Contribution to International Economy

  • PR
Зміст
Вступ
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ PR-ДІЯЛЬНОСТІ.
1.1. Поняття PR.
Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ. Кризовий ПР.
2.1 НЛП і кризовий ПР.
2.2 Інформаційна робота в кризових ситуаціях.
Розділ 3. Приклади впливу кризового ПР на діяльність заводів
3.1 ЛКМЗ
3.2 ХТЗ
ВИСНОВОК
Література

Вступ
Підприємства різного роду діяльності – від дрібних роздрібних торговців до великих товаровиробників, а також безприбуткові організації (навчальної, лікувальні, церкви, музеї, симфонічні оркестри й ін.) постійно просувають свою діяльність до споживачів і клієнтів.
У постіндустріальну епоху в розвитих країнах росте добробут споживачів і відповідно підвищується їхня вимогливість до суспільної значимості і відповідальності бізнесу. Результатом цього став перехід до нової концепції соціально-етичного маркетингу.
Вона ставить в основу процес максимальної віддачі зусиль бізнесу для суспільства. На перший план формування професійного бізнесу виступає комплексна робота, що включає в себе заходу для роз'яснення цілей, задач, менталітету фірми, формуванню професійної гордості і суспільної думки, особливо в питаннях екології, дефіциту сировини, кваліфікованих кадрів, правового захисту споживача і персоналу. Стрімко росте роль репутації фірми, суспільної думки про її керівників і провідних спеціалістів.
Незамінним стає контакт не тільки з потенційними споживачами, але і із суспільством у цілому, налагодження не просте інформування контактних аудиторій, але і зворотного зв'язку, тобто формування повноцінних зв'язків із громадськістю, або, не переводячи на український, public relations.
Ціль роботи:
- дати загальні свединия про пиаре;
- освітити функцйии кризового пиара, як особливого виду PR діяльності;
- зробити аналіз застосування аварійного пиара на прикладі заводів ХТЗ, ЛКМЗ, Серп і Молот.
У рамках цих цілей вирішуються наступні задачі:
- аналіз і угруповання визначень поняття «PR»;
- виділення цілей, задач, функцій і методів PR-діяльності;
- аналіз кризових ситуацій і їхнє рішення;
- розгляд прикладів аварійного PR.
Перший розділ присвячений безпосередньо PR-діяльності. Ми спробуємо розібратися в безлічі визначень PR і класифікувати них. Потім розглянемо сутність public relations, його мети, задачі, функції, основні напрямки діяльності, історично сформованої і застосовувані донині моделі ПР. Крім того, тут описані інструменти, якими користується ПР, у тому числі, проблеми і можливості використання мережі Internet як одного з інструментів.
У другому розділі автори розглядають явище кризового пиара, його функції, методи і сфери застосування. Отут подані деякі приклади извесных кризових ситуацій і їхнє подолання за допомогою аварійного пиара.
Третій розділ присвячений аналізові діяльності трьох заводів. Отут розглядаються методи кризового пиара які ними застосовувалися і результати які вони дали для розвития їхнього економічного добробуту.
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ PR-ДІЯЛЬНОСТІ.
1.1. Поняття PR.
Паблик рилейшнз – дуже багате по числу даних йому визначень поняття. Коли в 1975 році один з американських фондів (Foundation for Public Relations Research and Education) почав глибоке дослідження цієї теми, було виявлено 472 визначення PR. Зараз них існує біля тисячі, але всі їхній можна розділити на чотири групи.
До першої групи відносяться усі визначення, що розглядають паблик рилейшнз як науку і мистецтво рішення визначених, необхідних для організації задач. [5]
В офіційній заяві Американського суспільства паблик рилейшнз (American Public Relations Society - PRSA) від 6 листопаду 1982 року говориться:
«Паблик рилейшнз роблять допомога нашому складному плюралістичному суспільству в більш ефективному виборі рішень і здійсненні функцій, вносячи внесок у взаєморозуміння між різними групами й організаціями. Вони вносять гармонію в приватну і суспільну діяльність». [5]
Це визначення С. Блэка : «Паблик рилейшнз – це мистецтво і наука досягнення взаєморозуміння, заснованого на високої информированности». [5]
Крім того, це такі визначення:
Паблик рилейшнз – це мистецтво і соціальна наука, що дозволяє аналізувати тенденції, пророкувати їхній наслідку, консультувати керівництво організацій і запроваджувати в життя плановані заздалегідь програми дій, що служать інтересам як організацій, так і громадськості.
… - це спеціалізована наука і мистецтво керування соціальною інформацією в умовах нецінової конкуренції.
Друга група поєднує визначення PR як діяльності особливого роду (управлінської, комунікаційної, організаторської), представлені в різних словниках і енциклопедіях, і ми почнемо з найвідоміших.
Словник соціології (Dictionary of Sociology), виданий у США в 1944 році, визначає PR як «теорії і методи, застосовувані для врегулювання відносин суб'єкта зі своєю громадськістю». [8, стор. 33] И далі, розкриваючи свою думку, автори словника пишуть:
«Ці теорії і методи припускають використання соціології, соціальної психології, економіки, політичних наук, а також спеціальних навичок журналіста, артиста, організатора, фахівця з реклами і Т.п. для рішення специфічних проблем у цій області діяльності» [8, стор. 33].
Енциклопедичний словник «Політологія» трактує PR у такий спосіб: «Паблик рилейшнз - спеціалізована діяльність державних і інших організацій, що забезпечують установлення взаєморозуміння і доброзичливості між організаціями, що здійснюють PR, у тому числі урядовими, і людьми, соціальними групами, на яких звернена ця діяльність ... Паблик рилейшнз є важливою частиною державної управлінської діяльності і покликана, забезпечити взаєморозуміння між людьми, що складають керуючі і керовану підсистеми, а також процес їхнього функціонування» [25, стор. 236].
Третю групу, мабуть, саму численну, складають визначення зв'язків із громадськістю як специфічної функції керування або функції менеджменту. Сюди відносяться визначення, що належать найбільш авторитетним теоретикам і практикам цієї сфери, а також представникам ведучих наукових і освітніх шкіл.
«Паблик рилейшнз - це особлива функція керування, що сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння і співробітництва між організацією і її громадськістю; сприяє рішенню різних проблем і задач; допомагає керівництву організації бути інформованим про суспільну думку і вчасно реагувати на нього; визначає і робить упор на головній задачі керівництва компанії - служити інтересам громадськості; допомагає керівництву бути готовим до будь-яких змін і використовувати їхній по можливості найбільше ефективно, виконуючи роль "системи раннього оповіщення" про небезпеці, допомагає справитися з небажаними тенденціями; використовує дослідження і відкрите, засноване на етичних нормах спілкування як основні засоби діяльності» [8, стор. 39]
Цікаво те, що Сэм Блэк, приводячи це велике визначення у своїх книгах, віддає авторство тільки одному членові дослідницького колективу - його лідерові докторові Рексу Харлоу із Сан-Франциско, що насправді лише узагальнив результати дослідження своїх колег [5, стор. 13].
Американський підручник по журналістиці М. Менчера трактує наш феномен так: «Паблик рилейшнз - це функція менеджменту, що оцінює відносини громадськості, ідентифікує політику і дії індивіда або організації із суспільними інтересами і реалізує програму дій для знаходження суспільного розуміння і сприйняття» [44, стор. 347].
Президент Української асоціації паблик рилейшнз, автор ряду солідних книг, Георгій Почепцов трактує паблик рилейшнз як «науку про керування суспільною думкою» або як «менеджмент комунікацій» [28, стор. 8,20].
Четверта група визначень трактує паблик рилейшнз не як функцію менеджменту, а як власне керування або менеджмент (менеджмент комунікацій), і є найменш однорідної,
Яку ж з дефініцій зв'язків із громадськістю визнати найбільш вдалої і точної, найбільшою мірою відповідної сутності і змістові цього комплексного феномена?
По справедливому зауваженню Каплана, «значення терміна є внутрісімейною справою його різних змістів і використань».
Підіб'ємо короткий підсумок усьому вищесказаному. PR - це:
- наука, що вивчає закономірності комунікаційної взаємодії між організацією і середовищем;
- теорія і метод досягнення в суспільстві згоди з приводу призначення і діяльності організації;
- конкретний перелік практичних форм діяльності;
- функція керування процесами формування навколо організації сприятливого социоорганизационного простору;
- механізм і соціальна технологія адаптації цілей і соціальної ідеології організації до минаючим у суспільстві змінам;
- мистецтво формування доброзичливої суспільної думки і привабливого соціального іміджу організації.
Незважаючи на розмаїтість визначень, дослідники сходяться в одному: діяльність у сфері зв'язків із громадськістю є частина процесів керування комунікацією між організацією і її цільовою аудиторією – громадськістю.
Аналізуючи зміст визначень паблик рилейшнз, доцільно зіставити них з різними по формальному позначенню, але фактично пересічними з ними по ряду моментів поняттями.
Одним з таких понять є «лобізм». Первісне слово lobby означало коридор, куди члени англійського парламенту виходили для прогулянок або голосування; людей у кулуарах, що обробляють членів парламенту або конгресу на користь того або іншого законопроекту. Стали називати лобістами. У 19 столітті в США термін «лобіювання» почав означати покупку голосів за гроші в коридорах конгресу.
Сьогодні закулісний підкуп – лише частина даного явища, у цілому ж сучасний лобізм – багатоступінчастий процес, що включає систему аргументації і механізм підготовки і прийняття нормативних актів на користь тих або інших соціально-політичних сил. Однак у всіх випадках мова тут йде про просування інтересів через органи державної влади.
Ще один, що не має росіянина еквівалента, але широко відомий на Заході термін advocacy (від advocate - «відстоювання, підтримка, пропаганда поглядів і інтересів») також означає просування інтересів. Але на відміну від lobby мова йде про просування інтересів не тільки через органи державної влади, але і через будь-які інші структури: вітчизняні і міжнародні громадські організації, комерційні фірми, політичні партії, впливові особистості і т.д., тобто поняття advocacy більш широке в порівнянні з lobby.
Відмінність PR від lobby і advocacy - у ще більшій широті поняття. До суб'єктів PR відносяться вже і власний персонал, і маса населення, що має відношення до деякого профілю діяльності. Що ж стосується діяльності безпосередньої, то вона полягає не тільки просуванні визначеного інтересу, але й у підготовці ґрунту, додаткових умов для нього.
Не можна залишити без уваги і таку схожу пару, як PR і реклама.
Подібність між ними виражається в тім, що в період розробки інформаційних кампаній РR-фирмы і рекламні агентства використовують аналогічні етапи і методики, що мають метою визначити цільові аудиторії і сформулювати основні повідомлення. Надалі для проведення цих повідомлень застосовується великий набір однакових інструментів, головний з яких - засобу масової інформації. Але отут і починаються розходження:
• Якщо основний механізм реклами - це платне використання газетних площ і ефірного часу для розміщення інформації клієнта, то задача РR-специалиста - домогтися того, щоб вихідна від клієнта інформація розміщалася винятково за рахунок своєї актуальності як для самих журналістів, так і для їхніх читачів, глядачів і слухачів. .
• Якщо реклама - це відкрито оплачувані продавцем товару або послуги відносини між ним і покупцем, що мають до того ж формальні ознаки (наприклад, рубрику «Реклама») і регульовані спеціальним законом (у вітчизняній ситуації це Закон РФ «Про рекламу»), то зв'язку з громадськістю формалізовані значно менше. У той час як реклама піддається облікові і контролеві в плані охоплення й отриманого ефекту, діяльність по зв'язках із громадськістю не так легко, по-перше, розпізнати, а по-друге, вимірити на предмет ефективності.
• Наступне розходження полягає в тім, що якщо реклама - це обмежена в часі й обсязі кампанія по вкиданню в суспільний простір визначених доз «гарних новин», те механізм PR більш тонкий і орієнтований на побудову безперервних взаємин з різними суспільними групами, причому по самих різних приводах, у тому числі негативного характеру. [12]

Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ. Кризовий ПР.
2.1 НЛП і кризовий ПР.
Ключова ідея НЛП - це моделювання, тобто формалізація вдалого креативного досвіду і дроблення його на такі алгоритми, що могли б бути повторені іншими фахівцями. Для того, щоб щось сказати про аварійний PR, для початку необхідно ввести систему понять або, як говорять у НЛП, мова опису, що дозволить перетворити проблемний простір у ресурсне. Подивившись на проблему крізь призму даної системи понять, починаємо бачити, почувати і розуміти, що потрібно робити, і ситуація з панічної стає керованою. Тому введемо кілька понять. Існує три види PR : стратегічний, тактичн і аварійний. Під стратегічним PR мається через діяльність по формуванню суспільної думки, зв'язаного зі стратегічними планами фірми. У багатьох фірм немає ні місії, ні хоча б стратегічного плану розвитку. Про цьому мало хто задумується, більшість у кращому випадку займається тактичним PR, тобто формуванням визначеної системи цінностей у цільових груп, зв'язаних з тактичними маркетинговими задачами або окремими проектами фірми.
Аварійний PR застосовується у важких для фірми ситуаціях. Перший тип ситуацій - це стирання наслідків якогось нещасного випадку, що може нанести шкода репутації фірми або зменшити її прибуток в окремий момент часу. Другий тип ситуацій коли під погрозою знаходиться саме існування фірми. Про цей тип ситуацій ми і будемо говорити.
Дуже важливо на першому кроці виділити цільові групи. Існує п'ять видів цільових груп: це клієнти фірми, партнери й інвестори, співробітники, преса і влада. У залежності від складності ситуації негативні явища, зв'язані з кризою довіри, спостерігаються в одній або декількох цільових групах. Якщо ситуація надзвичайна, то у всіх п'ятьох. Необхідно виділити ще трьох гравців: керівництво фірми, відділ PR і имиджмейкеры.
З'ясуємо, що керівництво фірми збирається робити для виходу з кризової ситуації. Після цього використовується набір прийомів, що у НЛП називається рефреминг або переформування. Він дозволяє виникле протиріччя, що приводить до ментального зрушення, що перетворює проблемну ситуацію в ресурсну. Тобто, у ситуації з'являються до цього сховані позитивні якості, і тоді вона стає керованої і перспективною. У такий же спосіб підсилюється і переводиться в дохідливу форму те, що збирається робити керівництво фірми. Усе це зводиться в один або кілька документів. Далі вибираються PR-засоби, за допомогою яких ці ідеї будуть донесені до тієї або іншої цільової групи.
Техніки НЛП необхідні в кризових ситуаціях.
Виділимо три техніків. Перша техніка - збір інформації про психологічні особливості сприйняття і стан аудиторії або партнера по переговорам. Друга техніка - приєднання. Це уміння входити в психологічний контакт і вселяти довіру. І третє, це уміння переформовувати думка. От три ключових техніки, що необхідні завжди, і без яких зовсім неможливо діяти в критичних ситуаціях.

2.1 Інформаційна робота в кризових ситуаціях.
Класик PR Сэм Блякнув виділяв два види криз з погляду теорії: відоме невідом і невідом невідоме.

Перший вид кризи зв'язаний з характером бізнесу. Авіакомпанії завжди повинні остерігатися аварій літаків, хімічні заводи- витоку шкідливих речовин, редакції газет хвилі спростувань і судових позовів. До такої кризи легше підготуватися, оскільки він передбачуваний.
Другий вид криз абсолютно непередбачений. Наприклад, зловмисник виготовив бомбу, знявши технологію з інтернету. Громадськість починає обвинувачувати провайдерів.
Проблема збереження репутації фірми в екстремальних умовах- одна з найбільш складних у теорії і практиці інформаційної роботи.
Перший вид кризи зв'язаний з характером бізнесу. Авіакомпанії завжди повинні остерігатися аварій літаків, хімічні заводи- витоку шкідливих речовин, редакції газет хвилі спростувань і судових позовів. До такої кризи легше підготуватися, оскільки він передбачуваний.
Два золоті правила, що вивела і довела Робін Кін, один з найбільш авторитетного фахівця в області кризових ситуацій.
1. КРИЗА ДАЄ НОВУ ЕНЕРГІЮ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ. Зрозуміло, тільки за умови грамотної роботи під час кризової ситуації.
2. ДО КРИЗИ ТРЕБА БУТИ ГОТОВИМ ЗАВЖДИ. Якщо команда в принципі готова до якої-небудь кризової ситуації, то вона в силах справитися з будь-який, навіть абсолютно непередбаченої. Це підтвердив досвід вищезгаданого кафе, власник якого розглядав можливість кризи через неякісні продукти.
Основні принципи роботи в умовах кризи. У різних авторів такі принципи трохи розходяться, хоча усі єдині в деяких позицій, а саме:
У КРИЗІ РІЗКО ЗРОСТАЄ РОЛЬ ПЕРШОЇ ОСОБИ, але його заяви і коментарі повинні бути продуманими і професійними.
(Як негатив- приклад із книги Р.Кін про менеджера, що намагався утекти від репортера, що проходив повз офіс. У результаті журналіст зацікавивши таким неадекватним поводженням знайомого бізнесмена почав розслідування і фірма прийшла до краху).
ОПЕРАТИВНІСТЬ ПОСТАЧАНЬ ІНФОРМАЦІЇ ЖУРНАЛІСТАМ.
Ідеальна працююча під час кризи прес-служба – це група фахівців, що працює на випередженні. Якщо вона не може дати зараз точну й оперативну інформацію або коментар, служба чітко пояснює, коли буде даний такий матеріал.
Тут головне – не розбудити в журналістів бажання шукати інформацію самостійно, не дати приводові засумніватися в правдивості наданої інформації.
Щоб прив'язати журналістів до прес-служби, важливо допомагати їм одержувати потрібні коментарі перших осіб, відео кадри та інші матеріали.
ВИБІР КОМУНІКАЦІЙНИХ КАНАЛІВ.
При погрозі кризи не можна знижувати обсяг інформації про фірму в СМИ. Інакше це буде відразу сприйнятий як вірний симптом прийдешнього банкрутства.
При введенні в інформаційний простір кризової інформації бажано використовувати ті ж канали, що й у звичайному режимі роботи. Як виключення, додаткові канали, можливо, листівки, звертання.
ХАРАКТЕР ІНФОРМАЦІЇ.
Потрібно шукати нестандартні ходи. «Відчувши запах смаженого, не говорите про їжу». Треба уникати самого слова криза. Точно так само недоречні шапкозакидательские звертання.
КЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ В УМОВАХ КРИЗИ
1.Превентивні дії
Фахівця з комунікацій повинне цікавити те, що в результаті деякого прецеденту структура, для якої він працює, попадає в центр не завжди доброзичливої уваги СМИ й інших зовнішніх цільових аудиторій - акціонерів, політиків, громадських організацій, що проживає поблизу населення.
Відповідно, з цими цільовими групами (а не з пожежею, розлитою нафтою, захопленими заручниками й ін.) і варто працювати PR-фахівцеві – причому, винятково в напрямку оптимальної інтерпретації подій, що відбуваються навколо кризи, і наступного інформаційного впливу на їхнє сприйняття людьми.
Чи коштує в цьому зв'язку взагалі порушувати питання превентивних діях прес (PR) служби по відношенню потенційній кризі? Зрозуміло, так. Мова йде тут про підготовку наступних блоків:
МАТЕРІАЛИ, що підтверджують високу соціально-економічну відповідальність і дієздатність організації в цілому і її керівників
(те, що буде видаватися журналістам «для зведення»);
СПІКЕРИ (ті, хто зможе негайно коментувати кризову ситуацію);
МОДУЛІ письмових і усних заяв (зміст усіх кризових випадків прогнозувати неможливо, але скласти структуру тексту, здатного найбільш сприятливим образом уплинути на суспільне
свідомість, – задача здійсненна);
КОМУНІКАЦІЇ (через які пріоритетні і доступні канали може бути оперативно вкинута потрібна інформація).
2.Дифференция груп і рели заклик
Для кого призначена ця інформація? Для масових СМИ і місцевої громадськості, яких наше НП цікавить переважно як ілюстрація існуючого соціально-економічного тла. Але клієнтів і акціонерів хвилює зовсім інше: а що тепер буде відбуватися з
їхніми акціями і доходами? Агентів, що працюють з акціями, турбує і зовсім інший аспект: як далі діяти на ринку, яку рекламну і цінову політику вести?
А влада роздумує про те, підтримувати нас або, навпроти, «топити». Виходить, потрібно випускати не один універсальний прес-реліз, а три, п'ять, десять інформаційних матеріалів різної форми і змісту.
А тепер зробимо акцент на черговому досить істотному
моменті: антикризовий характер усієї виробленої інформації забезпечується аж ніяк не тільки її конкретністю і диференціацією, але доведенням до свідомості цільових аудиторій і міцним закріпленням у ньому
чітких тез: створені антикризовий комітет або інше формування для
захисту інтересів потерпілих, прийняті необхідні рішення, виконання і гласність роботи з яких жорстко відслідковуються; запропонований проект, що передбачає значні поліпшення; з цього приводу організовані спеціальні суспільні заходи; видатні діячі висловилися в підтримку компанії, рядові громадяни, широкі шари громадськості також висловилися в підтримку компанії, існують аналітичні розробки, що вказують на процес нормалізації; плани компанії на перспективу істотно обновлені, діють програми підтримки потерпілих.

Розділ 3. Приклади впливу кризового ПР на діяльність заводів
3.1 ВАТ Лозовский ковальсько-механічний завод (ЛКМЗ)
ВАТ Лозовский ковальсько-механічний завод (ЛКМЗ) – унікальний комплекс по обробці металів давленим і гарячим штампуванням. Це єдине подібне виробництво в галузі у всім колишньому СРСР і практично що не має аналогів у Європі. Могутня виробнича база ВАТ «ЛКМЗ» забезпечує замкнутий цикл ковальського, механоскладального, зварювального, інструментального, ремонтного, енергетичного виробництва.
Історична довідка
Лозовской ковальсько-механічний завод (Харківська область, м.Лозова) створювався в 1963р. як завод «Центрокуз» для забезпечення горячештампованными заготівлями Харківської групи заводів тракторного і сільськогосподарського машинобудування. З простої ковальської цеху-філії Харківського тракторного заводу, розширюючи профіль і освоюючи нові напрямки, завод став багатофункціональним ковальсько-механічним підприємством.
1994 м: на базі заводу створене ВАТ «ЛКМЗ».
2002м: на підприємство прийшов інвестор – АТ «Українська промислова енергетична компанія» (АТ «У.П.Э.К.»).
2002м: ТОВ «Упэк-агротехимпэкс» (з 2003 р. ТОВ «Упэк-агротех») - офіційний дистрибьютор ВАТ «Лозовский ковальсько-механічний завод» з ексклюзивними правами на продаж усієї продукції.
2003 р.: на ЛКМЗ почата процедура санації, розроблено кілька інвестиційних проектів.
2004 м: площа заводу - 111 гектарів
кількість працівників - близько 3000 чоловік
планований обсяг продажів - 178.585 тис. грн.
Основні види продукції

• Повний спектр ковальсько-штампувального устаткування з використанням передових технологій, автоматичні лінії і комплексно-механізовані цехи дозволяють випускати гарячі штамповані заготівлі складної форми і підвищеної точності.
• Ведучі мости для тракторів сімейства Т-150 усіх модифікацій Харківського тракторного заводу, мости до автобусів ЛАЗ, мости для фронтальних навантажувачів і снегопогрузчиков заводу «Ударник», навантажувачів ВАТ «Донецький екскаватор», гірничо-шахтних машин, активно освоюється виробництво мостів автобусних для підприємств ТД «Русавтопром».
• Головні і карданні передачі, конічні передачі з круговими зубами, каретки ходової системи, колісні редуктори, начіпні і тяглово-зчіпні пристрої, а також запасні частини до них.
• У номенклатуру продукції, що випускається, також входить почвообрабатывающая техніка, пружинні борони і культиватори лемешно-дисковые.
Конкурентні переваги ЛКМЗ
• У СНД - у першій десятці по якості штампувань (менш 1%).
• По співвідношенню ціна-якість продукції підприємство-лідер на ринку України.
• Ряд номенклатури штампування, по якій підприємство є монополістом в Україні.
• Єдиний постачальник мостів на конвеєр ВАТ «ХТЗ».
• Виробництво різноманітного асортименту запасних частин до Т-150 усіх модифікацій Харківського тракторного заводу,
• Мости до автобусів ЛАЗ, тролейбусам, мости для фронтальних навантажувачів і снегопогрузчиков заводу «Ударник», навантажувачів ВАТ «Донецький екскаватор», гірничо-шахтних машин.
• Універсальність, технологічність, висока якість і економічність почвообрабатывающей техніки, що робить ЛКМЗ, дозволяє конкурувати з закордонними аналогами.
Стратегічні напрямки розвитку підприємства
Освоєння ведучих мостів з головної гипоидной передачею і колесно-ступичной групи для автобусів середнього і великого класу ВАТ «Львівський автомобільний завод», ВАТ«Черкаський автобус», і підприємств корпорації «Русавтобуспром»: ВАТ «Павловский автобус», ТОВ «Ликинский автобус», ВАТ «Курганський автобусний завод», ВАТ «Голицинский автобусний завод». Два автобуси з досвідченими зразками мостів проходять іспиту на російських дорогах.
• Створена колективом ВАТ «ЛКМЗ» новинка вітчизняної почвообрабатывающей техніки, виробництво якої запатентоване в Україні, Росії Казахстану, – агрегат причіпного гидрофицированного бороновального – ЗПГ-24, ЗПГ-15. Цей високопродуктивний агрегат виконує відразу кілька операцій без застосування додаткових людських і матеріальних ресурсів, заощаджує час і гроші сільгоспвиробника, сприяє одержанню екологічно чистого врожаю .
• Випуска «ЛКМЗ» культиватор лемешно-дисковый КЛД-3.0, (а тепер вже і КЛД-2.0) не уступає закордонним культиваторам «Смарагд», а по економічності, економії вкладених засобів, по якості не має аналогів і тому для вітчизняного аграрія є дуже коштовним агрегатом.
• Окремий перспективний напрямок - виробництво кілець підшипників локомотивної і вагонної групи для АТ «Харп» (Харківський підшипниковий завод) і корпорації «SKF».
• Сертифікація продукції в найближчому майбутньому дасть можливість виробництва штампування для виробників пасажирського залізничного транспорту СНД і зарубіжжя.
Головний стратегічний проект 2004 року -
зернозбиральні комбайни «Єнісей», виробництво яких почато на ТОВ «Лозовской комбайновий завод», розташованого на площадках ЛКМЗ.
ТОВ «Україно-російське підприємство «Лозовской комбайновий завод» при технічному сприянні Красноярського заводу комбайнів розробило комплексну Програму виробництва нового українського комбайна на базі російського самохідного зернозбирального комбайна «Єнісей-950». З березня 2004 р. ЛКЗ приступив до реалізації четвертого етапу Програми – серійній зборці комбайнів, у яких частка українських комплектуючих буде складати більш 50%.
ЛКМЗ виготовляє для «Єнісею» мости коліс, розглядається також випуск коробки передач. Лозовский ковальсько-механічний завод ставить перед собою ряд серйозних задач, рішення яких дозволить вийти заводові на принципово нові ринки і стать лідером сільськогосподарського машинобудування.
ХАРКІВ, 31 березня. /Володимир Фоменко - Укрінформ/. До підготовки виробництва для виконання замовлення "Укрзалізниці" приступив ВАТ "Лозовской ковальсько-механічний завод" у Харківській області. Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Українській промислово-енергетичній компанії ("У.П.Э.К."), що є основним акціонером підприємства.
За підтримкою "У.П.Э.К." на заводі вирішено освоїти випуск полотнин кришок люків залізничних піввагонів, у яких гостро бідують залізничники. Потужності вагоноремонтних заводів "Укрзалізниці" постійно стримує недолік таких виробів, тому на 2004 рік визначена потреба у виготовленні полотнин у кількості 20 тис. штук. Вже в травні поточного року в УДЦ "Укрспецвагон" буде відправлена досвідчена партія виробів з Лозової.
Лозовской ковальсько-механічний завод є унікальним комплексом по обробці металів тиском і гарячим штампуванням. Підприємство виготовляє тракторні комплекти, вузли, агрегати для Харківського тракторного заводу, Львівського автобусного заводу, Могилевского заводу дорожніх машин (Бєларусь). На підприємстві працює більш 3 тис. чоловік. Загальний обсяг продажів тільки по сільгоспмашинобудуванню планується в 2004 року в розмірі близько 170 млн гривень.
"У.П.Э.К." контролює також такі підприємства, як АТ "Харківський підшипниковий завод", АТ "Харвест", АТ "Харківський електротехнічний завод "Электромаш", Лозовской комбайновий завод. Загальний обсяг продукції на підприємствах компанії, офіс якої знаходиться в Харкові, складає більш 700 млн гривень у рік.
у результаті реструктуризації в оао "лозовской ковальсько-механічний завод" створені площі для освоєння виробництва нових видів техніки для аграрників
ХАРКІВ, 15 грудня. /Володимир Фоменко- Укрінформ/. У результаті реструктуризації виробництва у ВАТ "Лозовской ковальсько-механічний завод" (ВАТ "ЛКМЗ, місто Лозова Харківської області) створені площі для освоєння випуску нових видів техніки для аграрників. Як з'ясував кореспондент Укрінформу у відділі маркетингу підприємства, на площах, що звільнилися, колишнього корпуса малих серій встановлене універсальне устаткування, підібрані висококваліфіковані кадри. По розрахунках маркетологов, тепер можна буде в короткий термін освоювати випуск машин, агрегатів, зварених металоконструкцій. Зараз тут готується виробництво борони дискової важкої БДТ-3,0 (ширина захоплення 3 м), агрегатируемой із тракторами Т-150, ДО-701, ХТЗ-120, також культиватора лемешно-дискового КЛД-6,0 (ширина захоплення 6 м), агрегатируемого з тракторами ДО-701, Case, Jon Deer.
ВАТ "Лозовской ковальсько-механічний завод" ("ЛКМЗ") - одне з найбільших підприємств українського сільгоспмашинобудування. Підприємство має унікальний комплекс по обробці металів тиском і гарячим штампуванням. Завод виготовляє тракторні комплекти, вузли, агрегати для ХТЗ, Львівського автобусного заводу, Могилевского заводу дорожніх машин (Бєларусь). Виробництво не має аналогів навіть у Європі. Завод виробляє деталі для ковальського, механоскладального, зварювального, інструментального виробництва, енергетики, комплектації ремонтного устаткування, освоює нову лінію виробництва - мости, вузли й агрегати для автобусів. На підприємстві працює більш 3 тис. чоловік. У 2004 році планується обсяг продажів на суму 178.585 тис. грн.
Основним акціонером "ЛКМЗ" є ВАТ "Українська промислова енергетична компанія" (Харків).
У червні поточного року на ВАТ "ЛКМЗ" зібрано 214 тракторокомплектов для ХТЗ (Харківського тракторного заводу).
Лозовский ковальсько-механічний завод, що працює в режимі санації, цього року працює так, що кожен новий місяць приносить нові успіхи. Як повідомляє керуючий санацією ВАТ "ЛКМЗ" Христофоров Василь Михайлович, виробництво товарної продукції піднялося до рівня десятилітньої давнини. Причому ріст обсягів виробництва виміряється не одиницями, а десятками, а те і сотнями відсотків. Така тенденція в роботі заводу збереглася й у червні - протягом місяця на ВАТ "ЛКМЗ" зібране 214 тракторокомплектов для ХТЗ (Харківського тракторного заводу). За півріччя виготовлено 1107 тракторокомплектов, що на 111 відсотків більше, ніж у 2003 році. Більш високі цього року і показники росту обсягів випуску ковальської продукції: відштамповано більш 900 тонн заготівель. Таким чином, випуск штампувань збільшився в три рази. Темпи росту в ковальському виробництві протягом останніх двох років тримаються на рівні 150 відсотків.
Значно збільшилися обсяги виробництва мостів усіх модифікацій. Якщо торік у середньому виготовлялося 270 мостів на місяць, то в поточному році - на 70 % більше. На окремих ділянках завантаження устаткування наближається до 100 відсотків, унаслідок чого керівництво планує відновити двозмінний режим роботи.
Довідка. ВАТ "Лозовский ковальсько-механічний завод" (ВАТ "ЛКМЗ") - одне з найбільших підприємств України і СНД, що має 40-літній досвід ковальського виробництва. ЛКМЗ поставляє вузли і деталі на конвеєр Харківського тракторного заводу. Для вітчизняного сельхозпотребителя завод виготовляє запасні частини до Т-150, сільгосптехніку нового покоління, запасні частини до неї, знаряддя сільськогосподарського призначення й іншу продукцію - усього більш 200 найменувань. Завод освоює нові види мостів і розширює асортимент кувань, у тому числі для автотракторної техніки.

3.2 ХТЗ
ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВАТ «ХТЗ» НА 2001 РІК :
1) збільшити обсяг виробництва згідно разработного плану;
2) збільшити виробництво тракторів BF6M1013E фірми «Дойц АГ» і їхнього постачання виробникам сільськогосподарської продукції, у тому числі на умовах лізингу за засоби Державного лізингового фонду;
3) для забезпечення стійкої реалізації проводити постійну роботу по стримуванню цін на продукцію заводу за рахунок зниження цін на продукцію заводу за рахунок зниження власних витрат на виробництво і зниження цін прдукции заводів –постачальників ;
4) забезпечити одержання прибутку, необхідної для розвитку виробництва й освоєння нових тракторів, змісту об'єктів соціальної сфери;
5) активізувати роботу служби маркетингу по нових ринках збуту продукції ВАТ «ХТЗ» як на україні , так і за її межами ;
6) продовжити роботу з реструктуризації виробництва і керування згідно затвердженого плану;
7) продовжити роботу з оптимізації основних фондів заводу і, у першу чергу, устаткування.
Після розпаду Радянського Союзу практично всі підприємства виявилися в складних умовах. Старі налаженые зв'язку постачання сировини і збуту продукції виявилися розірвані. Щоб вийти з цього положення треба було застосування нової системи керування, що володіє інноваційною, конкурентною і підприємницькою реакціями на зміни в зовнішнім середовищі.
Такою системою є стратегічне керування, що включає вибір, розробку і реалізацію стратегії організації, а також керування стратегічними проблемами.
Звичайно стратегія розробляється на кілька років вперед і конкретизується в різного роду проектах , програмах, планах, практичних діях і реалізується в процесі їхнього виконання. Значні витрати праці і часу багатьох людей, необхідні для створення стратегії організації, не дозволяють її часто змінювати або серйозно коректувати, тому вона формулюється в досить загальних вираженнях.
Проте, найчастіше, як усередині організації, так і поза нею з'являються нові обставини, що у кнцепцию стратегії не укладаються. Вони можуть, наприклад, відкрити нові напрямки діяльності або змусити відмовитися від старих; сприяти розвиткові організації або, навпаки, сповільнити його. Для того щоб не змінювати в зв'язку з цим стратегію як таку, організація може мтавить і реалізовувати стратегічні задачі, при необхідності що доповнюють і удосконалюють неї. У той же час , якщо ситуація міняється докорінно, стратегію приходиться обновляти теж.
При формулюванні стратегічних задач враховуються такі обставини, як можливість наближення з їхньою допомогою до головної мети організації, якщо від руху до неї довелося в тім або іншому ступені відступити, рішення декількох додаткових проблем, одержання найбільшої вигоди або запобігання збитку.
Звичайно організація має не одну, а кілька стратегій на усі випадки життя. Головна з них – генеральна стратегія, що відбиває способи здійснення місії організації. Для особливих випадків розробляються спеціальні стратегії , наприклад, стратегія поводження у випадку поводження у випадку наближення банкрутства. Однак основними робітниками є так називані функціональні, котрі відбивають шляхи досягнення специфічних цілей організації, що коштують перед її окремими підрозділами і службами.
Кожна функціональна стратегія має визначений об'єкт, на який вона спрямована. Якщо об'єкт являє собою щось ціле, не розділене на окремі частини, то говорять про концентровану стратегію. Якщо такий поділ існує й у задачу стратегії входить забезпечення незалежного розвитку окремих частин на основі збереження взаємодопомоги і взаимоподдержки, мова йде про диверсифицированной стратегії.
Існує ряд основних факторів, що впливають на вибір стратегії будь-якої організації і додають їй специфічні властивості.
Насамперед, як уже відзначалося, стратегія визначається місією організації , а тому повиннао коректуватися відповідно до її перегляду, що відбуває в результаті зміни суспільних пріоритетів і потреб, що виражаються в першу чергу через попит на її продукцію і послуги.
Найбільшою мірою . як вважається, на стратегію впливають ті реалізовані в основному на ринку конкурентні переваги, який організація володіє у своїй сфері діяльності в порівнянні з іншими. Мова йде, наприклад, про високу якість продукції і послуг, їхній відповідності суспільними запитами, низьких витратах ит.п.
Важливим фактором, що визначає стратегію стратегію організації, є характер продукції, що випускається, особливості її збуту, послепродажного обслуговування, ринки і їхні границі. Стратегія визначається й організаційними факторами, серед яких виділяється внутрішня структура і її очікувані зміни, система керування, розвиток процесів інтеграції і диференціації.
У чималому ступені стратегія залежить від наявних в організації ресурсів – матеріальних , фінансових, інформаційних , кадрових. Чим вони більше, тим масштабніше може бути не тільки поточна діяльність, але й інвестиції в майбутні проекти.
Велику роль у формуванні стратеги грає потенціал розвитку організації, удосконалювання її діяльності і розширення масштабів, росту ділової активності , інновацій.
Нарешті, істотним фактором, що визначає стратегію організації вважають культуру і компетентність керування , рівень домагань і заповзятливості її керівництва, здатність останнього до лідерства, внутрішній клімат у колективі.
Крім цих моментів на стратегію впливає також ступінь ризикованості діяльності організації, рівень підготовки і досвіду кадрів, залежність організації проводити самостійну лінію у всіх областях робить стратегиюб олее гнучкої, що добре пристосовується до вимог часу й обставин, вільної від вантажу колишніх традицій і умов.
При розробці і виборі стратегії одержують відповіді на такі питання : які відбулися зміни й у чому складаються измененения в зовнішнім середовищі; у якому напрямку повинн рпзвиваться товарна політика організації; у якому напрямку повинний йти розвиток організації. При розробці стратегій необхідно мати у виді , що нові стратегії повинні відповідати накопиченому потенціалові фірми. На розробку стратегії крім потенціалу організації впливає ряд факторів, серед яких найважливішими є : місія і мети організації, стан ринку, конкурентні переваги, організаційна культура, продукція, кваліфікація або компетенція керівників верхнього рівня, фінансові можливості, потреби в інвестиціях.
Розробка стратегії – це складний і тривалий процес. Починаючи його , організації, як правило, мають слабке представлення про ситуації, з яким зштовхнуться, і про шляхи рішення проблеми. Остаточний стратегічний вибір є результатом рекурсивного повернення, безперервного, тривалого процесу обліку й аналізу численних динамічних факторів.
Основними етапами є : насамперед визначення місії і мети підприємства, потім – стратегічний аналіз , вироблення стратегії й альтернатив, вибір стратегії , реалізація і контроль.
У виборі стратегії підприємства величезну роль грає система планів. Система планів служить формою матеріалізації планової діяльності організації, але не головним її результатом. Головним є визначення цілей, стратегій, програм, розподіл ресурсів, що дозволяє організації у всеозброєнні зустріти майбутні зміни. А ці зміни служать змістовним результатом стратегічного планированияи можуть включати плани НИР, диверсифікованості продукції , згортання і ліквідацію нерентабельних виробництв. На малюнку представлена концептуальна система планів, що повинна розробляти організація в умовах ринкової економіки.
Основна передумова, що лежить в основі структуризації системи планів, відбиває висновок теорії керування – «закон необхідної розмаїтості» , відповідно до якого складна система вимагає складного керуючого механізму. Іншими словами , система планів повинна бути приблизно така ж складної, як сама організація і зовнішні фактори, що повинні бути в ній відбиті. Як видно зі схеми на малюнку в сучасній організації повинні розроблятися 4 групи взаємозалежних планів:
1. Основні напрямки діяльності, головним змістом яких є стратегія на доступне для огляду майбутнє – 10-15 років, іноді і більш.
2. Плани розвитку організації на термін від1 року до 5 років. З позицій стратегічного планування найважливішим змістом їх служать перспективи удосконалювання виробництва, перехід до випуску нового покоління продукції, нової технології.
3. Тактичні плани, що регламентують поточну діяльність організації
4. Програми і плани-проекти, що носять цільовий характер : розробка нової продукції і технології, зниження витрат на виробництво, економія енергоресурсів, проникнення на нові ринки й ін.
Перші дві групи планів є основним продуктом стратегічного планування. Ці плани повинні в наступному трансформуватися в тактичні і плани-проекти, оскільки вони можуть бути реалізовані лише через них. До того ж проекти служать обґрунтуванням обраних на більш ранніх стадіях стратегій розвитку організації. Отже, тактичні плани і проекти також частково входять у систему стратегічного планування
Основні напрямки діяльності. Цей план ще називають стратегічним. Він є вершиною системи планів тому, що характеризує основне призначення організації, її мети і стратегії. Цей план служить орієнтиром для всіх інших планів. Одночасно він служить і обмеженням припринятии рішень щодо основних напрямків діяльності (продуктів і послуг) і ринків.
План розвитку організації. Він визначає заходи, що необхідні для створення нових поколінь продуктів і послуг, більш чітко окреслює шляхи виходу на нові позиції, визначені в «основних напрямках діяльності» . План розвитку дає відповідь на питання : Які умови на товари і послуги організації очікуються ? Які умови і клімат необхідно створити усередині організації , щоб полегшити створення нових видів продукції і виявлення нових видів продукції і послуг ?
План розвитку служить орієнтиром для розробки плану диверсифікованості, що характеризує створення нових видів продукції. Послуг і ринків, покликаних доповнити або замінити продукцію, що випускається; ліквідаційного плану, що показує від какихх елементів організація повинна звільнитися (від продуктів , послуг, власності або структурних підрозділів); плану НИР, у якому відбиті заходи щодо розробки нових товарів і технологічних процесів з урахуванням існуючого попиту або нових ринків для вже произодимых товарів і послуг. План НИР торкається всіх елементів організації – продукти , ринки, фінанси і керування.
Тактичні плани. Ці плани також називають «планами поточної діяльності» або «планами прибутку». Вони орієнтовані на ті заходи, за допомогою яких товари, що випускаються, і послуги виробляються і надходять на існуючі ринки. Плани поточної діяльності підкріплюються планами для кожної функціональної зони : збут, фінанси, виробництво, закупівлі ит.д. Ці плани тісно ув'язані зі стратегічним планом, хоча і не є його частиною
Тут важливо також підкреслити , що в умовах переходу до ринкової економіки істотно міняються структура тактичних планів, принципи х розробки і пріоритети основних розділів.
Тому в дипломному проекті в якості одного з напрямків вибору стратегії підприємства нами буде аналізуватися існуюче бізнес-планування , його достоїнства, недоліки і перспективи розвитку
В даний час в Україні бурхливо протікає процес формування й удосконалювання роботи діючих підприємств різних форм власності. Важливою задачею є залучення інвестицій, у тому числі і закордонних . Для цього необхідно аргументоване, ретельно обґрунтоване оформлення пропозицій, що вимагають капіталовкладень.
Бізнес – план сьогодні – не просто модне слово. Це офіційний документ , що є одним з основних інструментів по добуванню грошей. У західних ділових колах цей документ іноді просто називають - «угода».
Бізнес – план є принципово новим для нашої економіки документом. У традиційному для вітчизняного планування техніко-економічному обґрунтуванні економічної ефективності проекту приділялося усього кілька сторінок тексту. Цього було цілком достатньо в умовах централізовано планованої економіки , де інвестором виступав держбюджет, а своєрідним маркетингом займався Госснаб. На відміну від техніко-економічного обґрунтування бізнес – план детально характеризує всі основні аспекти майбутнього підприємства, аналізує проблеми , з якими воно може зштовхнутися , а також визначає способи рішення цих проблем.
Основні рекомендації в підготовці бізнес – плану – це стислість, тобто виклад тільки самого головного по кожнім розділі плану; приступність у вивченні і розумінні, тобто бізнес – план повинний бути зрозумілий широкому колу людей , а не тільки фахівцям. І не буяти технічними подробицями. Він також повинний бути переконливим , лаконічним, будити інтерес у партнера.
Важливе значення має структура бізнес – плану, що являє собою досить складний документ, що включає в себе опис компанії, її потенціалу, оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища бізнесу, конкретні дані про розвиток фірми. Хоча зовні бізнес – плани можуть відрізнятися друг від друга, склад їхнього розділів залишається практично незмінним, а саме : короткий зміст (резюме), характеристика галузі , опис компанії і вироблених нею продуктів і послуг, дослідження й аналіз ринку, плани маркетингу, організаційний , виробничий і фінансовий плани, а також оцінка можливих рисів і страхування. Така структура бізнес – плану сформувалася в процесі багаторічної практики їхнього застосування за рубежем і на дійсний момент вважається оптимальною.
Питанням розробки бізнес – планів присвячена велика кількість закордонної і вітчизняної літератури, однак , це не означає , що існують єдині ,жорстко встановлені стандарти. Виконуючи процедури планування, фахівець оперує набором «сухих» даних , однак сам процес планування – опис шляхи перетворення ідеї у відчутну реальність, вимагає поряд з високою компетенцією , творчих здібностей і в першу чергу тому , що кожен проект своєму роді унікальний. Іншими словами , бізнес - план скоріше твір мистецтва. Незважаючи на те , що творчий початок дійсно є важливим для процесу планування , існують основні принципи , що є досить загальними для розроблювачів бізнес планів незалежно від країни і галузі економіки , і відповідно до яких визначається структура бізнес – плану.
На Харківському тракторному заводі вже 6 років займаються бізнес – плануванням на відміну від існуючої раніше командно – адміністративної системи. Тому основною метою спеціального аналізу буде вивчення існуючої системи бізнес – планування на підприємстві , його структури і змісти.
У 2001 році ВАТ «ХТЗ» намічено випустити товарної продукції на суму 356 000 тис. грн., у тому числі тракторів різних модифікацій класу 3 – 4 т.е. і тракторів малої потужності 3000 шт., запчастин до них на 45 000 грн., кооперованих постачань на 16 000 тис. грн., ТНП – на 1500 тис. грн.
Плановий обсяг товарної продукції перевищує звіт 2000 р. у 1.5 рази по тракторах усіх модифікацій – у 1.54 рази , запчастинам – у 1.31 рази по кооперації – у 1.14 рази , ТНП – у 1.03 рази.
У загальному обсязі продукції, що випускається, основна номенклатура – трактори і запчастини до них – складають 94,0 %.
Випуск тракторів у 2001 році забезпечує потреба ринку на 15 – 20 %.
Продукція, що випускається, має гарантійний термін обслуговування – 1 рік.
Для оперативного відновлення тракторів, що вийшли з ладу , що знаходяться на гарантії , підприємство має опорні бази на Україні, у Росії і Білорусії.
Характеристика продукції, що випускається, ринків збуту , конкурентів приведена в розділі II.
У 2001 році постачання продукції по основних регіонах збуту розподіляється в такий спосіб : Україна – 89,3 %, країни СНД – 7,4 %, далеке зарубіжжя – 3,3%.
Запланований випуск товарної продукції в 2001 році забезпечить збільшення завантаження потужностей заводу в 1.6 рази в порівнянні з 2000 роком.
У 2001 р. намічено збільшити в 3 рази , до рівня 2000 року, випуск нових тракторів ХТЗ – 17021, оснащених двигуном BF16М1013Е німецької фірми «Дойц АГ» і каркасною кабіною.
Для виробництва продукції в обсязі 356 000 тис грн. необхідні наступні ресурси:
- матеріали 39132 тис. грн.
- покупні вироби 166176 тис. .грн.
- енергоресурси 40180 тис.грн.
- чисельність ППП 11685 чіл.
- фонд оплати праці 28453 тис.грн.
Розрахункова рентабельність товарної продукції складе 7,7 %. Обсяг реалізованої продукції запланований у розмірі 356000 грн, балансовий прибуток – 24250 тис.грн.
У розпорядженні підприємства залишається прибуток (після погашення частини перевитрати попереднього років) у сумі 21300 тис.грн. Цей прибуток забезпечує потреби заводу на 72 %.
Виторг від реалізації з ПДВ у 2000 році планується в сумі 424926 тис.грн., у тому числі 39,3 % реалізації передбачається здійснити по бартері і взаємозалікові.
Витрати на виробництво продукції з ПДВ 376250 тис. грн. Сума податків із усіх джерел складає всего 39009 тис.грн., у тому числі :
- ПДВ 24426 тис.грн.
- податок на прибуток тис.грн.
- податок на землю 2950 тис. грн.
-інші податки і відрахування, вклю-
чаемые в собівартість продукції 9933 тис.грн.
- відрахування 10 % амортфонда 1700 тис.грн.
У розпорядження підприємства залишається 21300 тис. грн. прибутку. З амортфонда планується використовувати 2853 тис.грн на придбання основних фондів.
Залишок коштів на 1.01.2002 р. складе 25065 тис грн., у тому числі амортфонд – 25065 тис.грн.
Таблиця 3.1 – Розрахунок руху грошових коштів на 2001 рік
Найменування Сума, тис.грн
1 Залишок засобів на 1.01.2001 м (амортизація) 12618
2 Надходження засобів від реалізації продукції з ПДВ
Усього
У тому числі :
2.1 промисловості
з неї на внутрішньому ринку
на зовнішньому ринку
2.2 торгівлі
З загальної суми надходжень ПДВ
424926
424850
413100
11750
76
68850
3 Експлуатаційні витрати усього ( із ПДВ):
У тому числі:
3.1 по продукції промисловості
з неї
сировина і матеріали
комплектуючі
у т.ч. фірми «Дойц»
энергоуслуги
зарплата з нарахуваннями
інші грошові витрати
3.2 по торгівлі
з загальної суми ПДВ 349317
347981
46958
203845
76746
42806
29406
14966
1336
44424
4 Податки і відрахування усього
У тому числі:
ПДВ
Податок на прибуток
Податок на землю
Податки і відрахування, що включаються в собівартість продукції
Відрахування 10 % від амортфонда 39009
24426
-
2950
9933
1700
5 Залишок засобів до розподілу усього (стор.1 + стор.2 – стор.3 – стор.4):
У тому числі :
Прибутку
Амортфонда
49218
21300
27918
6 Расходованиек засобів усього :
У тому числі
Прибутку
амортфонда 24153
21300
2853
7 Залишок засобів на 1.01.2001 р. усього ( стор.5 – стор.6) :
У тому числі
Прибутку
Амортфонда 25065
-
25065
Таблиця 3.2 ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗАВОДУ ЗА 2000 рік
2000 рік Темп до 1999 м
1. ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ ( у діючих цінах, тис. грн) 170977 100,2
Реалізована продукція, тис.грн. 191253
Трактори усього, шт. 1945 88,8
У т.ч. : типу Т-150, шт. 992 52,1
Т-2511, шт. 137 210,8
ХТЗ – 120, шт. 156 76,1
ХТЗ – 180 , шт. 1 50,0
ХТЗ – 17021, шт. 599 46,1
Запасні частини 31739 104,3
Кооперовані постачання, тис. грн. 12302 106,9
У т.ч. : паливні насоси 2775 111,9
ТНП в оптових цінах 1750 88,3
ТНП у відпускних цінах 2027
У т.ч. : замки всі 113984 94,1
АОГВ 296 226,0
Распредвал - -
Важіль клапана - -
Т-012 3 13,0
Сталеве лиття, т 11234 101,7
Чавунне лиття, т 6291 109,2
Гарячі штампування, т 2701 104,2
Таблиця 3.3 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ :
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВО – ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ :
Грудень 1999 рік 11380 чіл.
2000 рік 11579 чіл.
Среднесписочная чисельність усього персоналу :
Грудень 1999 рік 12910 чіл.
2000 рік 13115 чіл.
Динаміка середньої зарплати ППП із ФМП у 2000 році :
Січень 124
Лютий 140
Березень 150
Квітень 155
Травень 151
Червень 143
Липень 159
Август 153
Вересень 162
Жовтень 156
Листопад 153
Грудень 171
2000 рік 151
Таблиця 3.4 ВАРТІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗА 2000 РІК :
Реалізація 191253 тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції 179319 тис.грн.
Рентабельність реалізованої продукції 6,7 %
У тому числі :
Трактори типу Т – 150 10,5 %
Трактори ХТЗ – 120 1,1 %
Трактори ХТЗ – 2511 15,6 %
Запчастини до тракторів 15,0 %
ТНП 23,6 %
Кооперація 21,0 5
Таблиця 3.5
На 1.01.2000 м На 1.01.2001 м
Балансовий прибуток , тис.грн 18504 4893
У тому числі
Платежі в бюджет 12655 470
Прибуток у розпір. Підприємства 5849 1967
Витрата власних засобів 5849 1967
У тому числі
Фонд матеріального виробництва 186,5 492
Фонд матеріального заохочення 4464,3 539
Фонд соціального розвитку 4198,2 936
Питома витрата енергоносіїв на 1 грн. товарної продукції в 1998 році склав 14.1 % , що на 0,1 % нижче рівня 1997 року.
Таблиця 3.6
На 1.01.2000 м На 1.01.2001 м
Дебіторська заборгованість 16548 тис. грн. 45683 тис. грн.
Кредиторська заборгованість 86432 тис. грн. 97161 тис. грн.
Таблиця 3.7
Постачання на експорт 2000 рік 1999 рік
Поставлено продукції усього (тис.грн) 9700 12561
У тому числі
У країни СНД
У країни далекого зарубіжжя і Балтії 2200 3775
Трактори усього (шт.) 148 67
З них по країнах
Росія 86 22
Латвія 3 1
Азейбарджан - 6
Болгарія 30 8
Німеччина - 12
Китай - 10
Киргизія - 4
Уругвай 12 3
Бєларусь 3 1
Запчастини
У країни СНД (тис. грн.) 651,0 1005,7
У країни далекого зарубіжжя (тис дол.) 123,5 85,1
Основною продукцією , що випускається ВАТ « ХТЗ», є трактори класу 3-4 т.с., трактори малої потужності, мини трактори, призначені для виконання різних видів сільськогосподарських робіт - дорожньо-будівельних, трелювальних, транспортних – у фермерських господарствах , запчастині до них, товари народного споживання, продукція металургійного переділу.
Споживачами продукції є підприємства АПК, промислові підприємства, дорожно – будівельні організації, фермерські господарства і приватні особи.
Основним конкурентом заводу по гусеничних тракторах є Волгоградський тракторний завод, по колісних тракторах класу
3 т.с. у країнах СНД конкурентів немає.
За 1995 – 98 роки зроблене і поставлено 9225 тракторів , з них на експорт – 1428 тракторів або 15,5 %. У тому числі постачання на експорт по роках : 1996 р. – 2,6%, 1997 р. – 20,2 %, 1998 р. - 6,8%, 1999 р., - 3,4%.
Виходячи з існуючого парку тракторів і з огляду на термін їхньої служби, щорічна потреба в тракторах класу 3 т.с. складе 25 – 30 тис.шт., у тому числі по україні – 15,9 тис.шт.. Потреба в тракторах малої потужності і мини тракторах по україні складе 1 – 2 тис.шт..
З огляду на низьку платоспроможність с/г споживачів , передбачуваний прогноз продажів у 2000 році складе близько 20 % потреби.
З загального обьема реалізації постачання на експорт у 2000 році складуть 10,7 %.
Продукція, що випускається заводом, має гарантійний термін обслуговування відповідно до технічних умов ( по тракторах 1 рік, але не більш 1500 моточасов).
У реальній експлуатації в даний час у країнах СНД знаходяться близько 400 тис. тракторів виробництва ХТЗ.
За станом на 1 січня 2001 року в експлуатації на гарантії заводу знаходиться 1917 тракторів , у тому числі
Т150/150Д 457 шт;
Т150 до 685 шт;
ХТЗ3120/121 206 шт;
Т156 148 шт;
ХТЗ 180/200 23 шт;
ХТЗ 17021 398 шт;
Для оперативного відновлення гарантійних тракторів, що вийшли з ладу, виробництва ХТЗ , а також виконання інших робіт у зонах їхньої експлуатації діє 20 опорних баз заводу ( в Україні – 15 , Росії – 4 , Бєларусі – 1) і 4 технико – комерческих центри, створених по угодах з підприємствами із системи Агропрома.
Опорні бази укомплектовані кваліфікованими фахівцями, що мають великий виробничий досвід і технічну підготовку.
На опорних базах і в технико – комерційних центрах створений резервний фонд запасних частин . вузлів і агрегатів, достатніх для оперативного відновлення тракторів по механізмах шасі.
Виявлені відмовлення по вузлах і агрегатам шасі на гарантійних тракторах усуваються фахівцями опорних баз , в основному безпосередньо в господарствах протягом 5 днів.
Значне місце в діяльності заводу зайняло сервісне обслуговування тракторів ХТЗ – 17021 з німецьким двигуном «Дойц» , що забезпечило на цих тракторах наробіток у середньому понад 1500 моточасов, виключивши при цьому навіть мінімальні простої.
Спільна робота заводу з підприємством АПК забезпечує вивчення й облік попиту споживачів на техніку, що випускається, ефективну і кваліфіковану експлуатацію тракторів , зниження витрат на експлуатацію, ремонт і обслуговування.
У 2000 році планується проведення наступних рекламних заходів :
1. Розміщення реклами про продукцію ВАТ «ХТЗ» у періодичній пресі , на телебаченні :
- журнал «Техніка АПК»;
- журнал «Пропозиция»;
- журнал «Техніка для села», Росія;
- газета «Сільські звістки»;
- обласні газети вчасно проведення обласних виставок;
- відновлення інформації про продукцію ВАТ «ХТЗ» у мережі Інтернет;
- випуск відеороликів про нові зразки продукції заводу на телебаченні;
2. Відновлення рекламних щитів на території району і міста.
3. Випуск рекламних проспектів для забезпечення роботи виставок і розсилання потенційним покупцям;
4. Участь у высавках :
- «Агро 2000», м Київ, з Чубинское;
- Виставки по областях України ( Крим, Одеська, Вінницька, Кіровоградська, запорізька й ін.);
- Виставки в Росії ( Краснодар, Ростов, Ставрополь, Воронеж);
- Виставка в Кишиневі.
Таблиця 3.8– Планований випуск товарної продукції в 2000 р.
Найменування Ед.изм. 2000 рік План Темп росту до 1999 р.
Товарна продукція в діючих цінах Тис.грн 356000
У порівнянних цінах на 1.01.99 м Тис.грн 261000 149,9
Трактори усього Шт. 3000 154,2
У тому числі
Типу Т – 150 Шт 790 79,6
Типу ХТЗ – 120/121, ХТЗ-16131 Шт 260 136,8
ХТЗ17021(із двигуном «Дойц») Шт 1800 У 3 рази
Типу ХТЗ – 2511 Шт 70 51,1
ХТЗ – 6020 Шт 30
ХТЗ – 3510 Шт 50
Запасні частини Тис.грн 45000 130,8
Кооперація Тис.грн 16000 113,8
ТНП в оптових цінах Тис.грн 1500 102,7
З приведеної таблиці видно , що нові модифікації тракторів складають 2140 штук, або 71,3 % загальної кількості запланованих до випуску тракторів.
Відповідно до росту обсягів виробництва збільшується потреба в продукції металургійного переділу.
На 1.01.2001 р. потужності по випуску тракторів типу Т – 150 складають 15000 штук, у т.ч. гусеничних – 5000 штук, колісних – 10000 штук, по мини тракторам – 3000 штук.
У 2001 році використання потужностей по тракторах типу Т – 150 понизиться на 19,7 %. Крім тракторів типу Т – 150 на цих потужностях будуть виготовлені трактори ХТЗ – 17021, ХТЗ – 17121, ХТЗ – 17221, ХТЗ – 120/121, ХТЗ – 16131 у кількості 2060 штук. З урахуванням додаткового завантаження використання потужностей складе 19,0 % тобто в 1,6 рази вище , ніж у 2000 р.
Контроль якості продукції на заводі здійснюється на усіх стадіях її виготовлення, починаючи від вхідного контролю матеріалів, що надходять, і комплектуючих виробів і закінчується контролем комплектності виробів безпосередньо перед відвантаженням їхнім споживачам силами відділу контролю якості.
На всі , що випускаються серійно , трактори маються сертифікати відповідності технічним умовам і вимогам безпеки , у тому числі по тракторах Т – 150, ХТЗ – 17021, ХТЗ – 17121, ХТЗ – 17221, ХТЗ – 120/121, ХТЗ – 16131.
За станом на 1 січня 2001року в експлуатації на гарантії заводу знаходиться 2175 тракторів , у т.ч. типу Т – 150 - 1158 шт., типу ХТЗ – 121/161 – 190 шт., типу ХТЗ – 170 – 624 шт., типу ХТЗ – 25 Ф – 202 шт., ХТЗ – 180Р – 1 шт.
У 1999 році заводом проводилися роботи з підвищення якості продукції, що випускається. Було впроваджено 23 конструкторско – технологічні заходи , передбачених наказом по заводу № 1.
У результаті здійснення в 2000 році організаційно технічних заходів у 1,8 рази знизилася кількість рекламацій у порівнянні з 1999 роком.
З метою подальшого підвищення якості і надійності тракторів, що випускаються, у 2001 році передбачається :
• Продовжити спільну роботу з заводами – суміжниками по забезпеченню постачання комплектуючих виробів необхідного рівня якості, усуненню виявлених дефектів у більш стиснутий термін;
• Забезпечити виробництво ХТЗ і заводів – суміжників металлопрокатом передбачених НТД марок і профілів, якісними і формувальними матеріалами для ливарного виробництва, гумовотехнічними виробами з фторкаучука і светоозоностойкой гуми;
• Розробити і впровадити додаткові організаційно – технічні заходи щодо усунення причин дефектів, що виявляються;
• Здійснити заходу для зміцненню технологічної дисципліни;
• Провести уточнення діючих стандартів і розробити відсутні стандарти підприємства відповідно до вимог міжнародної системи якості ИСО 9000 і стандартів України, сертифікувати систему якості.
Розглядаючи діяльність підприємств ЛКМЗ і ХТЗ можна зробити висновок:
1. Дані підприємства активно використовують технологію кризового ПР у своїй діяльності;
2. Технологія кризового ПР дозволяє підвищити ефективність діяльності даних підприємств;
3. Технологія аварійного ПР вимагає высококвалифицированых фахівців з ПР;
4. ПР вимагає досить багато засобів для впровадження технології в життя, не кожне підприємство може дозволити використовувати дану технологію у своїй діяльності;
5. Некоректное использовани ПР технологій може привести до збільшення кризи.

ВИСНОВОК
Отже, public relations є інструментом маркетингових комунікацій, поряд з рекламою, стимулюванням збуту, прямим маркетингом, особистим продажем, упакуванням сувенірами і спонсорством.
Визначальною умовою становлення і розвитку нового соціального інституту зв'язків із громадськістю було формування демократичних основ суспільства, закріплення цивільних прав людини, створення рівноправних можливостей у реалізації потенціалу людини. Принцип гуманного індивідуалізму до прав і воль людини в умовах демократії вимагав особливого відношення до суспільства, змушуючи інститути політичної, економічної, державної діяльності шукати опору з боку широких шарів населення. Розвиток і удосконалювання вільного підприємництва, вільного ринку з'явилося тим благодатним ґрунтом, на якій почали проростати потреби в системі public relations.
Історія вітчизняних зв'язків із громадськістю нараховує ледве більш десяти років. Більшість дослідників сходяться в думці, PR – діяльність зародилася в Росії наприкінці 80-х років, а як самостійна форма ділової активності кристалізується в другій половині 1990 – початку 1991 року.
PR - це:
- наука, що вивчає закономірності комунікаційної взаємодії між організацією і середовищем;
- теорія і метод досягнення в суспільстві згоди з приводу призначення і діяльності організації;
- конкретний перелік практичних форм діяльності;
- функція керування процесами формування навколо організації сприятливого социоорганизационного простору;
- механізм і соціальна технологія адаптації цілей і соціальної ідеології організації до мина


Другие работы по теме: