Contribution to International Economy

  • ДІЄСЛОВА ГОВОРІННЯ
ДІЄСЛОВА ГОВОРІННЯ
Зміст
Вступ
РОЗДІЛ 1. Поняття дієслова.
1.1. Характеристики дієслова.
1.2. Лексичне значення дієслів
РОЗДІЛ 2. Дієслова говоріння
2.1. Дієслова говоріння і їхній переклад
2.2. Підбір дієслів комунікації
Висновок
Список використаної літератури

Вступ
Предметом вивчення даної курсової роботи є особливості дієслів у цілому і дієслів говоріння, або як їх ще називають, дієслів комунікації зокрема.
Сучасна епоха є “епохою семантики” (Ю.Д. Апресян), центральне місце якої серед інших лінгвістичних дисциплін зумовлюється основною функцією мови – бути засобом кодування та декодування певної інформації. Починаючи з 60-х років значення дієслів мовлення докладно розглянуто та проаналізовано в роботах Дж.Л. Остіна (1962), В.П. Бахтіної (1963), Л.М. Васильєва (1971), Т.П. Ломтєва (1972), А. Вежбицької (1972), Дж.Р. Серля (1976), З.В. Нічман (1980), І.М. Кобозєвої (1985), М.Я. Гловинської (1993) та ін. Семантика дієслів мовлення викликає значний інтерес тому, що денотатом є найважливіша складова мовленнєвої діяльності – акт вимовляння. Крім того, значення дієслова містить інформацію про суб’єкт говоріння, його комунікативний намір, про адресата, спосіб здійснення та інші характеристики мовленнєвого акту.
Дієсловом називається частина мови, що позначає дію або стан предмета або особи.
В англійській мові ознакою дієслова в невизначеній формі (інфінітиві) є частка to.
За значенням дієслова діляться на значеннєві й службові.
Значеннєві дієслова мають самостійне значення, виражають дія або стан:
Lomonosov as a poet and scientist played a great role in the formation of the Russian literary language.- Як поет і вчений Ломоносов зіграв величезну роль у створенні російської літературної мови.
Службові дієслова не мають самостійного значення й уживаються для утворення складних форм дієслова або складеного присудка. Вони є відмінюваним елементом присудка й у його формах виражається особа, число й час. До них ставляться:
1. Дієслова-зв'язки to be бути, to become ставати, to remain залишатися, to grow ставати, to get, to turn ставати, to look виглядати, to keep зберігатися.
Every man is the maker of his own fortune.- Кожен людина-творець своєї долі.
2. Допоміжні дієслова to be, to do, to have, to let, shall, will (should, would):
The kitchen was supplied with every convenience, and there was even a bath-room, a luxury the Gerhardts had never enjoyed before.
На кухні були всі зручності; була навіть ванна кімната- розкіш, який Герхардты ніколи дотепер не володіли.
3. Модальні дієслова can, may, must, ought, need:
He that would eat the fruit must climb the tree. - Хто любить фрукти, повинен влізти на дерево (щоб зірвати). (Любиш качатися - люби й саночки возити.)
Дієслова говоріння такі як to speak, to talk, to say, to tell та інші мають багато лексичних значень і граматичних категорій. Нашим завданням буде систематизувати наші знання, що стосується дієслів взагалі й дієслів говоріння зокрема.
Ми виділимо такі групи дієслів комунікації як прості дієслова без емоційного фарбування, прості дієслова з емоційним фарбуванням, фразові дієслова й ідіоматичні еквіваленти дієслів говоріння.

РОЗДІЛ 1. Поняття дієслова.
1.1. Характеристики дієслова.
Граматичне значення дієслова. Ю. С. Маслов визначає дієслово як частина мови, що виражає граматичне значення дії, тобто ознаки динамічного, що протікає в часі. Граматичне значення дії розуміється широко: це не тільки діяльність у власному змісті цього слова, але й стан і простий вказівка на те, що даний предмет існує, що він ставиться до певного класу предметів (осіб): A chair is a piece of furniture. He wrote a letter. He will soon recover. Важливо те, що дієслово передає ознаку не статично, не як приписуване предмету (особі) властивість, а як ознака, що обов'язково протікає в якомусь тимчасовому (хоча б і необмеженому) відрізку. Ця ознака - не відвернена назва дії; так називані особисті (Finite) форми дієслова завжди передають дія як вихідне від якогось агента, тому синтаксична функція особистих форм дієслова однозначна: вони завжди є присудком речення. [17; 75]
Словозмінна система дієслова різноманітніше, ніж у інших частин мови; вона включає не тільки звичайний для флективних мов синтетичний спосіб, тобто приєднання формантів до основи, але й аналітичні форми. Слід зазначити, що дієслово — єдина частина мови, що має аналітичні форми; вище ми привели причини, по яких представляється невиправданим погляд на сполучення іменника з артиклем і на сполучення прикметника з more, most як на аналітичні форми.
Морфологічна класифікація дієслів. Всі англійські дієслова підрозділяються на дві нерівні групи на підставі певних морфологічних властивостей, а саме: по способі утворення форм минулого часу й дієприкметника другого.
Найбільш численна група — стандартні дієслова, що утворять зазначені форми (основні форми) шляхом додатка Дентального суфікса, що має три фонетичних варіанти, залежно від кінцевого звуку основи: /d/ після дзвінкого приголосного або голосного — saved /seivd/, echoed /'ekoud/; / t / після глухого приголосного — looked /lukt/ й /id/ після дентального — loaded /'loudid/. На листі цей суфікс має одну форму -ed. [12; 25]
Вторую групу утворять дієслова нестандартні, що розпадаються на безліч підгруп. Вони утворять основні форми чергуванням кореневого голосного, іноді з додатком дентального суфікса. Це - непродуктивний спосіб, і дієслова, що є, новотворами або романськими запозиченнями, тобто з'явилися в мові в среднеанглийский період або пізніше, належать до стандартного типу, за незначними виключеннями. Однак нестандартна група стійка, навіть незважаючи на те, що ряд нестандартних дієслів перейшов у стандартний тип.
Особливу групу становлять дієслова незмінні: to put, to let, to hit, to cast.
У підгрупі, звичайно називаної «змішаної», чергування голосного комбінується з додатком дентального суфікса: to keep — kept — kept, to weep — wept — wept.
Дієслово буття утворить претерит суплетивно: am — is — are; was — were.
Функціональна класифікація дієслів. Під функціональною класифікацією тут розуміється класифікація дієслів по їхній здатності виступати в тім або іншому типі присудка Ця здатність безпосередньо випливає зі ступеня лексичної повнозначності дієслова. Дієслова знаменні - це дієслова, лексично повноцінні, що самостійно виражають ту або іншу дію або стан. Дієслова службові - це дієслова, функція яких у складі присудків є чисто граматичною.
Службові дієслова підрозділяються на допоміжні й зв'язкові. Допоміжні дієслова беруть участь в аналітичній формі дієслова як чисто граматичний компонент; їхня лексична семантика зовсім втрачена, і тому вони можуть сполучатися з такими знаменними дієсловами, лексична семантика яких суперечила б семантиці допоміжного дієслова, якби остання якось проявлялося: порівн. I have lost my umbrella, де дієслово to lose був би неможливий у сполученні з have Саме повна втрата допоміжними дієсловами лексичної семантики обумовлює те положення, що є основною ознакою аналітичної форми — відсутність синтаксичних від носінь між компонентами форми.
Другим підкласом службових дієслів є дієслова зв'язки. Їхня граматична функція складається, по визначенню А. І. Смірницького, у вказівці на зв'язок предмета (явища) з якою-небудь його ознакою. Отже, дієслово-зв'язка функціонує як самостійна синтаксична одиниця. Дієслова зв'язки також виступають зі знебарвленою лексичною семантикою але остання якоюсь мірою відбита в характері переданої ними зв'язку. Дієслова to be, to keep позначають збереження ознаки дієслова to become, to get, to turn — його зміна.
Модальні дієслова передають відношення агента до дії це відношення — можливість, повинність і т.п. — є їхнім граматичним значенням. Чи можна розглядати це значення як лексичне, залишається неясним. Не виключено, що тут має місце злиття граматичного й лексичного в семантиці переданого ними відносини.
Модальні дієслова мають збиткову парадигму. Зовсім відсутні в них категорії особи й числа, рудиментарно представлені в повнозначних дієсловах; не всі модальні дієслова мають форми минулого часу. Форми майбутнього в них відсутні; значення майбутнього передається описовими зворотами.
Службові дієслова здатні також бути функцією дієслів-заступників або репрезентантів.
Видовий характер дієслова. Видовий характер дієслова — це залежне граматичне значення, що поєднує дієслова по відношенню позначуваного ними дії до межі. Дієслова підрозділяються на цій підставі на граничні, неграничні й дієслова двоїстого видового характеру. Граничні дієслова — це дієслова, що позначають таку дію, що по досягненні межі не може тривати: межа ставить бар'єр, дію вичерпало себе. Такі дієслова, наприклад, to arrive, to bring, to catch, to break, to discover; неможливо продовжувати прибувати (to arrive), після того як прибуття відбулося; неможливо продовжувати ловити після того, як те, що ловили і т.д. Неграничні дієслова не містять семантики межі в позначуваному ними дії; межа може мислитися як поставлений ззовні, обумовлений позамовною реальністю, але не що як випливає із семантики дієслова: to sleep, to live, to belong, to enjoy. Зрозуміло, всі позначувані наведеними дієсловами дії рано або пізно закінчуються, але не в силу внутрішньої межі. Група неграничних нечисленна. Вона включає дієслова, що позначають статичне відношення як об'єктивного, так і суб'єктивного порядку, а також дієслова положення в просторі: to consist, to be, to love, to stand, to lie і т.п.
Між цими двома групами перебуває численна група дієслів двоїстого характеру, здатних виступати в тім або Іншому значенні, залежно від контексту: to laugh, to feel, to move, to walk, to look:
Then, from the first court, Crawford walked smoothly into view. (Snow) The rain swept his face and he moved away quickly. (R. Williams) - граничне значення;
He mould have to walk the five miles north. (R. Williams) ... the long road into the town. Nothing moved along it, except the bare trees in the wind. (R. Williams) - неграничне значення.
Основними факторами контексту, що сприяють реалізації того або іншого значення, є обставини, а також наявність однорідного присудка, вираженого граничним або неграничним дієсловом.
Як при всіх семантичних і семантико-граматичних класифікаціях, границі між групами нестійкі. Неграничне дієслово в деяких умовах контексту може виражати граничне значення; але граничні дієслова, як правило, не втрачають значення внутрішньої межі. [12; 29]
Граматичні категорії дієслова. Англійське дієслово має дуже розвинену систему видочасових форм, протиставлення дійсного й страдального стану, протиставлення дійсного, розповідного й наказового способів. Це основні дієслівні категорії, що охоплюють всю систему дієслова в цілому. Крім того, існують залишкові, збиткові форми особи й числа; чи можна віднести їх до категорій, питання спірний, тому що вони не представляють собою системного ряду форм (наприклад, у претеріті дієслів, за винятком дієслова to be 'бути', ці форми взагалі відсутні).
Всі зазначені категорії діють у межах особистих форм. Але існують, крім того, неособисті форми, - дієприкметник, герундій, інфінітив, - особливі функції, що мають, і передавальні інші відносини, чим особисті форми.
Систематизований контекст. Інваріантне значення форми випливає з відношення позначуваної дії до крапки відліку й виявляється в мінімальному контексті, що включає тільки головні члени речення й, можливо, доповнення перше. Варіанти значення виникають тільки при наявності певного типу контексту, звичайно обставинних членів речення, що ми назвемо систематизованим контекстом. Те або інше варіантне значення буває обумовлене тільки певним характерним для нього систематизованим контекстом і не реагує на інші види контексту. Так, тимчасова віднесеність дії в реченні I dine with ту sister, де дієслово передає звичніше дію в сфері сьогодення, може бути змінена додаванням обставини часу, що вказує на майбутнє: Tomorrow I dine with my sister. Ніякий інший контекст, наприклад обставини місця, вказівка причини й так Далі, не створює даного варіанта: I dine with my sister at home.; I dine with my sister because she likes it ... Обставина майбутнього часу функціонує тут як систематизований контекст.
Прекрасним прикладом систематизованого контексту є широко відомий приклад німецького лінгвіста Дейчбейна: I always buy it at the same shop. Дейчбейн затверджує на підставі цього приклада, що презенс основного розряду (Indefinite) має закладене в нього значення повторності. Однак у наведеному прикладі значення багаторазовості створюється обставиною always й, до відомого ступеня, визначенням same.

1.2. Лексичне значення дієслів
У даній курсовій роботі центральне місце займають так називані дієслова говоріння (або комунікації). У даному розділі ми розглянемо лексичне значення дієслів, акцентуючи свою увагу, насамперед, на розглянутій нами групі дієслів.
Значеннєві компоненти, що входять у лексичне значення дієслів мовлення, можна розділити на дві групи - ті, що зберігають інформаційну цінність при перформативному уживанні, і ті, що гублять неї. Термін «перформативність» з'явився в теорії мовних актів, зокрема вперше в Дж. Остіна, що застосовували його стосовно таких висловлень, які виступають не тільки як дескрипції деяких дій, але й самі є діями.
До першої групи ставляться наступні види компонентів:
1) компоненти, що вказують на іллокутивну ціль говоріння.
У тлумаченнях дієслів виступають звичайно у формі підрядні мети. Наприклад: I inform you that повідомляю тобі, щоб ти знав...?.
2) компоненти, що вказують на розходження в статусі або положенні мовця й слухаючого.
Ціль спонукати слухаючого до здійснення певної дії може бути виражена спонукальним нахиленням, напр., Come here! Однак далеко не завжди байдуже, на якій підставі мовець очікує від слухаючого виконання необхідної дії. Уживаючи перформативний зачин I order you, що говорить додатково до значення спонукання виражає той зміст, що дія повинне бути виконане в силу того, що відповідно до займаному їм положенню мовець має влада контролювати дії слухаючого, а вживаючи зачин I ask you, що говорить додатково до спонукання виражає зміст, що виконання необхідної дії залежить від волі самого слухаючого
3) компоненти, що вказують на те, яким образом сам акт висловлення зачіпає інтереси учасників спілкування. [10; 115]
Так, у порівнянні з висловленням I didn’t read this book висловлення I confess, I didn’t read this book подає слухаючу інформацію про те, що повідомляючи деякий факт про себе, що говорить діє простивши своїх же інтересів.
4) компоненти, що вказують на відношення даного акту мовлення до іншому дискурсу.
Так, починаючи своє висловлення вступ I’m telling you again, що говорить нагадує слухаючий про те, що те ж саме він уже говорив раніше, а починаючи з as a response, він інформує слухаючого, що той повинен сприймати те, що піде, як реакцію на свою мовну дію. Таким способом мовець полегшує слухаюче розуміння того, як співвідносяться дане висловлення й те, що було висловлено раніше. Це стає особливо важливим, коли дане висловлення потрібно зв'язати за змістом з тим, що не перебуває з ним у безпосереднім сусідстві. У діалозі відповідь на питання майже ніколи не починається з I answer you. Але, якщо питання й відповідь на нього розділені іншими висловленнями, то поява такого префікса стає доцільним.
5) компоненти - інтенсифікатори
Перформативність дієслів типу to bag може бути пояснена не тільки наявністю в значенні to bag (благати) компонента типу 2, але й наявністю в ньому семи - інтенсифікатора. Вищий ступінь бажаності для мовець виконання слухаючої необхідної дії, безумовно, належить до числа інформаційно коштовних "додаткових змістів".
Крім зазначених значеннєвих компонентів, що виявляють у тлумаченнях цілого ряду перформативних дієслів мовлення, існують окремі компоненти, що виправдують перформативне вживання індивідуальних перформативних дієслів. Наприклад, компонент 'знав це раніше, але міг забути' у значенні нагадувати або 'X уважає, що люди не впевнені в істинності P' у значенні заявляти.
Отже, перформативність деяких дієслів мовлення порозумівається їхньою здатністю повідомляти завдяки своєму лексичному значенню інформацію про деякі аспекти комунікативного акту, що не може бути безпосередньо виведена зі змісту пропозициональної частини висловлення.
Перейдемо до другої групи значеннєвих компонентів у значенні дієслів мовлення - тих, які при перформативному уживанні виявилися б явно надлишковими, що не додають нічого нового до тієї інформації, що адресат витягає з висловлення без додаткової її експлікації мовцям у складі перформативній формули:
1) компоненти, що вказують на ті або інші фізичні властивості говоріння: гучність, темп, виразність і т.п., напр. Murmur - 'говорити тихо, невиразно').
2) компоненти, що вказують на те, що в ході говоріння було вимовлено конкретне язикове вираження або одне із закритого списку виражень, використовуваних звичайно для досягнення певної мети в певних ситуаціях або приналежних до певного семантичного типу (напр. thank - 'вимовляти подяка', call - 'вимовляти ім'я людини з метою залучити його увага', а також to echo, counsel, criticize, curse й ін.
3) компоненти, що відбивають пропозиціональний зміст позначуваного мовного акту, наприклад: to hurry тобто людина спонукує іншого робити що-небудь швидше.
Уживання подібних дієслів у якості перформативного префікса при відповідної пропозиції було б коммунікативно невиправдане, тому що вся передана інформація виявилася б надлишкової, наприклад: He hurried them: “Hurry up!”.
Ще одна причина відсутності перформативного вживання в дієслова мовлення, для якого таке вживання в принципі не виключено, посилання в його лексичному значенні на проголошення певного регламентованого тексту. Так, якщо to promise позначає мовну дію, у якому форма мовного добутку є вільної, те близький до нього за змістом дієслово to swear позначає дію, що має ту ж ціль, що й в обіцянки - зв'язати себе зобов'язанням, але при цьому обмеження, що має, на форму вимовного тексту.
Розглянуті вище причини в переважній більшості випадків дозволяють виходячи з лексичного значення дієслова правильно пророчити, чи володіє він ознакою перформативності, а також пророчити, у якому ступені перформативне вживання характерно для даного дієслова. І хоча є невеликий залишок, непояснений дією розглянутих факторів (напр., неясно, чому дієслово to let, що задовольняє умовам 1 й 2, є в найкращому разі сумнівним перформативом, це не стільки свідчення незалежності ознаки перформативності дієслова від структури його лексичного значення, скільки повинне бути пояснене дією якихось інших, не понятих поки до кінця факторів.

РОЗДІЛ 2. Дієслова говоріння
2.1. Дієслова говоріння і їхній переклад
Існують різні дієслова говоріння, які умовно можна розділити на кілька груп. Почнемо з дієслів, які ми віднесли до групи простих дієслів, не сущих емоційної фарбування й не мають при собі граматичних доповнень.
Speak дієсл.; прош. вр. - spoke, вуст. - spake; прич. прош. вр. - spoken
1) говорити, розмовляти; висловлюватися, виражатися, виражати свою думку
to speak bluntly, candidly, frankly - говорити різко, відкрито, відверто
to speak correctly - говорити правильно
to speak loudly - говорити голосно
to speak politely - чемно розмовляти
to speak quietly, softly - говорити спокійно, м'яко
to speak rudely - грубо розмовляти
English is spoken here. - Тут говорять англійською мовою.
2) сказати; висловлювати(ся); озиватися (про)
to speak ill / evil of smb. - погано озиватися про ком-л.
3) виголошувати промову, виступати (на зборах)
The King spoke from the throne; his speech had been composed by himself. (Macaulay) — Король виголошував промову, сидячи на троні; вона була складена їм самим.
4) говорити, свідчити; робити твердження
It was admitted that the ancients spoke from justifiable data. - Було визнано, що древні робили твердження, ґрунтуючись на надійних даних.
5) а) видавати характерний звук, звучати (про музичні інструменти, знаряддя), "вести бесіду"
б) мор. окликати; переговорюватися з іншим судном (за допомогою гудків, сигналів і т.д.)
6) спец. робити речення руки й серця, пропонувати руку й серце
I think you may speak now, Frank - she is very fond of you. (Trollope) — Думаю, Франк, тепер ти можеш зробити речення - ти їй дуже подобаєшся.
7) юр. бути дійсним, законним; набувати чинності
A will now speaks from the death of testator. - Тепер, після смерті заповідача, заповіт набуває чинності.
8) а) просити (про)
to speak for instant remedy - попросити ліки, що дають негайно лікування
б) замовити, ангажировать, пред'явити права (на щось)
The bell was rung, and the carriages spoken for. (Jane Austen) — Продзвонив дзвіночок, послали за каретами.
9) говорити по телефоні
(This is) Mark Dixon speaking. - Марко Діксон у телефону. [19]
talk
дієсл. 1) складатися в комунікації (звичайно усної)
а) говорити, розмовляти, вести бесіду (about, of - про чем-л.; with - з кем-л.)
They were talking about the elections. - Вони розмовляли про вибори.
She was talking of her trip. - Вона розповідала про свою подорож.
Stop talking in riddles! - Перестань говорити загадками!
to talk of one thing and another, to talk of this and that - говорити, тлумачити про тім про сем
Stop talking! - Перестаньте розмовляти!
б) звістки переговори, спільно й офіційно обговорювати щось
The both parts were talking about the crisis of overproduction. - Обидві сторони говорили про кризу надвиробництва.
в) спілкуватися за допомогою звукових сигналів (по радіо й т.п.), переговорюватися (про тварин, птахів і т.п.)
Dolphins were talking their own dolphin talk. - Дельфіни говорили на своїй дельфінячій мові.
Ships usually talk to each other by wireless. - Кораблі звичайно переговорюються один з одним по радіо.
2) робити усні висловлення
а) говорити (про чем-л.), обговорювати (что-л.)
to talk politics / literature - говорити про політика / літературі
б) читати, вести лекцію (тж. talk on)
The lecturer talked on youth drug problems. - Лектор говорив про проблему молоді й наркотиків.
в) говорити на мові, діалекті й т.п.
to talk French / German / Somerset / slang - говорити французькою мовою / по-німецькому / на соммерсетском діалекті / на сленгу
г) тж. перен. говорити (видавати звуки - про людину й не тільки)
The ships were talking on the river. - На ріці були чутні кораблі.
3) а) бовтати, тріпати мовою; базікати
to talk big, large, tall, horse — хвастати, величатися; ідіом. заливати, брехати повний мішок
to talk nonsense - говорити нісенітницю, повну дурницю
б) брехати, поширювати слухи
to talk behind smb.'s back - говорити за спиною в кого-л., позаочі; злословити на рахунок
Let them talk. - Нехай собі бовтають.
My wife's cheating on me gave people something to talk about. - Зради моєї женушки дали їжу для толков і пересудів.
4) сл. проговоритися; розколотися, заговорити (про допитуваний)
He was easy to be made talk. - Його легко було розколоти.
5) виговоритися; наговоритися, домовитися (до стану - див. по контексту)
to talk oneself sick / hoarse - домовитися до хворобливого стану / хрипоти
It seemed you talked yourself into trouble - getting this bullet right into your stomach. - Схоже, що ти, нарешті, дотрепался й одержав кулю в пузо.
6) р. уживається в складі стандартних реплік у розмовному мовленні - див. приклади
How you talk! - Вистачить бреха-те! Бреши більше!; Так як ти смієш так розмовляти?! Ти з ким так розмовляєш?
You can't talk. - Ти б вуж краще помовчував. Мовчи краще.
Who am I to talk? - Мені чи судити?
Say
1. дієсл.; прош. вр., прич. прош. вр. -said
1) а) говорити; сказати, вимовляти; виражати словами
б) заявляти; повідомляти
2) а) повторювати напам'ять; вимовляти вголос, читати, відповідати (урок і т.п.) At the wedding ceremony, the priest said, "Say after me..." - Під час весільної церемонії священик сказав: "Повторюйте за мною..."
б) декламувати; читати напам'ять, по пам'яті
3) а) уважати, думати; висловлювати своя думка
What do you say to going to a cinema tonight? - Що ти думаєш із приводу того, щоб сходити в кіно сьогодні ввечері?
б) приводити доводи, аргументи; свідчити (for - за, against - проти)
The villagers had plenty to say against the building of the new airport. - У жителів села було багато аргументів проти будівництва нового аеропорту.
Losing that contract doesn't say much for the director's skill in business. - Втрата цього контракту не дуже добре говорить про ділові якості директора.
4) а) показувати (про прилад, годинник і т.п.)
б) повідомляти, передавати; виражати
a glance that said all that was necessary - погляд, що виразив все необхідне
tell
дієсл.; прош. вр., прич. прош. вр. - told
1) а) говорити, сказати
He could think one thing, and tell another. - Він міг думати одне, а говорити інше.
б) розповідати
to tell a lie / falsehood - говорити неправду
this fact tells its own tale / story - цей факт говорить сам за себе
2) а) повідомляти, видавати (таємницю), вибовкувати; доносити
They got on well despite the fact that they always told on each other. - Вони добре ладили, незважаючи на те, що постійно доносили один на одного.
б) вербализовать, виражати словами; говорити вголос
She never told her love. - Вона ніколи не говорила вголос про свою любов.
3) а) робити повідомлення, доповідати (про)
б) указувати, показувати, свідчити, позначатися, озиватися; запевняти, завіряти
They did not do it, I tell you. - Вони не робили цього, запевняю вас.
4) наказувати; настійно просити (про)
They told us to wait. - Вони наказали нам чекати на них.
5) а) відрізняти, розрізняти
So you think you can tell heaven from hell. (Pink Floyd, "Wish you were here", "Wish you were here") — Так ти думаєш, що можеш відрізнити небеса від пекла.
б) виділятися
в) усвідомлювати, розуміти, осягати
You can tell it's a masterpiece. - Ви ж розумієте, що це шедевр.
6) уважати; підраховувати; перераховувати
to tell one's prayers - читати молитви, перебираючи чіткі
7) служити зразком, свідченням, прикладом [19]
spell
дієсл.; прош. вр. і прич. прош. вр. - spelt, тж. spelled
писати або вимовляти (слово) по буквах
He gave his name and then spelt it. - Він назвав своє ім'я
discuss
дієсл. 1) обговорювати, дискутувати, дебатувати, сперечатися; обмірковувати, зважувати
I've discussed the matter with my lawyer, and we have decided to settle the case out of court. - Я поговорив з моїм адвокатом, і ми вирішили влагодити справу полюбовною угодою.
2) шутл. смакувати
They allowed him to discuss the question, while they discussed his port-wine. - Вони дозволили йому говорити про справи, а самі в цей час із задоволенням отпробовали його портвейну.
converse
дієсл. 1) розмовляти, вести бесіду
Old men were sitting in the park, conversing about the weather. — У парку сиділи старі люди ті розмовляли про погоду.
I wasted half an hour this morning conversing with my neighbour. — Сьогодні ввечері я вбив півгодини на теревені зі своїм сусідом
2) підтримувати зв’язок, спілкуватися
recount
дієсл. Розказувати у деталях
He enjoyed recounting his adventures to the newspaper reporters. — Він обожнював розповідати усе у деталях журналістам
utter
дієсл. 1) видавати звук; вимовляти; викладати, виражати словами
She uttered a few words to them. - Вона їм щось сказала.
2) вимовлятися
3) пускати у звертання (про гроші)
prate
дієсл. 1) бовтати, тріпатися, нести нісенітницю
She's always prating about her wealthy relations. - Вона завжди трепется про своїх богатых знайомих.
2) розбовтувати
He had prated the news all over the town. - Він розбовтав про це всьому місту.
3) диал. подавати голос, гавкати, гавкати (про собак); кудахтать (про курок)
4) диал. лаяти, сварити, вичитувати, читати нотації
gossip
дієсл. 1) а) бовтати; розмовляти, розмовляти
We gossiped for an hour with Mr. Saville and his family. - Ми майже ціла година проговорили з містером Савиллем і його сім'єю.
б) писати в простій, легкій манері
He gossiped pleasantly on the pets of the authorities last week. - минулого тижня він дуже мило написав про тварин, яких тримає будинку високе начальство.
2) брехати, передавати слухи
Who's been gossiping about me? - І хто отут про мене брехав?
narrate
дієсл. 1) оповідати, розповідати
2) коментувати (фільм, телевізійне шоу й т.д.)
inform
дієсл. 1) а) повідомляти, інформувати
The director complained that he had not been informed of the committee's decision. - Директор поскаржився, що не був сповіщений про рішення комітету.
б) повідомляти, інструктувати
He informed us of / about his arrival. - Він повідомив нас про свій приїзд.
2) (inform against / on) доносити на (кого-л.)
The prisoner hoped to gain his own freedom by informing on his companions in the robbery. - Ув'язнений сподівався одержати волю, донеся на співучасників пограбування.
Далі ми приведемо ряд дієслів, які можна буде віднести до дієслів, що виражають лексичне значення коммуникативности, але мають деяке емоційне фарбування.
sneer
дієсл. 1) презирливо або глумливо посміхатися; посміхатися
2) говорити, виражатися презирливо або глумливо
3) насміхатися, глумитися (at - над)
The opposition sneered at the government's plan but were unable to defeat it. - Опозиція посміялася над планом уряду, але виявилася нездатна скасувати його.
mutter
дієсл. 1) а) бурмотати; говорити тихо, невиразно
б) перен. повідомляти что-л. по секреті
2) гарчати (against, at - на)
cry
дієсл. 1) а) кричати
б) кричати на когось
в) созивати покупців криками
г) об’являти
д) іст.; церк. запитувати, чи не має хтось заперечень щодо укладання шлюбу
2) просити, молити
How he cried to me for help. — Як він просив мене про допомогу!.
scream
дієсл. 1) пронизливо кричати, волати, верещати (про людей, тварин)
to scream for help - кликати рятуйте
How can you take no notice of an animal that is screaming with pain? - Як ви можете не зауважувати тварина, що кричить від болю?
She screamed a few words to me. - Вона прокричала мені кілька слів.
2) верещати, скрипіти, свистіти, гудіти, ревіти (про неживі предмети)
The wind screamed through the trees. - Були чутні завивання вітру в кронах дерев.
The tyres screamed as her foot jammed against the accelerator. - Вона нажала на педаль газу, і почувся вереск шин.
3) нестримно сміятися, реготати; умирати зі сміху
to scream with laughter - умирати зі сміху, реготати до упаду
4) = scream out кричати (зі сторінок газет); впадати в око; свідчити (про що-небудь)
"THIRD WOMAN FOUND MURDERED" the headlines screamed. - "Виявлене тіло третьої жертви" кричали заголовки на сторінках газет.
The dress she was wearing screamed money. - На ній було дуже дороге плаття.
5) сл. ставати донощиком, видавати спільників злочину
whisper
дієсл. 1) говорити пошепки, шепотіти
He whispered a few words to her. - Він прошептав їй кілька слів
2) повідомляти по секреті; шепотітися
She whispered to us that she was preparing a party. - Вона сказала нам по секреті, що готовить вечірку.
3) навушничати, нашіптувати
4) шелестіти, шарудіти
No tree is heard to whisper, bird to sing. - Не чутно ні шелестких дерев, що ні співають птахів. [19]
bellow
дієсл. 1) мукати, ревіти (про тварин)
The bull has been bellowing out all morning. - Бик весь ранок ревів.
2) репетувати; волати, ричати (про людину)
The fireman bellowed out a warning as the burning roof fell. - Коли обрушився палаючий дах, пожежник крикнув: "Бережися!"
He bellowed a command to his men. - Він голосно скомандував своїм підлеглим.
He bellowed that he would fight any man at the bar. - Він кричав, що готово битися з будь-якою людиною з тих, хто був у барі.
mumble
дієсл. бурмотати, буркотати
shriek
дієсл. 1) а) пронизливо кричати, репетувати; верещати
б) голосно, істерично реготати
в) видавати різкий, пронизливий звук (напр., про свисток, мисливський ріжок і т.п. )
The whistle shrieked. - пролунав різкий звук свистка.
2) викрикувати (тж. shriek out)
She shrieked out a warning just in time to avoid a nasty accident. - Вона скрикнула - і вчасно, вони уникли жахливої катастрофи.
mouth
дієсл. 1) уст. говорити; вирікати, заявляти
2) беззвучно ворушити губами
yell
дієсл.1) волати, кричати
to yell with fear - кричати від страху
She yelled something to them. - Вона щось їм прокричала.
He yelled to us that the house was on fire. - Він крикнув нам, що в будинку пожежа.
2) викрикувати
howl
дієсл. 1) вити, завивати, стогнати (про вітер)
to howl with pain - вити від болю
2) плакати, ридати, ревіти (про дитину)
До третьої групи дієслів говоріння можна віднести дієслова фразові. Вони займають значне місце в мові й несуть важливе лексичне й граматичне значення. Серед них такі дієслова як:
come out with
1) р. випалити, зненацька виступити (з заявою)
2) представити (документ, проект, нову книгу)
The government is to come out with concrete proposals. - Уряд збирається висунути конретные речення.
come up with
пропонувати, висловлювати (план, проект)
I hope you can come up with a better sugestion than this. - Сподіваюся, ви придумаєте що-небудь получше.
come across
фраз. дієсл.
а) бути (добре, погано) зрозумілим, доходити (про слова, мовлення); бути (добре, погано) сприйнятим, понятим, робити враження (про людину)
Did his speech come across? - Його мовлення хто-небудь зрозумів?
The first candidate came across really well. - Перший кандидат зробив дуже гарне враження.
б) передавати, виражати (какое-л. почуття, зміст), виражатися
I don't always come across with consistency. - Я не завжди поселедователен у викладі.
put forward
висувати, пропонувати (ідею; кандидатуру)
A suitable answer has already been put forward by the chairman. - Прийнятне рішення вже було запропоновано головою.
Several people have been put forward for the chairmanship. - На пост голови було висунуто кілька людей.
put across
1) р. переконати, довести до кого-л., змусити повірити
Advertisements are intended to put across the best qualities of the product. - Реклама придумана для того, щоб переконати всіх у достоїнствах рекламованого товару.
2) обманювати, надувати (когось)
The woman in the market put it across me by selling me some bad eggs. - Торговка на ринку мене надула, продала тухлі яйця.
put over
1) повідомити; довести до відома, пояснити
2) р. зробити враження, домогтися успіху в публіки
The politician was able to put himself over (to the voters) as a suitable leader. - Цей політик зумів вселити виборцям, що він - саме той лідер, що потрібний.
3) обдурити, надути кого-л.
That class will never succeed in pulling anything over the new teacher, he's too experienced. - Цьому класу нізащо не обдурити нового вчителя, він занадто досвідчений.
put down
засуджувати, критикувати
Tom's latest book has been severely put down in the newspaper reports. - Останню книгу Тома просто розгромили в газетах.
blurt out
бовкнути
Peter blurted out the news before he considered its effect. - Питер випалив новину перш, ніж подумав, до чого це може привести.
reel off
швидко, без зупинки читати / розповідати
What is the point of teaching children to reel off the names of the kings and queens of England if they know nothing of history? - Яка користь від того, що діти долдонят напам'ять імена королів Англії, якщо вони не знають історії?
He reeled off a long list of reasons. - Він випалив величезний список причин.
sound off
1) р. бовтати; поширюватися (про чем-л.)
I could hear Father sounding off on his favourite subject again. - Я почув, як батько знову почав говорити на свою улюблену тему.
2) р. хвастатися, перебільшувати
He sounded off about his tennis on. - Він хвастався тим, як займається тенісом.
3) воен. подавати сигнал
Ask the musician to sound off, and then we can start. - Зроби знак музикантам, і ми починаємо.
І до останній, четвертої, групі дієслів ми віднесемо ідіоматичні еквіваленти, які в мовленні можуть виступати як замінник дієслів комунікації.
beat about the bush
ходити навколо так біля; підходити до справі обережно, здалеку; говорити натяками
Tell me straight what you want without beating about the bush. - Говорите прямо, без натяків, що ви хочете.
give straight
говорити прямо
Give it to me straight! - Скажи так, як воно є!
let the cat out of the bag
розповісти чужий секрет
She let the cat out of the bag. - Вона все розбовтала. [20]
give the game away
зрадити розголосу
The stowaway was detected inside sealed container when he gave the game away by screaming for help after being cooped up for seven days. - Безквиткового пасажира виявили в закритому фургоні, коли він видав себе, попросивши про допомогу після семи днів, проведених узаперті.
come clean
дієсл. разг. визнаватися, говорити правду
After hours of stating firmly that he was not guilty, the prisoner came clean and admitted to stealing the jewels. - Арештований довгі годинники затверджував, що невинно, але потім розколовся й зізнався, що це він украв діаманти.
You need to come clean about contacting the police. - Ти повинен розповісти про свої зв'язки з поліцією.
ad-lib дієсл.; панцира.; разг.
імпровізувати (особ. говорити что-л., виступати із чем-л. без попередньої підготовки на сцені або по радіо)
I remember one day asking one of my English musicians, "Can you ad lib?" "Certainly," answered the man, rather nettled, "I can ad lib anything." - Я пам'ятаю, один раз я запитав одного з моїх музикантів-англійців: "Ти вмієш імпровізувати?" "Звичайно, - відповів той досить обиженно. - Я можу зіграти без підготовки всі що завгодно."
speak off-the-cuff
імпровізувати, говорити без підготовки
He spoke off-the-cuff. - Він говорив без підготовки.
off the top of one's head
говорити легко й невимушено
Vin answered the teacher's question off the top of his head. – Вин відповідав на питання вчителя не замислюючись.

2.2. Підбір дієслів комунікації
Специфіка дієслів комунікації як функціональних операторів обумовлена широкої багатоаспектністю самого процесу мовної комунікації, що включає властиво повідомлення, оповідання, опис, запит про повідомлення, а також когнітивний вплив, тобто говоріння з метою щось змінити в когнітивній системі реципієнта. Мовна комунікація включає також компонент характеру мовлення, її оформлення; крім того, говоріння відбиває хід мовних процесів у свідомості людини.
Сінергійні властивості дієслів комунікації в процесі самоорганізації дискурсу забезпечують реалізацію цілого ряду функцій, по-своєму необхідних для ефективного впливу на адресата. [18]
1. Функція структурування мовлення є ключовою для дієслів комунікації, що вводять як пряму, так і непряме мовлення. Доречне використання дієслів мовлення сприяє її ясності, чіткості, більшій спрямованості, орієнтації на сприйняття з боку адресата, тобто відбувається самоорганізація вербальної взаємодії. При структуруванні мовлення функціональне навантаження цих дієслів підсилює контактоустанавлюючу функцію мови. Авторські коментарі нерідко заповнюють ситуативні характеристики мовної діяльності, без яких текст ще не повною мірою є дискурсом, наприклад:
«On the face of it, therefore, it would seem that Elsa Hardt is in England.» Poirot paused, and then added softly: «The official description of Elsa Hardt is Height 5 foot, 7, eyes blue, hair auburn, no special distinguishing marks». У дієслів paused й added відбувається висування семи говоріння, і вони логічно структурують оповідання, полегшуючи його сприйняття.
У той же час підвищена концентрація дієслів говоріння в тексті може грати дезорганізуючу, хаотизуючу роль. Однак така структурна хаотизація нерідко функціонально виправдана. Наприклад:
«When did you wonder?»
«When you said that the young people were engaged. You said that that was what made it so sad. But, if you know what I mean, your voice didn’t sound right when you said it – not convincing, you know». Сумнів коммуніканта реалізується через повтор you said, що виконує хаотизуюючу функцію.
Конструктивна роль даного хаотизуючего елементу полягають у посиленні прагматичної функції наполегливості й у прагненні через повтор додати спілкуванню більше системний характер .
Розглянемо ще один приклад з добутку А. Крісті, де відомий детектив Пуаро допитує дружину вбитого. Жінка відповідає сбиваючись, короткими фразами. Додатковим засобом хаотизації репліки персонажу є саме надмірність дієслів мовлення, які надають дискурсу специфічне функціональне навантаження - вони показують, що мовець зосереджений не стільки на оцінці сформованої ситуації , скільки на факті її описової передачі в мовленні - на необхідності сформулювати відповідь. [18]
‘It’s difficult to say. Possibly not. Arnold never talked much about other people.
I told you he was reserved. He wasn't - he was never a chatty man'.
2. Функція залучення партнера в загальний комунікативний простір
часто ґрунтується на штучному створенні предтексту, пресуппозиції
(загального знання).
‘Don’t tell me it’s absurd for a man of sixty to fall in love with a girl of twenty’. Героїня робить таку заяву, хоча ніхто неї й не переконує у зворотному. Використовуючи подібну модель язикового звертання до партнера, героїня функціонально вибудовує мовлення як доказ від противного, передаючи свої припущення як вихідний стимул для подальших міркувань.
Досліджувані дієслова також виконують функцію повернення партнера в загальний простір комунікації, наприклад, відновлення після збою в спілкуванні.
«Last night, the Prime Minister, accompanied by one of his secretaries Captain Daniels - »
«The same who acc про mpanied him to France?»
«Yes. As I am saying, they motored down to Windsor, where the Prime Minister was granted an audience» (AC, 212). Дієслово говоріння не дає виниклої хаотизації розвитися й повертає розмова в потрібне русло.
3. Функція експлікації значення, формально не вираженого у використовуваному дієслові , ґрунтується на висування або нейтралізації семи говоріння. Не всі лексичні одиниці, що передають значення комунікації, реалізують сему говоріння. Нерідко авторські слова, що вводять пряме мовлення, несуть сему говоріння лише в імплікації. У цьому випадку в процесі самоорганізації дискурсу відбувається висування імпліцируємої семи. Наприклад, дієслова grunt out й hiss можуть уводити пряме мовлення й у такий спосіб служать одним зі способів мовної характеристики персонажа й ситуації спілкування в цілому .
He hardly looked at us and grunted out: ‘№ 4. Second floor'.
Then he flashed on his torch, and as he did so, Poirot hissed in my ear: ‘Allez’.
Нейтралізація семи говоріння - явище мовлення, зворотне висуванню. Властиво значення говоріння нейтралізується при збереженні здійснення комунікації.
«And as it chanced I saw Jerry Lorrimer and Maud Wye. He was - well - kissing her. Of course I didn't know whether it was just a sort of chance affair, or whether -well, I mean, one can’t tell». Сема говоріння виявляється надлишкової на тлі реалізації семи дефініції - персонаж не передає вербально оформленої дії, а лише констатує свою нездатність дати чітке визначення. 4. Акцентуація опису стану особистості мовця або слухаючого ґрунтується на вживанні лексичних одиниць із вираженою оцінною характеристикою, спрямованому на створення в реципієнта позитивного або негативного відношення до персонажа. Наприклад:
«Maybe I just won’t go,» Carmen said nervously. «What if someone shoots me at the awards?» She started to cry again and whimper about going back to Portland. Використання синонімічного повтору дієслів said (nervously), cry, whimper неодноразово підкреслює стурбованість героїні. Дана функція не тільки характеризує співрозмовників, але й відбиває розуміння ними комунікативної спрямованості певного мовного блоку. Її можна визначити як функцію виявлення відносини співрозмовника, сприйняття їм мовлення партнера. [1; 64] Сполучення у функціональному навантаженні одиниці семи изначення дії й семи його якісної характеристики (способу дії) ефективно здійснюють так називані адвербіальні дієслова, які служать яскравим проявом потенціалу синергійності англійської мови, наприклад: «Stop this ridiculous commentary!» she bellowed in a voice that brought an instant hush. «This is not the time and place for nonsense like this».
У дієслова bellow відбувається висування семи говоріння. Опозиція voice - hush протиставляє позицію мовця й слухаючого. Отже, синергійні властивості англійських дієслів комунікації дозволяють їм виступати в ролі функціональних операторів самоорганізації дискурсу. Багата семантика дієслів комунікації формує їхня поліфункціональність, дозволяє з їхньою допомогою оптимізувати процес взаєморозуміння партнерів і зберігати цілеспрямований рух системи дискурсу до комунікативної мети.
Подальше дослідження функціонального потенціалу дієслів комунікації становить інтерес не тільки із чисто наукової, але й із практичної точки зору. Оскільки сучасне лінгвістичне утворення ставить в основу навчання не просто іноземним мовам, а міжкультурному спілкуванню, представляється перспективним виявлення найбільш ефективних моделей вибудовування англійського дискурсу з використанням дієслів даного типу і їхньої ролі в підвищенні мовного впливу на адресата.
Зіставний аналіз лексико-семантичної структури дієслів мовлення в українській та англійській мовах є ефективним засобом визначення особливостей семантики дієслів кожної з цих мов. Значення слова є структурою, що складається з денотативного, комбінаторного, граматичного, стилістичного та конотативного елементів. Хоча найважливішим є денотативний компонент значення, слід ураховувати граматичні особливості та семантико-синтаксичну сполучуваність слів. Отже, необхідність продовження порівняльного вивчення дієслів мовлення в англійській мові, проведення зіставного дослідження категорій перехідності та зворотності, глибшого аналізу засобів передачі в англійській мові видових та кількісно-часових значень дієслів очевидна

Висновок
Дієслово займає особливе місце в системі частин мови у будь-якій мові. Граматичне значення дієслів полягає в тому, що слова цього розряду вказують на існування в часі субстанцій і/або відношень між ними і мають лексичну (індивідуальну) семантику та відмітні морфолого-синтаксичні і комбінаторні ознаки.
По своєму узагальненому лексичному значенню дієслова можуть бути охарактеризовані як слова, що позначають процеси (у широкому змісті цього слова), і відповідаючі на питання "що робити, що зробити?", наприклад: to live (жити), to speak (говорити), to do (робити). Дієслова мають граматичні категорії часу (сьогодення, що пройшло, майбутнє), особи й числа, виду, стану, нахилення й виконують у реченні функцію присудка. Неозначену форму дієслова прийнято називати інфінітивом. В англійській мові інфінітив завжди вживається із часткою "to", що не переводиться, наприклад: to talk - говорити, to sing - співати.
За своїм значенням і ролі, що дієслова виконують у реченні, вони діляться на повнозначні або значеннєві й службові. Службові дієслова частково або повністю втрачають своє значення. Часткова втрата значення, наприклад, спостерігається в модальних дієслів (саn, mау, і т.д.), що не дозволяє їм виконувати самостійну роль у реченні - вони завжди вживаються в сполученні з іншими значеннєвими дієсловами. Повністю втрачають своє значення дієслова, які беруть участь в утворенні складних форм часу, виду, нахилення й стану. Такі дієслова називають допоміжними. Допоміжними дієсловами можуть бути такі дієслова, як will, have, do і т.д.
Система часів англійського дієслова досить складна. Так існує група простих або невизначених часів (simple або indefinite), що передають звичайно, що відбувається дія, група тривалих часів (progressive або continuous), що представляють дію в його розвитку в зазначений момент часу й група доконаних часів (perfect), що передають дію в завершеному виді.
В англійській мові є два стани: активний або дійсний стан (the Active Voice) і пасивний стан (the Passive Voice). Активний стан установлює, що особа або предмет, позначені підметом, є виробниками дії, вираженого присудком, наприклад: I made a mistake. - Я зробив помилку. Пасивний же стан установлює, що особа або предмет, позначені підметом, є об'єктами дії, вираженого присудком. У силу свого значення пасивний стан може вживатися тільки з перехідними дієсловами - дієсловами, у значенні яких закладена необхідність сполучатися з доповненням: A mistake was made. Помилка була зроблена.
Об’єктом дослідження є вивчення дієслів мовлення в англійській мові. Вибір об’єкта дослідження зумовлюється такими факторами:
1. значним інтересом до мовленнєвого акту та його структури;
2. необхідністю комплексного вивчення структури значення дієслів мовлення та удосконалення існуючих класифікацій цих дієслів;
3. активною розробкою методики порівняльного аналізу лексики споріднених та неспоріднених мов;
4. потребою подальшого дослідження значень дієслів мовлення.
Дослідження полягає в подальшій розробці питання про структуру значення дієслів мовлення в російській та англійській мовах і в удосконаленні методики порівняльного аналізу лексики різних мов.
Так як, у нашій роботі основним матеріалом дослідження було саме питання щодо особливостей дієслів говоріння ми можемо зробити наступні висновки: дієслова говоріння можуть мати всі граматичні категорії інших видів дієслів, можуть виражатися простими дієсловами, фразовими й мати ідіоматичні еквіваленти. Таке їхнє різноманіття робить мовлення більш насиченим а мовця більше компетентним у мовленні.

Список використаної літератури
1. Пономаренко Е.В. Английский дискурс в свете функциональной лингвосинергетики/Е.В. Пономаренко//Филологические науки. – 2006. – № 5. – С. 100-110.
2. Миронова Н.Н. Дискурс - анализ оценочной семантики/Н.Н. Миронова – М.:
3. НВИ -ТЕЗАУРУС, 1997. – 158 с.
4. Ионина А. А.Английская грамматика: теория и практика. М.: 2004
5. Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса (на материале
6. английского языка)./О.В.Александрова. – М.: Высш. шк., 1984
7. Блох М.Я., Семенова Т.Н., Тимофеева С.В. Практикум по теоритической грамматике английского языка: Высш. шк. - М., 2004, Стр. 471
8. Л. Г. Верба, Г. В. Верба Грамматика современного английского языка М 2001
9. Гузеева К.А. Грамматика английского языка: Инфинитив С_Пб 2000
10. Жигадло В. Н. Современный английский язык. Теоретический курс грамматики М 1956
11. Ильиш Б. А. Современный английский язык Л 1980
12. Иванова И. П., Бурлакова В. В., Поченуров Т. Т. Теоретическая грамматика современного английского языка М 1989
13. Корнеева Е. А. Грамматика английского языка в теории и практике СПб 2000
14. Руссаковский Е. М. Энциклопедия форм английских глаголов М 1998
15. Хлебникова И. Б. Основы английской морфологии М 1994
16. Цветкова Т. К. Путеводитель по грамматике английского языка М 2000
17. Учебник для студентов педагогических институтов Грамматика английского языка Л 1973
18. http://www.histphil.ru/interests/dianart/files/perf.pdf.
19. http://www.lingvo.ru/lingvo/
20. http://dic.academic.ru/dic.nsf/idioms/32738


Другие работы по теме: