Contribution to International Economy

  • контрольная по химии
344. На нейтралізацію 42мл H2SO4 потрібно 14мл 0.3н розчину лугу. Визначити молярність розчину H2SO4.
Дано: H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
V(H2SO4) = 42мл За законом еквівалентів:
Сн(NaOH) = 0.3моль/л ,
V(NaOH) = 14мл звідки:
Знайти:
См(H2SO4) - ?
, де - число еквівалентності, для кислоти в реакціях обміну визначається кількістю атомів гідрогену, що заміщується на метал. Для даної реакції в сульфатній кислоті =2.
Тобто

Відповідь: 0.05моль/л.
378. Визначити температуру кипіння 15%-го водного розчину пропілового спирту С3Н7ОН. Ебуліоскопічна стала води 0.520С.
Дано:
Е = 0.520С Зниження температури кипіння для розведених розчинів
ω(С3Н7ОН)=15% неелектролітів пропорційно концентрації розчину:
Знайти:
tкип - ? , де - це моляльність розчину.

Масова частка ω показує скільки грам речовини міститься в 100г розчину. Тому в даному розчині на 85г води приходиться 15г спирту. Виразимо моляльність розчину через масу спирту, що приходиться на 1000г води та його молярну масу.
85г води – 15г спирту
1000г води – Хг спирту
Х = 1000•15÷85=176г
М(С3Н7ОН)=60г/моль

Звідки
Тому
Відповідь: 101.530С.
385. Знайти константу дисоціації азотистої кислоти в 0.01М розчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 0.22.
Дано:
С(HNO2)=0.01моль/л Рівняння дисоціації кислоти:
α = 0.22 HNO2 ↔ Н+ + NO2-
Знайти: , де
- ? - рівноважні концентрації.
Заходимо рівноважні концентрації:

Розраховуємо константу дисоціації:

Відповідь: 6.2•10-4.
426. Знайти рН 0.001М розчину гідроксиду калію.
Дано:
С(КОН) = 0.001моль/л рН = - lg[H+]
Знайти: рОН = - lg[ОH-]
рН - ?
рН = 14-рОН
Так як КОН належить до сильних електролітів, які в розчині повністю дисоціюють на іони, то концентрація іонів дорівнює початковій концентрації молекул: [ОH-] = С(КОН) = 0.001моль/л. Тому рОН = - lg 0.001=3, а
рН = 14-3 = 11.
Відповідь: 11.
456. Яке значення рН (>7<) мають розчини солей: K2S, Na3PO4, PbSO4? Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу даних солей.
Якщо сіль утворена сильною основою і багатоосновною слабкою кислотою, то гідроліз відбувається ступінчасто. Наприклад, гідроліз сульфіду калію К2S (КОН — сильна основа, H2S — слабка двохосновна кислота) відбувається в два ступені:
І ступінь
а) S2- + Н2О HS- + OH-
б) 2К+ + S2- + Н2О HS- + OH- + 2К+
в) К2S + Н2О КHS + КOH
II ступінь
а) HS- + Н2О H2S + OH-
б) К+ + HS- + Н2О H2S + OH- + К+
в) КHS + Н2О H2S + КOH
Гідроліз фосфату натрію Nа3РО4 (NаОН — сильна основа, H3РО4 — слабка трьохосновна кислота) відбувається в три ступені:
І ступінь:
а) РО43- + Н2О HРО42- + OH-
б) 3Nа+ + РО43- + Н2О HРО42- + OH- + 3Nа+
в) Nа3РО4 + Н2О Nа2HРО4 + NаОН
ІІ ступінь
а) HРО42- + Н2О H2РО4- + OH-
б) 2Nа+ + HРО42- + Н2О H2РО4- + OH- + 2Nа+
в) Nа2HРО4 + Н2О NаH2РО4 + NаОН
ІІІ ступінь
а) H2РО4- + Н2О H3РО4 + OH-
б) Nа+ + H2РО4- + Н2О H3РО4 + OH- + Nа+
в) NаH2РО4 + Н2О H3РО4 + NаОН

Гідроліз завжди відбувається найбільшою мірою за першим ступенем.
При гідролізі солей, утворених сильною основою і слабкою кислотою, у розчині створюється надлишок гідроксид-іонів, і реакція розчину буде лужною (рН>7).
Сіль PbSO4 – утворена сильною кислотою Н2SO4 та слабкою основою Pb(ОН)2. Гідроліз даної солі відбувається у дві ступені:
І ступінь
а) Pb2+ + H2O PbOH+ + H+
б) Pb2+ + H2O + SO42- PbOH+ + H+ + SO42-
в) 2PbSO4 + 2H2O (PbOH)2SO4 + Н2SO4
ІІ ступінь
а) PbOH+ + H2O Pb(OH)2 + H+
б) PbOH+ + H2O + SO42- Pb(OH)2 + H+ + SO42-
в) (PbOH)2SO4 + 2Н2О 2Pb(OH)2 + Н2SO4
Гідроліз завжди відбувається найбільшою мірою за першим ступенем.
При гідролізі солей, утворених сильною кислотою і слабкою основою, у розчині створюється надлишок іонів гідрогену, і реакція розчину буде кислою (рН<7).
481. Який зв’язок існує між електронною будовою атомів та розташуванням їх у періодичній системі Д.І. Менделєєва?
Виконання:
За положенням елемента в періодичній системі Д.І. Менделєєва можна визначити його електронну формулу (або закінчення цієї формули). Для цього необхідно знати такі закономірності:
1. Число енергетичних рівнів в атомі, на яких розміщені електрони, дорівнює номеру періоду.
2. В елементів головних підгруп число електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи періодично системи. Наприклад, елемент 20 кальцій розміщений у головній підгрупі II групи і в 4-му періоді, отже, електронна конфігурація зовнішнього рівня атома кальцію ...4s2. Сурма (елемент 51) перебуває в головній підгрупі V групи і в 5-му періоді, електрона конфігурація зовнішнього рівня ...5s25р3.
В елементів головних підгруп електрони останнього енергетичного рівня є валентними, тобто вони беруть участь у хімічній взаємодії .
3. В елементів побічних підгруп III - VII груп, а також у трьох елементів побічної підгрупи VIII групи (Fе, Ru, Оs) загальне число електронів на
s-підрівні останнього енергетичного рівня атома є d-підрівні передостаннього рівня дорівнює номеру групи. Наприклад, реній розміщений у побічній підгрупі VII групи і в 6-му періоді, тому електронна конфігурація валентних шарів має такий вигляд:....5d56s2.
В елементів побічних підгруп валентними можуть бути електрони останнього енергетичного рівня і d-підрівня передостаннього рівня.
4. В елементів побічних підгруп І та II груп d-підрівень передостаннього енергетичного рівня завершений (d10), а на останньому енергетичному рівні число електронів дорівнює номеру групи. Закінчення електронної формули ртуті записується так: ...5d106s2.
510. В яких випадках взаємодії двох простих речовин утворюються сполуки з валентним зв’язком, а у яких з іонним:
1) К і J2 2) Ba i O2 3) C i O2 4) H2 i S 5) N2 i H2
Виконання:
Ковалентний зв’язок утворюється двома електронами з протилежними спінами внаслідок перекривання електронних хмарок цих електронів.
Ковалентний зв’язок може бути неполярним і полярним.
Неполярний, або гомеополярний, ковалентний зв’язок утворюється спільною парою електронів, яка розміщена у просторі симетрично відносно ядер обох атомів.
Полярний, або гетерополярний, ковалентний зв’язок утворюється спільною парою електронів, яка зміщена у бік одного із сполучених цим зв’язком атомів.
Йонний, або електровалентний, зв’язок утворюється внаслідок притягання позитивно і негативно заряджених йонів із стійкими електронними оболонками, що з’явились у результаті притягування електронів одного атома атомом іншого.
У випадку взаємодії К та J2, Ba та O2 утворюються сполуки з іонним зв’язком, наприклад:
.. ..
К&#8729; + • J : &#8594; [К]+ +[ : J :]-
&#168; &#168;
У випадках взаємодії C та O2 , H2 та S, N2 та H2 утворюються сполуки з ковалентним зв’язком, наприклад:
.. ..
Н• + •S• + &#8729;Н &#8594; Н: S:
&#168; &#168;
538. Виходячи зі ступеня окиснення елемента, однакового для даних сполук, визначити які з них є тільки окисниками, тільки відновниками та які виявляють окисно відновну двоїстість (а). Користуючись методом електронного або електронно-іонного балансу, визначити коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції, яка відбувається за схемою (б):
а) KVO3, K3VO4, VJ2, V2O3, VCl2;
б) V + HNO3 &#8594; HVO3 + NO2 + H2O
Виконання:
а) KVO3 – ступінь окислення ванадію +5 є найвищим, тому в даному випадку сполука може проявлювати лише властивості окисника;
K3VO4 – ступінь окислення ванадію +5 є найвищим, тому в даному випадку сполука може проявлювати лише властивості окисника;
VJ2 – ступінь окислення ванадію +2 є найнижчим, тому в даному випадку сполука може проявлювати лише властивості відновника;
V2O3 – ступінь окислення ванадію +3 є проміжним, тому в даному випадку сполука може проявлювати як властивості відновника, так і властивості окисника;
VCl2 – ступінь окислення ванадію +2 є найнижчим, тому в даному випадку сполука може проявлювати лише властивості відновника.
б) V + HNO3 &#8594; HVO3 + NO2 + H2O
V0 + 3H2O -5e &#8594; VO3- + 6H+ 1 відновник, процес окиснення
5
NO3- + 2H+ +1e &#8594; NO2 + H2O 5 окисник, процес відновлення
V0 + 3H2O + 5 NO3- + 10H+ &#8594; VO3- + 6H+ + 5 NO2 + 5H2O
V0 + 5 NO3- + 4H+ &#8594; VO3- + 5 NO2 + 2H2O
V + 5HNO3 &#8594; HVO3 + 5NO2 + 2H2O

549. Розрахувати ЕРС гальванічного елемента, скласти рівняння електродних процесів і окисно-відновної реакції та схему елемента за наступних умов:
[Zn2+]=0.01моль/л
[Pb2+]=0.001моль/л
Виконання:
Схема гальванічного елементу:
Zn&#9474;Zn2+&#9553;Pb2+&#9474;Pb
З таблиці: &#966;0Pb/Pb2+ = -0.13B – катод
&#966;0Zn/Zn2+ = -0.76B – анод ,
так як &#966; анода ‹ &#966; катода
Процеси, які відбуваються на електродах:
К (-): Pb+2 +2e &#8594; Pb0
А (+): Zn0 -2e &#8594; Zn2+
Рівняння сумарної окисно-відновної реакції (у розчинах нітратів):
Zn + Pb(NO3)2 &#8594; Pb + Zn(NO3)2
Zn + Pb+2 &#8594; Zn2+ + Pb
Для гальванічного елемента ЕРС обчислюється як різниця катодного і анодного електродних потенціалів:
ЕРС = &#966; катода - &#966; анода
Значення електродних потенціалів можна розрахувати за формулою Нернста:

Де - стандартний електродний потенціал; - число переміщених електронів; - концентрація іонів.

ЕРС = -0.189 – (-0.8485) = 0.6595В
577. Цинкову та свинцеву пластинки помістили в розчин сульфату міді. Скласти електронні та іонно-молекулярні рівняння реакцій, що відбуваються на кожній з цих пластинок. Які процеси будуть відбуватися на пластинках, якщо зовнішні кінці їх з’єднати провідником першого роду.
Виконання:
На цинковій пластинці відбувається такий процес:
Zn + CuSO4 &#8594; Cu + ZnSO4
Zn + Cu2+ + SO42- &#8594; Cu + Zn2+ + SO42-
Zn + Cu2+&#8594; Cu + Zn2+
Zn0 -2e &#8594; Zn2+ 1 відновник, процес окислення
2
Cu2+ +2e&#8594; Cu0 1 окисник, процес відновлення
На свинцевій пластинці відбувається такий процес:
Pb + CuSO4 &#8594; Cu + PbSO4
Pb + Cu2+ + SO42- &#8594; Cu + Pb2+ + SO42-
Pb + Cu2+&#8594; Cu + Pb2+
Pb0 -2e &#8594; Pb+2 1 відновник, процес окислення
2
Cu2+ +2e&#8594; Cu0 1 окисник, процес відновлення
Якщо зовнішні кінці пластинок приєднати до провідник першого роду виникне гальванічний елемент, де
З таблиці: &#966;0Pb/Pb2+ = -0.13B – катод
&#966;0Zn/Zn2+ = -0.76B – анод ,
так як &#966; анода ‹ &#966; катода
Процеси, які відбуваються на електродах:
К (-): Cu2+ +2e&#8594; Cu0
А (+): Zn0 -2e &#8594; Zn2+
668. Розрахувати твердість води, якщо в 1м3 її міститься 133.2г хлориду кальцію.
Дано: Твердість води визначається вмістом в ній розчинних
V(H2O)=1м3 солей.
m(CaCl2)=133.2г
Знайти: де - еквівалент розчиненої солі
Т - ?

Відповідь: 2.4ммоль-екв/л
696. Яка твердість усувається гашеним вапном? Визначити твердість води, якщо для пом’якшення 10м3 її додали 2кг Са(ОН)2
Дано: Твердість води визначається вмістом в ній розчинних
V(H2O)=10м3 солей. За допомогою гашеного вапна можна усунути
m(Ca(ОН)2=2кг карбонатну твердість води, яка обумовлена наявністю Знайти: в ній розчинних гідрокарбонатів кальцію та магнію.
Т - ?
, де - еквівалент розчиненої солі


Відповідь: 5.4ммоль-екв/л.Другие работы по теме: