціалізована оперативна діагностика може виявити зміни в стані спортсмена раніше, ніж він сам відчує їх, тому не можна покладатися й на його самопочуття. Як правило, уважний психолог одержує досить сигналів, щоб вчасно розпізнати тривожну ситуацію: зміни в поводженні, настрої, спілкуванні - і це ще один привід для того, щоб психолог був постійним учасником підготовки. 
Головне завдання цієї роботи - організувати систематичну діагностику без істотного впливу на тренувальний режим. 
Застосування при необхідності додаткових заходів (корекція). При створенні цільових завдань для психологічної підготовки варто враховувати завдання етапу й індивідуальні особливості спортсмена. Такі цільові завдання можуть бути разовими або постійними вправами, одиночним або системним впливом, коли в роботу залучені й інші люди. 
Створення адекватного психічного стану (настроювання). Саме в на-будівництві спортсмена на змагання й керуванні його психічним станом звичайно бачать функції психолога. 
Головне завдання цієї роботи - створення індивідуального ритуалу перед змагального поводження, тобто регламентованої послідовності дій напередодні й на початку змагань. 
Керування психічним станом спортсмена в змаганнях. 
Головне завдання цієї роботи - зберегти запланований рівень психічної й фізичної працездатності, а при необхідності - задіяти резервні можливості організму. Методів і прийомів для рішення такого завдання існує безліч: від гіпнозу або марновірств до окремого жесту або використання складної апаратури, тому їхній аналіз - окрема більша тема. 
Компенсація негативних наслідків (відновлення). На цьому етапі відбувається звільнення від негативної інформації й негативних спогадів, пов'язаних з невдалою спортивною діяльністю; відновлення нервово-психічної свіжості й бажання продовжувати тренування й виступи. Найпоширенішим і досить ефективним способом відновлення є перемикання на іншу діяльність. 
Головне завдання цієї роботи - на основі досвіду минулих виступів створити психологічні передумови подальшого вдосконалювання в новому змагальному циклі.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА В МЕДИЧНІЙ СФЕРІ
Психологічна допомога в медичній практиці - це клініко-психологічне дослідження й оцінка стану пацієнта, аналіз психологічних і психосоматичних аспектів хвороби та психологічна допомога із застосуванням сучасних аспектів психотерапії, психопрофілактики, психогігієни.
Медичний психолог може працювати в закладах охорони здоров’я та соціального забезпечення, проводити консультативну та діагностичну роботу у клініках соматичних та психічних захворювань, в консультативних центрах здоров'я, реабілітаційних центрах, соціально-психологічних службах (служба сім’ї, телефон довіри тощо).
Медичні психологи досліджують індивідуальні якості клієнтів, визначають вплив умов лікування на психіку і поведінку клієнтів, аналізують процеси лікування й психологічного стану людини під час лікування й реабілітації, проводять психодіагностику при різних соматичних і психічних захворюваннях. 
Крім того, в залежності від сфери застосування медичні психологи займаються консультуванням керівників і спеціалістів з соціально-психологічних проблем управління і організації професійної діяльності; проводять професійний відбір призовників і військово-психологічної експертизи; проводять судово-психологічні експертизи тощо.
Медичний психолог займається:
дослідженнями індивідуальних якостей клієнтів, визначенням впливу умов лікування на психіку і поведінку клієнтів, аналізом процесів лікування й психологічного стану людини під час лікування й реабілітації, психодіагностикою при різних соматичних і психічних захворюваннях;
підготовкою рекомендацій і пропозицій щодо впровадження результатів медико-психологічних досліджень у практику медичних закладів, визначенням впливу середовища на нервово-психічне здоров'я клієнтів, здійсненням заходів клінічної та соціальної адаптації клієнтів;
встановленням раціональних режимів праці та відпочинку медичних працівників, покращанням соціально-психологічного клімату, умов праці у клініках і лікарнях, контролем їх виконання, наданням рекомендацій щодо умов оптимального використання особистих трудових можливостей досліджуваних з урахуванням перспектив розвитку професійних здібностей; проведенням трудової адаптації медичних працівників;
консультуванням керівників і спеціалістів з соціально-психологічних проблем управління і організації професійної діяльності;
 забезпеченням проведення досліджень у галузі психології, підготовкою науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності лікування і реабілітації, проведенням наукової і педагогічної роботи в галузі психології;
вивченням та узагальнення досягнень вітчизняної і зарубіжної теорії і практики в галузі психології, соціології і медичної психології;
проведенням професійного відбору, професійної орієнтації призовників і військово-психологічної експертизи;
проведенням судово-психологічних експертиз; судових психолого-психіатричних експертиз, психологічного слідчого експерименту.
Другие работы по теме: